Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 05.04.2019 - 13:36  //  aktualizácia: 18.04.2019 - 21:05  //  zobrazené: 1829

02/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28/03/2019

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 28.03.2019  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

 

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutého materiálu D 7/2/2019:

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 2

doplniť do programu rokovania:

 • do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 4/2/2019 – Ústna informácia o stave zmluvných záväzkov so spoločnosťou ENVI-GEOS,

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

JUDr. Anna Torišková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

 

Materiál číslo A 1/2/2019 -

Uznesenie č. 2/2019 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu z kontroly hospodárenia a nakladania s bytovým fondom majetku mesta Šaľa, v spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly hospodárenia a nakladania s bytovým fondom majetku mesta Šaľa, v spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/2/2019 -

Uznesenie č. 2/2019 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 1. ruší

časť Uznesenia č. 3/2015 – IV. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015 zo dňa 14. mája 2015, v ktorej mestské zastupiteľstvo žiadalo spracovať po zverejnení výzvy projekt na poskytnutie dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/2/2019 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2019

Uznesenie č. 2/2019 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2019,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2019.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Materiál číslo B 1/2/2019 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Uznesenie č. 2/2019 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v predloženom znení.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/2/2019 - Návrh V výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2019 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/2/2019 – obstarávania na rok 2019

Uznesenie č. 2/2019 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019,

 1. schvaľuje

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019.

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/2/2019 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tomáša Mészárosa v znení:

 • navrhol odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 5 %.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 3

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák,

Proti hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 1

JUDr. Anna Torišková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

Poslanecký návrh Ing. Tomáša Mészárosa nebol prijatý.

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2/2019 – VII. (na základe poslaneckého návrhu Ing. Mariána Krištofa):

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo  

návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,

 1. schvaľuje 

mesačnú odmenu vo výške 15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie
od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 17

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

Uznesenie na základe poslaneckého návrhu Ing. Mariána Krištofa bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/2/2019 - Ondrej Mazan, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2019 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN číslo 789/127, ostatná plocha o výmere 232 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní nehnuteľnosti žiadateľom na záhradkárske účely,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. marca 2019,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN
č. 789/127, ostatná plocha o výmere 232 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v celkovej kúpnej cene 1 640,16 Eur pre Ondreja Mazana, trvale bytom Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/2/2019 - Zuzana Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa a Agáta Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti – záhrady; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 13. marca 2019,

 1. schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, z toho pozemok využívaný ako záhrada o výmere 83 m2 v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v cene 13,70 Eur/rok a pozemok využívaný ako dvor o výmere 27 m2 v cene
0,663 Eur/m2/rok, t. j. v cene 17,90 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Zuzanu Ziliziová, Gagarinova 445/17, Šaľa v podiele ½ v pomere k celku a Agátu Ziliziovú, Gagarinova 445/17, Šaľa v podiele ½ v pomere k celku.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 7

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Zdržalo sa: 1

Ing. Slavomír Kališ,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/2/2019 - PRADOR spol. s.r.o., 925 81Diakovce č. 33 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkovacích miest pre klientov prevádzky a sadových úprav; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
13. marca 2019,

 1. schvaľuje

   prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2667/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, z toho parkovisko 40 m2 v cene 4,647 Eur/m2/rok, t. j.
185,88 Eur/rok a sadové úpravy 30 m2 v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. 19,89 Eur/rok, spolu 205,77 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre PRADOR spol. s.r.o., IČO 34 146 865, 925 81 Diakovce č. 33.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 4

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros,

Proti hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Zdržalo sa: 2

Peter Hlavatý, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/2/2019 - MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkovacích miest pre klientov spoločnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 13. marca 2019,

 

 1. schvaľuje

   prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2, v cene 5,975 Eur/m2/rok, v sume 1 165,13 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre MENERT spol. s.r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 4

RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,

Proti hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Zdržalo sa: 3

Ing. Tibor Baran, Ing. Gabriela Lacková, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/2/2019 - Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o zníženie paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zníženie paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v pravidelnej reprezentácii mesta Šaľa a v poskytovaní verejnoprospešnej služby pre matky a deti; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 13. marca 2019,

