Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.05.2007 - 08:54  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:31  //  zobrazené: 2423

02/2007 zasadnutie komisie územného plánovania, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

číslo: 02/2007  |  dátum konania: 25.04.2007

Informačné materiály:

1. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia regionálnej rozvojovej agentúry, RNDr. Lajos Tuba a pán Tibor Vajda, ktorí oboznámili prítomných so spracovávaným Programom sociálneho a hospodárskeho rozvoja Šaľa a okolie. Rozpracované materiály boli dňa 26. 04. 2007 zaslané členom komisie. Pripomienky môžu členovia komisie zaslať na MsÚ najneskôr do 04. 05. 2007.
2. Predseda komisie oboznámil prítomných s pripravovanou zmenou prenajímania odstavných plôch za účelom prenajímania parkovacích miest na sídliskách.
3. Predseda komisie oboznámil prítomných s prieskumom stavu miestnych komunikácií, vypracovaného MsÚ.

Komisia na svojom zasadnutí prijala  nasledovné stanoviská:

Uznesenie č.1/II.

Ing. arch. Imrich Pleidel s manž. – žiadosť o odkúpenie pozemku
Ladislav Nagy a manž. a spol. – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nešporovej ul.
MENERT, spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku
Komisia sa k uvedeným materiálom vyjadrí až po schválení novej cenovej mapy mesta.
hlasovanie: prítomní -7 členov komisie, za 7, proti 0, zdržal sa 0

Uznesenie č.2/II. 
Oprava miestnych komunikácií
Komisia odporúča spracovať „poradovník“ na opravu miestnych komunikácií podľa ich  súčasného stavu. Ich opravu realizovať postupne, podľa stupňa  poškodenia, začínajúc od kumunikácie s najvyšším stupňom poškodenia.

Uznesenie č. 3/II.
Problém parkovania v meste
Komisia odporúča vytipovať zóny v meste na postupné riešenie statickej dopravy formou pasportu,  ktorý bude riešiť parkovanie v meste komplexne.