Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 11.02.2022 - 15:15  //  aktualizácia: 24.03.2022 - 13:23  //  zobrazené: 1544

01/2022 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 03/02/2022

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 03.02.2022  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Skúšobné hlasovanie

Za hlasovalo: 11

RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Peter Szalay,

Zdržalo sa: 2

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Hlasovanie č. 2

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

 

Materiál číslo A 1/1/2022 –

Uznesenie č. 1/2022 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2021,

 1. berie na vedomie

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2021.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/1/2022 –

Uznesenie č. 1/2022 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo
 1. Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly dodržiavania pokladničného poriadku v pokladni Mestskej polície v Šali
 2. Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
  z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Šaľa
 1. berie na vedomie
 1. Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly dodržiavania pokladničného poriadku v pokladni Mestskej polície v Šali
 2. Správu z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
  z kontroly dodržiavania Prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/1/2022 –

Uznesenie č. 1/2022 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/1/2022 – Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa
k 31. 12. 2021

Uznesenie č. 1/2022 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2021,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2021.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 5/1/2022 – Informácia z činnosti Komisie Územného plánovania, výstavby a dopravy k problematike dopravy v meste Šaľa

Uznesenie č. 1/2022 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu Komisie ÚPVD k problematike dopravy v meste,

 1. berie na vedomie

informáciu Komisie ÚPVD k problematike dopravy v meste,

 1. odporúča

primátorovi mesta vyčleniť finančné prostriedky na personálne posilnenie referátu dopravy a technických činností.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 9

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková,
Ing. Tomáš Mészáros,

Proti hlasovalo: 5

MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 3

Ing. Tibor Baran, Marek Molnár, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/1/2022 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 1/2022 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa
a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa
a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/1/2022 – Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 k 31. 12. 2021

Uznesenie č. 1/2022 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 k 31. 12. 2021,

 1. berie na vedomie

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 k 31. 12. 2021.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/1/2022 – Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2022

Uznesenie č. 1/2022 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2022,

 1. schvaľuje

plán verejného obstarávania na rok 2022.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/1/2022 –

Uznesenie č. 1/2022 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:                           IROP-PO7-SC73-2021-87 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná os: 7 – REACT - EU,  Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ: - 7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach na realizáciu projektu s názvom „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská v meste Šaľa“

 1. schvaľuje
 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská v meste Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa
  a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 41 839,07 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu             836 781,34 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/1/2022 – Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku
v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2022 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
  1. pozemok, parcela registra C KN číslo 789/121, ostatná plocha o výmere 381 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
  2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v jeho doterajšom užívaní na záhradkárske účely,

3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 19. januára 2022,

 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ parcela registra C KN číslo 789/121, ostatná plocha o výmere 381 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v celkovej kúpnej cene 2 628,03 EUR, pre Nikolu Kubicovú, trvale bytom Slnečná 6, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/1/2022 – Ladislav Sloboda a manželka Edita Slobodová, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa

Uznesenie č. 1/2022 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva  trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci
  v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 19. januára 2022,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu
č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021, v celkovej kúpnej cene 83,00 EUR pre Ladislava Slobodu a manželku Editu Slobodovú, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/1/2022 – KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť
o prenájom pozemku na ulici J. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2022 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na ulici J. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v preložení verejného chodníka pre peších na pozemku vo vlastníctve žiadateľa a vybudovaní parkovacích státí pri miestnej komunikácii ako vyvolaná investícia v súvislosti s výstavbou polyfunkčného bytového domu na pozemku vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
19. januára 2022,

C.schvaľuje

prenájom pozemku, novovytvorená parcela registra CKN číslo 2091/48, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 2091/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5302 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu č. 147/2021, vyhotoviteľ Geos-geodetické služby s.r.o., dňa 17. 12. 2021, v cene 5,975 EUR/m2/rok t. j. pri výmere 85 m2 vo výške 507,88 EUR/rok na dobu neurčitú, pre spoločnosť KIARA s.r.o., so sídlom Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 36 353 639.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo D 4/1/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6,
927 05 Šaľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol spoločne predložiť materiály D4, D6, D7, D8, diskutovať o nich spoločne a hlasovať o nich samostatne.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Narcisová v Šali, pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasného nájomcu pozemku, pričom táto nehnuteľnosť tvorí prístupovú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v cene 15,00 EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 387,- EUR pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 7

Ing. Peter Andráši, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 9

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/1/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa

Uznesenie č. 1/2022 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Narcisová v Šali, pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasného nájomcu pozemku, pričom táto nehnuteľnosť tvorí prístupovú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v cene 15,00 EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 387,- EUR pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, v režime ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, Hliník 1903/20,
927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 9

RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 8

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/1/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Keréka, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Narcisová v Šali, pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasného nájomcu pozemku, pričom táto nehnuteľnosť tvorí prístupovú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v cene 15,00 EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 387,- EUR pre Jozefa Keréka, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 8

MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 9

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/1/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Šimončíka, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Narcisová v Šali, pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasného nájomcu pozemku, pričom táto nehnuteľnosť tvorí prístupovú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v cene 10,00 EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 258,- EUR pre Vladimíra Šimončíka,
Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 4

MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 5/1/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa

 

Uznesenie č. 1/2022 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
96 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 96 m2 v celkovej kúpnej cene 1 056,00 EUR pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 9/1/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa

 

Uznesenie č. 1/2022 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.  konštatuje, že

pozemok parcela registra CKN číslo 663/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Železničnej v Šali, pozemok parcela registra CKN číslo 663/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade
s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 66 m2 v celkovej kúpnej cene 726,00 EUR pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 10/1/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene 70,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 2 450,00 EUR
pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Proti hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 11/1/2022 – Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera
a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemky, parcela registra CKN číslo 4142/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
62 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na Švermovej ulici v Šali, pozemky parcela registra CKN číslo 4142/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2 v celosti
a parcela registra CKN číslo 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 160 m2 v celkovej kúpnej cene 1 760,00 EUR pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 12/1/2022 – city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného za pozemok na Hlavnej ul. v Šali

 

Uznesenie č. 1/2022 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o odpustenie nájomného za pozemok na Hlavnej ul. v Šali,

B.schvaľuje

odpustenie nájomného za pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností
č. 1993/13, ostatná plocha o výmere 30 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, titulom zmluvy o nájme č. 729/2020 za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 04. 2021 v sume 200,- Eur pre city cafe s.r.o., Hlavná 11, 927 01 Šaľa, IČO: 51 791 838.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 13/1/2022 – Ponuka na prijatie stavby spevnenej plochy do vlastníctva mesta Šaľa formou daru

 

Uznesenie č. 1/2022 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

ponuku na prijatie stavby spevnenej plochy do vlastníctva mesta Šaľa formou daru,

B.schvaľuje

prijatie daru – stavba spevnenej plochy – prístupová komunikácia a odstavná plocha z betónovej zámkovej dlažby o výmere 196 m2, postavená na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parcela CKN č. 1030/1, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, vybudovaná vlastníkmi priľahlých garáží a ktorá je v ich podielovom spoluvlastníctve,
od spoluvlastníkov:

 • Barnabáš Nagy a manželka Mgr. Marta Nagyová, Vlčanská 19, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Tomáš Veselý, Vlčanská 19, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Ing. Peter Vašš, Vlčanská 21, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Ing. Samuel Nagy, Smetanova 5, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Miroslav Prekop, Gagarinova 444/15, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Ing. Elena Matajsová, Gagarinova 444/15, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku.    

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 14/1/2022 – Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom
a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parc. č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
231 m2, parc. č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
231 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“

 

Uznesenie č. 1/2022 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parc. č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
231 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212
v k. ú. Šaľa“

 1. berie na vedomie

informáciu, že na základe obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parc. č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
231 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212
v k. ú. Šaľa“, bola uzatvorená kúpna zmluva č. 978/2021 v prospech víťazného uchádzača ROTA, s.r.o. so sídlom ul. Pázmáňa č. 2020/30, 927 01 Šaľa, IČO: 36 527 556, za kúpnu cenu 51 111,- EUR.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 15/1/2022 – Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“

 

Uznesenie č. 1/2022 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“,

 1. berie na vedomie

informáciu, že komisia pre otváranie a vyhodnotenie ponúk v obchodnej verejnej súťaži „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176  m2 a pozemkom parcela CKN
č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, na ulici Hlavná v Šali“
po zosumarizovaní plnenia jednotlivých kritérií skonštatovala, že žiaden uchádzač nesplnil podmienky stanovené v súťažných podkladoch; komisia ukončila obchodnú verejnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“ ako neúspešnú.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/1/2022 – Informácia o Rámcových dohodách o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorých predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie
a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

 

Uznesenie č. 1/2022 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

informáciu o Rámcových dohodách o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorých

predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

 1. berie na vedomie

Rámcové dohody o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorých predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.