Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.02.2020 - 13:50  //  aktualizácia: 04.02.2020 - 13:51  //  zobrazené: 449

01/2020 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 01/2020  |  dátum konania: 04.02.2020
Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši,  Ing. Klaudia Antálková, Ing. František Botka, Miroslav Gera, Bc. Noémi Kubiková, Bc. Elza Melegová, Ing. Roland Grédi, Róbert Tölgyesi
 
Neprítomný: Ing. Marián Krištof
Ďalej boli prítomné: Ing. Alena Kiácová,  JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Alžbeta Sedliačiková
 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 
    
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré sa dopĺňa o: Mesto určuje, že spôsob a forma zverejňovania informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov bude na  webovom sídle mesta najneskôr do 30.6. kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok a schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 89:
 
komisia  odporúča MsZ schváliť predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj
 
 
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií a  schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 90:
 
komisia odporúča MsZ schváliť predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií
3. Návrh na zmenu interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014    
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zmenu interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014     a  schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 91 :
 
komisia odporúča MsZ schváliť Dodatok č. 8 k internému predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
 
 
 
4. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2020
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2020
a schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 92:
 
komisia odporúča MsZ schváliť plán verejného obstarávania na rok 2020
 
 
 
5. Zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného  a schválila nasledovné uznesenie:
 
 
Uznesenie č. 93
 
komisia odporúča MsZ schváliť  zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa nasledovne: 
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela č. 3198/113, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 4635 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej C KN parcely č. 3198/113, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5735 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 92/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 09. 2018, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 09. 2018 pod č. 455/2018, podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 125/2019 vyhotoveného znalcom Ing. Jaromírom Pšenkom, predstavuje 212 329,35 Eur,
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela č. 484, ostatná plocha o výmere  6342 m2, vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 2/2019 vyhotoveného znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 16 823,00 Eur,
t. j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 10 977 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve mesta predstavuje spolu 229 152,40 Eur;
2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa -Veča:
pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58
parcela číslo 3625/1, ostatná plocha o výmere 8351 m2, podiel 1/1,
parcela číslo 3625/2, ostatná plocha o výmere 330 m2, podiel 1/1,
parcela číslo 2910/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2, podiel 1/1,
pozemok vedený v registri E katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58
parcela číslo 66, ostatná plocha o výmere 512 m2, podiel 1/1,
t. j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 9414 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve cirkvi podľa znaleckého posudku č. 125/2019 vyhotoveného znalcom Ing. Jaromírom Pšenkom predstavuje 230 360,60 Eur;
 
hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
 
 
 
6. Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa
 a  schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 94:
 
komisia odporúča MsZ schváliť prenájom nebytových priestorov o výmere 45,57 m2 (1 miestnosť s označením P1.08 o výmere 32,25 m2 a príslušný podiel na spoločných priestoroch o výmere 13,32 m2), na prízemí objektu na ulici Dolnej 1959/5 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Šaľa ako časť nehnuteľnosti na parcele č. 791/17, za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a náklady za služby spojené s užívaním (režijné náklady vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera, pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa, IČO: 0089 7019 0471
 
 
 
7. Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči
 
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 95:
 
komisia odporúča MsZ schváliť zmenu Uznesenia č. 6/2016 – XVII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016 v časti D. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020
 
8. FK Veča – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali-Veči
 
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali-Veči pre FK Veča a  schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 96:
 
komisia odporúča MsZ schváliť zmenu Uznesenia č. 6/2016 – XX. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016 v časti D. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020
 
 
 
9. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali pre Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 97:
 
komisia odporúča MsZ schváliť zmenu Uznesenia č. 1/2017 – XIV. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. januára 2017 v časti D. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020
 
10. HKM Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
 
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali pre HKM Slovan Duslo Šaľa  a schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 98:
 
komisia odporúča MsZ schváliť úhradu nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali nájomcom HKM Slovan Duslo Šaľa, so sídlom Švermova 1136/31, 927 01 Šaľa, IČO: 42120063 nasledovne: náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ; s účinnosťou od 01. 03. 2020
 
11. Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali  a  schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 99:
 
komisia odporúča MsZ schváliť zmenu Uznesenia č. 6/2016 – XVIII. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 23. júna 2016 v časti D. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020
 
 
12. TJ Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali pre TJ Slovan Duslo Šaľa   a schválila nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č. 100: 
 
komisia odporúča MsZ schváliť zmenu Uznesenia č. 1/2017 – XVI. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 26. januára 2017 v časti C. nový bod 2., ktorý znie: „náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné a stočné, elektrická energia) hradí v plnej výške prenajímateľ“ s účinnosťou od 01. 03. 2020
 13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, za pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorenú parcelu CKN č. 2506/6 nachádzajúce sa na ulici Hornej 
v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
 
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, za pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorenú parcelu CKN č. 2506/6 nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa  a schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 101: 
 
komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrany majetku žiadateľov nasledovne: 
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 20. 06. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod č. G1-512/2019 ako novovytvorená parcela CKN č. 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2 v celosti,
2. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP č. 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2-ica v pomere k celku:
pozemok, parcela CKN č. 2504/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3987 v celosti,
 
nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a ods. 2. časti C. tohto uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich hodnota je pre zamieňajúce strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
 
 
14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PhDr. Jozefa  Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, bytom Liesková 2283/10,  927 01 Šaľa
 
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PhDr. Jozefa  Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, bytom Liesková 2283/10,  927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 102:
 
komisia odporúča MsZ zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Švermovej ul. v Šali, ako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1884/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN číslo 1618, orná pôda o výmere 320 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta dňa 10. 11. 2019, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-555/2019 dňa 21. 11. 2019  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade vo vlastníctve žiadateľov za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 572,- Eur pre PhDr. Jozefa Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, obaja bytom Liesková 2283/10, 927 01 Šaľa, v podiele 1/1, v režime ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 
 
15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov 
v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa a schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 103:
 
komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k lesoparku v medzihrádzovom priestore a pod spevnenými plochami v rámci projektu „Revitalizácia lesoparku“,  nasledovne: 
3. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1838/1, orná pôda o výmere  11804 m2, vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota zamieňajúceho pozemku vo vlastníctve mesta predstavuje 39 177,50 Eur;
4. vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA, IČO 00 192 180, so sídlom Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 5823, a to:
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 143/3, trvalý trávnatý porast  o výmere 547 m2, podiel 1/1,
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1421/7, ostatná plocha  o výmere 846 m2, podiel 1/1,
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/2, lesný pozemok o výmere 8 138 m2, podiel 1/1,
pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1426/401, lesný pozemok  o výmere 1 352 m2, podiel 1/1,
t. j. celková výmera zamieňajúcich pozemkov je 10 883 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA predstavuje 
36 120,70 Eur;
 
hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.
 
 
 
16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Černáka, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Černáka, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa a schválila nasledovné uznesenie:
 
Uznesenie č. 104:
 
komisia odporúča MsZ schváliť:
- zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šaľa na ul. Švermova v Šali, pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 4143/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 60 m2 (presnú výmeru určí geometrický plán), vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k pozemku vo vlastníctve žiadateľa do výlučného vlastníctva Martina Černáka, trvale bytom Kráľovská 17, 927 01 Šaľa  v celosti
- cena bude predmetom rokovania MsZ 
 
 
 
 
 
Zapísala:
Anita Petkovová
 
Ing. Tibor Baran
predseda komisie