 1. schvaľuje

paušálne poplatky na náklady za služby spojené s užívaním (režijné náklady) vo výške 1,00 Eur/rok za prenájom nebytových priestorov bývalej Materskej školy J. Palárika
na ul. Družstevnej 396/3 v Šali a nájomné za nábytok vo výške 117,33 Eur/rok pre občianske združenie Materské centrum Mamy mamám.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 7

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková,

Proti hlasovalo: 9

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Slavomír Kališ, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 5

MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Marián Krištof, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/2/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa, Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla,

Uznesenie č. 2/2019 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2
v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa, Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, za pozemok vo vlastníctve mesta časť parcely CKN č. 2506/4, nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, ktorej presná výmera bude určená geometrickým plánom, sa stáva  trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru zámeny pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrany majetku žiadateľov nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:

pozemok, časť parcely CKN č. 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ktorej presná výmera bude určená geometrickým plánom,

 1. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku, Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ica v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku:

pozemok, časť parcely CKN č. 2504/2, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3987, ktorej presná výmera bude určená geometrickým plánom,

nakoľko predpokladaná výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia bude rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich hodnota je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/2/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Tótha a manž. Alžbetu Tóthovú, bytom Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Tótha a manž. Alžbetu Tóthovú, bytom Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/12, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 8 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra
C katastra nehnuteľností číslo 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2
a parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  90 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2 a od pôvodnej  parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 879, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4053 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 12/2019  vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 05. 02. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 61-55/2019 dňa 14. 02. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným  z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie  zámeru  prevodu  pozemku  na  Budovateľskej  ul. v Šali, parcela registra
C katastra nehnuteľností číslo 888/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2 a parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  90 m2, odčlenená
a novovytvorená od pôvodnej  parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 888/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2562 m2  a od pôvodnej  parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 879, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4053 m2 ,vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  Geometrického plánu č. 12/2019 vyhotoveného spoločnosťou 
Geo Advice, s.r.o. dňa 05. 02. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 61-55/2019 dňa 14. 02. 2019,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľov, v cene 43,152 Eur/m2, v celkovej cene 4 228,90 Eur,  pre Mikuláša Tótha a manželku  Alžbetu Tóthovú, obaja trvale bytom Rímska 2158/2,
927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v celosti, s tým, že sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/2/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o opätovné prerokovanie

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o opätovné prerokovanie,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/11, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 25 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra
C katastra nehnuteľností číslo 888/10 o výmere 145 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa návrhu Geometrického plánu č. 50/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS–Geodetické služby, s.r.o. dňa 19. 11. 2018, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa 20. 11. 2018, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 888/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 888/10 o výmere 145 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa návrhu Geometrického plánu
č. 50/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa
19. 11. 2018, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa 20. 11. 2018, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľa, v cene 43,152 Eur/m2, v celkovej cene 1078,80 Eur  pre  Ota Vinczeho, trvale bytom SNP 956/14, 927 01 Šaľa, v celosti, s tým, že je na prevádzanom pozemku povinný strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/2/2019 - BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol, aby sa v prípade úspešného predaja alokovali finančné prostriedky v sume
  20 tisíc Eur z prijatých peňazí za predaj na nákup kamier na stanoviská súčasných, alebo v budúcnosti vybudovaných kontajnerových miest.

 

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Slavomír Kališ,

Zdržalo sa: 6

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

 

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

Uznesenie č. 2/2019 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

prevod pozemku pod stavbou,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,

C.schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. Váhová v Šali, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 1,
v registri C katastra nehnuteľností, parcela číslo 2811/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1917 m2, v cene 49,79 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 95447,43 Eur pre spoločnosť BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A,820 09 Bratislava, IČO: 31 347 037,

 1. odporúča

v prípade úspešného predaja alokovať finančné prostriedky v sume 20 000,- Eur z prijatých peňazí za predaj na nákup kamier na stanoviská súčasných, alebo v budúcnosti vybudovaných kontajnerových miest.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 11/2/2019 - KN CENTRUM s. r. o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 2/2019 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela EKN č. 133/2, zastavaná plocha nádvorie o výmere 172 m2; parcela EKN č. 134/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m2; parcela EKN č. 134/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m2; parcela  EKN č. 135/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2; parcela EKN č. 135/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 170 m2 a parcela EKN č. 122, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 665 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadiť, uložiť a užívať prípojky inžinierskych sietí v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý bude stanovený geometrickým plánom po ich realizácii a za jednorazovú odplatu, ktorá bude stanovená na základe znaleckého posudku po ich realizácii v prospech KN CENTRUM
s. r. o., so sídlom P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa, IČO: 47939427.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/2/2019 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 2/2019 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. ruší

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2014 – XVII. zo dňa 30. 10. 2014,

 1. schvaľuje

      zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa parcela CKN č. 1680/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 606 m2 a parcela CKN
č. 1678/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 619 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, spočívajúcich v práve:

 1. zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení,
 2. užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácií a akýchkoľvek iných stavebných úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránení,
 3. vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami,

v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vecné bremená podľa písm. a) a podľa písm. b) sa zriaďujú v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 10/2015, ktorý vyhotovil Geomat-Karol Janda dňa 02. 02. 2015, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 09. 02. 2015 pod číslom 38/2015 a vecné bremená podľa písm. c) sa zriaďujú na celé nehnuteľnosti, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 470,36 EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 13/2/2019 - SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 2/2019 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

      zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa parcela EKN číslo 1834/103, orná pôda o výmere 1536 m2, parcela EKN číslo 1840/101, ostatná plocha o výmere 11 m2 a parcela EKN číslo 1845/100, ostatná plocha o výmere 5702 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadiť, uložiť a užívať elektrickú prípojku v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 09-08/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť Realitná a geodetická kancelária, Mierové námestie 4, 924 00 Galanta dňa 12. 09. 2018, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 19. 09. 2018 pod číslom 454/2018, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 1 321,93 Eur v prospech oprávneného v prvom rade spoločnosť SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa, IČO: 36527726 a oprávneného v druhom rade spoločnosť SILVIA spol. s r. o., Diakovská 1239/9A,
927 00 Šaľa, IČO: 31 419 666.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 14/2/2019 - Návrh na úpravu nájomného bytov v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v „Bodovom bytovom dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 2/2019 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na úpravu nájomného bytov v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v „Bodovom bytovom dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská,
v k. ú. Šaľa,

 1. ruší

Uznesenie č. 6/2018 – II. zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
21. 08. 2018,

 1. schvaľuje

výšku nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v „Bodovom bytovom dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa, vo výške
3,00 Eur/1 m2 podlahovej plochy bytu podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení v spojení s ust. § 2 ods. 1 písm. g) zákona
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení,
a z toho tvorbu fondu prevádzky údržby a opráv v ročnej výške 0,5 % z obstarávacej ceny jednotlivých bytov.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 15/2/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13, 1992/3, 1992/6a 1993/6 vo vlastníctve mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2019 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13, 1992/3, 1992/6 a 1993/6 vo vlastníctve mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov pre investičnú akciu „Polyfunkčný bytový dom CITY PARK Šaľa“, nasledovne:

 1. vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., IČO 36 353 639, so sídlom Šafárikova 429, Galanta, spolu vo výmere 360 m2
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 3633, časť parcely
  č. 1983/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 + 35 m2 + 147 m2 = spolu 212 m2  (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 3633, časť parcely
  č. 1992/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 148 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
 1. vo vlastníctve mesta Šaľa, spolu vo výmere 360 m2
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1983/13, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 51 m2 + 47 m2 = spolu 98 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1992/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1992/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2 + 56 m2 + 2 m2 + 143 m2 = spolu
  251 m2  (na odčlenenie je potrebný geometrický plán),
 • pozemok vedený v registri C KN na liste vlastníctva č. 1, časť parcely č. 1993/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 (na odčlenenie je potrebný geometrický plán).

