Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.05.2019 - 14:01  //  aktualizácia: 21.05.2019 - 14:01  //  zobrazené: 607

02/2019 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 16.05.2019

Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Antal, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Ing.arch. Viktor Becker, Ing.arch. Andrea Belzárová, Ing. Kristián Szekeres, PhD, Ing. Vladimír Vicena, Mgr. Simeon Vincze, Peter Szalay

Neprítomní: Hostia: JUDr. Ing. Margita Pekárová

 

Program:

 

  1. Parkovanie v meste – informácie predsedu komisie o zistenej situácii s parkovacími miestami
  2. Voľná diskusia k danej téme, návrhy riešení zlepšenia situácie parkovania v meste
  3. Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
  4. Rôzne

 

Bod 1:

Parkovanie v meste – informácie predsedu komisie o zistenej situácii s parkovacími miestami

Predseda komisie v krátkosti informoval o tom, že Mestská Polícia skontrolovala situáciu plateného užívania verejného priestranstva za účelom parkovania. Porovnala súlad medzi vydanými rozhodnutiami o využívaní a neoprávneným užívaním, t.j. ktoré parkovacie státie sú označené tabuľkou s ŠPZ, a majiteľ auta za miesto neplatí. Zoznam neoprávnene označených parkovacích miest odovzdali na majetkovom oddelení a p. M. Políčkovi. Miestne komunikácie a vyhradené parkovanie pri miestnych komunikáciách patria do kompetencie obce, ktorá  vykonáva prenesený výkon miestnej štátnej správy. V našom meste cestný orgán zastupuje p. M. Políček. Vedúca majetkového oddelenia, JUDr. Pekárová informovala, že spravili poriadok v evidencii, sú vydané rozhodnutia len na existujúce parkovacie miesta. Vydávanie rozhodnutí na nové parkovacie miesta sú pozastavené do spracovania Dopravného generelu, ktorý navrhne novú parkovaciu politiku v meste. Na ekonomickom oddelení je prijatá pracovníčka, ktorá má na starosti evidenciu a agendu vydávania rozhodnutí a ich kontrolu.

Bod 2:

Voľná diskusia k danej téme, návrhy riešení zlepšenia situácie parkovania v meste

Členovia diskutovali o stálych problémoch parkovania v meste na sídliskách, kde sa takmer nedá zaparkovať, ak nemá občan prenajaté miesto a príde po pracovnej dobe domov. Rovnako neúnosná situácia je na vedľajších uliciach v lokalitách  rodinných domov, kde sú zablokované jazdné pruhy stojacimi autami. Je veľmi problematické prejsť autom medzi zaparkovanými autami. Toto sú problémy, ktoré by sa mali riešiť principiálne v celom meste. Členovia skonštatovali na záver diskusie, že sa počká na výsledky generelu a jeho komplexné riešenia dopravnej situácie. Členovia sa opäť zaujímali ako pokračujú práce na Dopravnom genereli, v akej fáze rozpracovanosti sa nachádza. Chceli by sa  oboznámiť s materiálmi, s výsledkami prieskumov a ich analýzou. V septembri by mali byť výsledky  odovzdané na pripomienkovanie komisii a odborným zložkám mestského úradu. Finálne odovzdanie, už aj s navrhnutým riešením dopravnej politiky, by malo byť na jeseň tohto roku.

Bod 3:

Prerokovanie Materiálov do MsZ vecne príslušných tém.

Členovia komisie sa zaujímali ako sa zohľadnilo stanovisko zo zasadnutia komisie zo dňa 20.3.2019,  k zámene pozemkov spoločnosti KIARA s.r.o. a pozemkov vo vlastníctve mesta pri PBD CITY PARK Šaľa. Nakoľko na druhom MsZ  dňa 20.3.2019, nepodali poslanci pozmeňujúci návrh, MsZ, o stanovisku komisie nerokovalo. Členovia sa preto dohodli, že predseda komisie navrhne na MSz, aby sa hlasovalo za pozmeňujúci návrh, v ktorom by sa uložilo MsZ-u rokovať o možnostiach a podmienkach zabezpečenia pešieho prepojenia z ul. Hlavnej na Feketeháyzho ul.,  a taktiež zabezpečenia prístupu mesta ku svojej nehnuteľnosti, k budove ĽŠU.

 

 

Komisia  k bodom 1., 2., 3. nehlasovala.

 

 

Bod 4:

Rôzne

Predseda komisie sa poďakoval JUDr Pekárovej  za informácie o užívaní verejného priestranstva za účelom parkovania a členom komisie za  účasť a zaujímavú diskusiu..

 

 

 

Za správnosť : Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá