Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.03.2023 - 09:55  //  aktualizácia: 30.03.2023 - 09:56  //  zobrazené: 558

01/2023 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 01/2023  |  dátum konania: 23.03.2023

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Miloslav Kollár, Ing. Gabriela Braníková, PhDr. Marián Šperka, Ing. Oľga Móri, Ing. Gabriela Lacková, MVDr. Bohuslava Miškovičová, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Ing. Martin Klačko

Prizvaní: Ing. Petronela Vižďáková, Mgr. Peter Krokavec

Neprítomní: Ing. Peter Jaroš ospravedlnený

Verejnosť:

Program:

  1. Úvod
  2. Voľba podpredsedu komisie
  3. Plán činnosti komisie
  4. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste od začiatku roka 2023
  5. Aktuálna situácia so zberom KO
  6. Výsledky rozborov artézskych studní
  7. Rôzne
  8. Záver

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Členovia komisie sa predstavili a prezentovali svoje plány činnosti v komisii. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

2.Voľba podpredsedu komisie

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš navrhol na post podpredsedu komisie PhDr. Mgr. Mariána Šperku. Prítomný členovia tento návrh jednohlasne schválili, jeden člen komisie bol neprítomný.

UZNESENIE č. I/1

Členovia komisie zvolili za podpredsedu komisie PhDr. Mgr. Mariána Šperku.

3.Plán činnosti komisie

Na základe Rokovacieho poriadku komisií MsZ sa bude komisia schádzať spravidla raz mesačne. Členovia komisie sa zhodli, že sa budú schádzať v utorok o 15:30 v týždni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš predstavil oblasti, na ktoré sa bude komisia zameriavať, tie vyplývajú takisto z Rokovacieho poriadku komisií MsZ a taktiež zhrnul činnosť komisie v minulom volebnom období.

4.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste od začiatku roka 2023

Mgr. Peter Krokavec  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa v období 1.1.2023 – 23.2.2023. V tomto období bolo spolu 927 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (436), verejného poriadku (94) a porušovanie VZN (69). Bolo uložených 302 pokút.

Mgr. Peter Krokavec ďalej uviedol, že Šaľa patrí medzi najbezpečnejšie mestá na Slovensku. MsP naďalej rieši problematiku ľudí bez domova zdržujúcich sa v priestoroch železničnej stanice. Na železničnej stanici pravidelne hliadkujú, každý deň ráno pred odchodom prvých vlakov a následne viackrát počas dňa. Mgr. Peter Krokavec zopakoval, že sankcie nemajú výchovný charakter a míňajú sa účinku.

Peter Gomboš uviedol, že ľuďom bez domova popri zákazoch, kde sa nemôžu zdržovať, bolo by vhodné určiť teritórium kde sa môžu zdržovať počas dňa aj pod vplyvom alkoholu. Mgr. Peter Krokavec a MVDr. Bohuslava Miškovičová reagovali, že ľudia bez domova majú možnosti, ale odmietajú ich (napr. krízové centrum).Je nízkoprahové a počas dňa je tam obmedzený prístup.

Vzhľadom k tomu že sa opäť rozšírila nedôslednosť mnohých majiteľov psov pri zbere exkrementov, predseda komisie RSDr. Peter Gomboš a Mgr. Peter Krokavec z MsP sa dohodli na kontrole psíčkárov v teréne, v ktorej budú okrem členov mestskej polície zapojený aj členovia komisie./zameranie kontroly bude zbieranie exkrementov a evidencia/.

MVDr. Bohuslava Miškovičová uviedla, že v meste je málo smetných nádob na psie exkrementy. Ing. Petronela Vižďáková odpovedala, že tieto nádoby budú podľa potreby doplnené.

UZNESENIE č. I/2

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

5. Aktuálna situácia so zberom KO

Ing. Petronela Vižďáková informovala komisiu o aktuálnej situácii so zberom komunálneho odpadu v meste Šaľa. V súčasnosti má mesto uzatvorenú platnú zmluvu s dodávateľom. Percento separácie komunálneho odpadu narástlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 10%., zo 45% na necelých 55%. V roku 2022 vyprodukovalo Mesto Šaľa 13 141,136 ton odpadu, z čoho bolo 7 208,526 triedených zložiek a 5 932,61 ton odpadov, ktoré išli na skládku.