Zamieňané pozemky majú podľa hodnotovej mapy mesta rovnakú hodnotu.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/2/2019 - Kúpne zmluvy č. 1008/2018, 1009/2018 a 1010/2018 – Nákup vybavenia (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) – Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa

Uznesenie č. 2/2019 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

kúpne zmluvy č. 1008/2018, 1009/2018 a 1010/2018 – Nákup vybavenia (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) – Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa,

 1. berie na vedomie 
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa – vybavenie“,
 2. kúpne zmluvy
 • č. 1008/2018 na nákup interiérového vybavenia
 • č. 1009/2018 na nákup didaktických pomôcok
 • č. 1010/2018 na nákup výpočtovej techniky

pre učebňu fyziky a učebňu jazykov v ZŠ J. C. Hronského uzatvorené so spoločnosťou MIVASOFT, spol. s r. o., M.R. Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa, IČO: 36289906,

 1. schvaľuje

prevod hnuteľného majetku nadobudnutého v rámci projektu s názvom „Učebňa fyziky
a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa“ na základe kúpnej zmluvy č. 1008/2018 na nákup interiérového vybavenia, kúpnej zmluvy č. 1009/2018 na nákup didaktických pomôcok a kúpnej zmluvy č. 1010/2018 na nákup výpočtovej techniky do správy rozpočtovej organizácie mesta Šaľa – Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa, IČO: 37861417.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/2/2019 -

Uznesenie č. 2/2019 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 147/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s názvom Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 147/2019, ktorá bola uzatvorená v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa.“ s dodávateľom SPORT NITRA s. r. o., Pražská 2, 949 11 Nitra, IČO: 36782041, DIČ: 2022379590,  IČ DPH: SK 2022379590.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 3/2/2019 - Zmluvné kontrakty č. 96/2019, 97/2019, 98/2019 a 99/2019 na dodanie tovarov, služieb a uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“

Uznesenie č. 2/2019 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zmluvné kontrakty č. 96/2019, 97/2019, 98/2019 a 99/2019 na dodanie tovarov, služieb
a uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“,

 1. berie na vedomie 
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“,
 2. zmluvy uzatvorené podľa Obchodného zákonníka
 • č. 96/2019 zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác
 • č. 97/2019 kúpna zmluva na dodanie tovarov s montážou (prvky detského ihriska)
 • č. 98/2019 kúpna zmluva na dodanie tovarov s montážou (fitnes prvky) - so spoločnosťou HOLLSTAV, s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 43823734, DIČ: 2022506629
 • č. 99/2019 zmluva o dielo (revitalizácia verejnej zelene – služby) so spoločnosťou Swietelsky – Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava,
  IČO: 00896225, DIČ: 2020294144

v rámci projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča
v meste Šaľa“.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 4/2/2019 -

Uznesenie č. 2/2019 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 65/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Hasičská zbrojnica Šaľa – Veča“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Hasičská zbrojnica Šaľa – Veča“,
 2. Zmluvu o dielo č. 65/2019, ktorá bola uzatvorená v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Hasičská zbrojnica Šaľa – Veča.“ s dodávateľom ORKO PHM
  spol. s r. o., Javorová 22, 917 05 Trnava, IČO: 34119728, DIČ:2020393419, IČ DPH: SK SK2020393419.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 5/2/2019 -

Uznesenie č. 2/2019 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Rámcovú dohodu č. 21/2019 zo dňa 10. 01. 2019 na realizáciu diela „Havarijné opravy miestnych komunikácií v meste Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Havarijné opravy miestnych komunikácií v meste Šaľa“,
 2. Rámcovú dohodu č. 21/2019 zo dňa 10. 01. 2019 na realizáciu diela „Havarijné opravy miestnych komunikácií v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom Ing. Jana Buchová - BESTAV, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa, IČO: 35365536,                      DIČ: 1020102743, IČ DPH: SK1020102743.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Tibor Baran, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 6/2/2019 -

Uznesenie č. 2/2019 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o poskytovaní služieb č. 68/2019 zo dňa 29. 01. 2019 na „Čistenie mesta Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Čistenie mesta Šaľa“,
 2. Zmluvu o poskytovaní služieb č. 68/2019 zo dňa 29. 01. 2019 na „Čistenie mesta Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom Capital,Pro s.r.o., so sídlom Hájska 871, 951 31 Močenok,  IČO: 47070307.

 

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.