Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.03.2009 - 07:57  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:54  //  zobrazené: 1918

02/2009 zasadnutie komisie školstva

číslo: 02/2009  |  dátum konania: 25.02.2009

Prítomní na zasadnutí komisie : Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné

k bodu 2 Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 1/2/2009 : Komisia berie informáciu na vedomie. Konštatuje plnenie uznesení.

K bodu 3 Výsledky zápisu do 1. ročníka ZŠ
Uznesenie č. 2/2/2009 :  Komisia berie informáciu na vedomie.

K bodu 4 Činnosť Spoločného školského úradu za I. polrok 2008/2009
Uznesenie č. 3/2/2009 : Berie na vedomie. Konštatuje pozitívne hodnotenie činnosti spoločného
 školského úradu

K bodu 5 Príprava celookresných osláv Dňa učiteľov
Uznesenie č.4/2/2009 -  Berie na vedomie. Súhlasí s organizačným a finančným zabezpečením okresných osláv DÚ  podľa predloženého návrhu. Súhlasí s návrhom na krajské ocenenie pre Mgr.  Stelu Pištekovú.

K bodu 6 Aktuálne informácie  -
a)Úprava rozpočtu
Uznesenie č. 5/2/2009 . Komisia súhlasí s postupom pri navrhovaní úpravy rozpočtu na rok 2009. Prerokovať upravený rozpočet s riaditeľmi škôl, na MsŠR.  Predložiť KŠ – marec 2009.
b) problém výšky faktúr za teplo MET a. s.
Uznesenie č. 6/2/2009 :  Dotknutí  riaditelia  škôl prekonzultujú problematiku so zástupcom METu a v prípade potreby požiadajú SŠÚ o zvolanie spoločného rokovania.
Termín do 17. 3. 2009