Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.02.2019 - 08:05  //  aktualizácia: 17.05.2019 - 08:06  //  zobrazené: 649

01/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 25.02.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Koncepcia práce a plán zasadnutí komisie
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Ján Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za posledné obdobie a o prípadoch, ktoré mestská polícia riešila, drobných krádežiach v obchodoch, ktorých býva do 10 mesačne, vyzdvihol kvalitu spolupráce útulkov pre psy s mestskou políciou a informoval, že z odchytených psov sa vďaka ich označovaniu vráti pôvodným majiteľom asi jedna tretina psov. Prítomných taktiež informoval o prípade ublíženia na zdraví, ktorý sa odohral na jednej z ubytovní v meste. Ďalej predostrel problematiku rušenia verejného poriadku na železničnej stanici, ktorú má na starosti železničná polícia, tá však sídli v Trnave a preto nedokáže v adekvátnom čase reagovať na podnety občanov, tí potom často radšej volajú na MsP. Členovia komisie doplnili, že na stanici je tiež problém s parkovaním bicyklov, nerešpektovaním zákazu fajčenia a znečistením  okolia z dôvodu malého počtu smetných nádob.

 

UZNESENIE č. I/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste. Komisia sa uzniesla na tom, že v spolupráci s mestom sa napíše list na vedenie železníc do Trnavy, v ktorom sa pokúsia dohodnúť ďalší postup riešenia tohto problému.

 

Koncepcia práce a plán zasadnutí komisie

Členovia komisie boli oboznámení s koncepciou práce a bol dohodnutý plán zasadnutí komisie na nasledovné obdobie so stretnutiami v pondelky v poslednom týždni v mesiaci, prípadne pred zasadnutím MsZ.

 

Rôzne

PhDr. Šperka informoval komisiu o koncepcii participácie na islandskom projekte prevencie kriminality a drog, ktorý sa zameriava na deti a mládež a bol v našom meste organizovaný v minulom roku. Výsledky projektu sa podľa skúseností dostavujú až po dlhšom období práce s mládežou, prítomných preto informoval o potrebe pokračovania projektu aj v tomto roku. Komisiu informoval o tohtoročnej konferencii na Islande, na ktorej by bolo dobré mať aj zástupcov mesta Šaľa, ktoré je ako jediné na Slovensku zapojené do tohto projektu.

 

UZNESENIE č. I/2

Komisia berie na vedomie informáciu o islandskom projekte a odporúča ďalší postup v projekte koordinovať aj  so  školským úradom pre lepšiu informovanosť učiteľov, rodičov a žiakov.

 

Na komisii sa za verejnosť zúčastnila M. Molnárová, ktorá členom komisie predstavila svoj fotografický projekt, pomocou ktorého by chcela deti a mládež v škôlkach a školách  nenásilnou formou motivovať k separácii odpadu. Svoju prvú fotografickú výstavu by rada usporiadala v meste Šaľa.

Ako ďalšia za verejnosť vstúpila D. Miklášová, ktorá sa prišla informovať ohľadne plánovanej výstavby na ul. Novomestkého, prítomných informovala o petícii obyvateľov proti výstavbe z dôvodu obáv o zhoršenie kvality bývania. Ing. Vižďáková informovala, že zatiaľ nebolo požiadané zo strany vlastníka pozemku o zmenu územného plánu.

 

UZNESENIE č. I/3

Komisia súhlasí s realizáciou fotografickej výstavy venovanej zvyšovaniu povedomia o separácii odpadu.

 

 

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

   predseda komisie

 

 

Zapísal: Ladislav Vicena