MVDr. Bohuslava Miškovičová sa opýtala, či mesto neuvažuje o oplotení kontajnerových stojísk. Ing. Petronela Vižďáková uviedla, že v súčasnosti sa prechádza na systém polopodzemných kontajnerov. Ing. Peter Sűss konštatoval, že za posledných 15 rokov sme sa v zbere odpadov nikam neposunuli. MVDr. Bohuslava Miškovičová ďalej uviedla, že je tu problém s prevádzkami, ktoré odpad vyprodukovaný pri svojej činnosti vyhadzujú do nádob určených pre občanov, hlavne papier. Ing. Petronela Vižďáková odpovedala, že mesto nemôže vynášať odpad od podnikateľov a každý podnikateľ si musí uzatvoriť zmluvu s vývozcom samostatne. Mesto taktiež nemôže kontrolovať podnikateľov, toto má v kompetencii okresný úrad.

MVDr. Bohuslava Miškovičová sa opýtala, ako mesto nakladá s kuchynským odpadom (BRKO). Ing. Petronela Vižďáková odpovedala, že mesto má uzatvorenú zmluvu na vývoz a momentálne sa BRKO vyváža do bioplynovej stanice do Bošian. V skúšobnej prevádzke je taktiež bioplynová stanica v Hornom Jatove. Čistenie nádob na BRKO prebieha raz mesačne pomocou špeciálne prispôsobeného auta na čistenie, v letných mesiacoch bude táto frekvencia vyššia. Mgr. Miloslav Kollár uviedol, že treba hľadať riešenia hlavne v letných mesiacoch.

UZNESENIE č. I/3

Komisia berie na vedomie informácie o zbere KO.

6.  Výsledky rozborov artézskych studní

Ing. Gabriela Braníková informovala komisiu o výsledkoch rozborov vôd artézskych studní, ktoré mesto realizovalo prostredníctvom dodávateľa na konci januára 2023. Vzorky boli odobraté zo šiestich artézskych studní, na Nám. Sv. Trojice, ul. Horná, ul. Dolná, ul. M. R. Štefánika, Pribinovom námestí a ul. Vlčanská. Podľa výsledkov sú vhodné na pitie vody zo štyroch artézskych studní, na Nám. Sv. Trojice, ul. Horná, ul. M. R. Štefánika a na Pribinovom námestí. Nevhodné sú na ul. Dolná a ul. Vlčanská. Artézska studňa na ul. Vlčanská je momentálne v rekonštrukcii a prečisťuje sa jej vrt, je možné že po ukončení prác sa parametre vody upravia.

UZNESENIE č. I/4

Komisia berie na vedomie výsledky rozborov artézskych studní.

7. Rôzne

Ing. Gabriela Braníková informovala komisiu, že prvý zber biologicky rozložiteľného odpadu (zelený odpad zo záhrad) bude 17.3. Zber bude prebiehať tak ako po minulé roky, každý piatok v mestskej časti Veča a každú sobotu v Šali.

Ing. Petronela Vižďáková informovala členov komisie o jarnom upratovaní. Veľkoobjemné kontajnery budú rozmiestnené taktiež rovnako ako po minulé roky počas troch dní v jednotlivých mestských častiach. V termíne od 17.3. do 19.3. budú rozmiestnené v lokalite Šaľa I., od 24.3. do 26.3. v lokalite Šaľa II. a v termíne od 31.3. do 2.4. v mestských častiach Veča, Hetméň a Kilič. Obyvatelia budú prostredníctvom mestskej webovej stránky informovaný o presných lokalitách, kde budú kontajnery rozmiestnené.

PhDr. Mgr. Marián Šperka predstavil návrh tvorby novej koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na roky 2023 až 2027, ktorému sa bude komisia bližšie venovať na ďalšom zasadnutí. Zároveň vyzval členov komisie, aby sa pridali do pracovného tímu, ktorý bude túto koncepciu tvoriť. Pracovnú skupinu budú tvoriť RSDr. Peter Gomboš, PhDr., Mgr. Marián Šperka, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Ladislav Medveczký a Ing. Róbert Andráši.

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš prezentoval aj výsledky z minulosti, kedy bolo mesto súčasťou projektu „Mesto prevencie“. Vtedy členovia komisie organizovali aj rôzne akcie, napríklad „Zaplávajme čo najďalej“. Zároveň uviedol, ž novú koncepciu treba stavať aj na tom čo bolo pred tým.

8. Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                              predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko