Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.05.2020 - 08:42  //  aktualizácia: 22.05.2020 - 08:43  //  zobrazené: 304

02/2020 zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 12.05.2020

Z á p i s n i c a  č. 02/2020

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

 

Dátum a miesto: 12. mája 2020 (utorok) o 16,00 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.,  Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. Adriana Gerová, Mgr. Art. Miroslav Regitko

 

Neprítomní: Ing. Milica Kováčová Karlubíková - ospravedlnená, Miroslav Schindler - ospravedlnený

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia – Ing. František Botka
 4. Koncepcia rozvoja kultúry - Ing. František Botka
 5. Informácia o možnostiach organizovania kultúrnych podujatí a možnosti kina počas pandémie  - Ing. František Botka
 6. Správa o činnosti knižnice - Mgr. Adriana Gerová
 7. Fungovanie knižnice v aktuálnom období - Mgr. Adriana Gerová
 8. Dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková
 9. Darovanie súsošia pre mesto Šaľa – komisia kultúry
 10. Dni Konskie – odporúčanie kultúrneho telesa, ktoré nás bude reprezentovať – komisia kultúry
 11. Vyhodnotenie dotazníkov – komisia kultúry
 12. PHSR v oblasti kultúry – návrhy na  obdobie 2021 - 2025
 13. Neuskutočnené spomienkové podujatia a nové termíny (75. výročie oslobodenia mesta) – komisia kultúry
 14. Súťaž 3D písmená – vyhodnotenie – Mgr. Art. Miroslav Regitko (o 17:00 h) a členovia komisie kultúry
 15. Rôzne
 16. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

 • Ing. Botka, vedúci MsKS
 • Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport
 • Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka knižnice
 • Mgr. Art. Miroslav Regitko

 

 

 

 

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie privítal na zasadnutí komisie Ing. Františka Botku, Ing. Martinu Čižmárikovú, Mgr. Adrianu Gerovú  a Mgr. Art. Miroslava Regitka. Prezentovalo sa 9 členov komisie, na základe čoho predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania poslala členom komisie tajomníčka komisie e-mailom. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili bez pripomienok a predseda komisie zahájil rokovanie v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda komisie informoval prítomných, že uznesenia z rokovania komisie dňa 23.1.2020 mali iba informatívny charakter.

 

 

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia  – Ing. František Botka

Informoval prítomných, že situácia, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou koronavírusu ovplyvnila aj činnosť MsKS. Všetky pripravované podujatia boli zrušené a bude záležať od uvoľňovania opatrení, kedy a aké podujatia bude môcť MsKS naplánovať a uskutočniť.

 

Uznesenie 1/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie           o kultúrno-spoločenských podujatiach.

 

 

 1. Koncepcia rozvoja kultúry - Ing. František Botka

Informoval prítomných, že MsKS pripravuje Koncepciu rozvoja kultúry 2020 - 2024. MsKS oslovilo ZUŠ, CVČ a MsKJJ s prosbou o dodanie materiálu na zapracovanie do koncepcie. Predpokladá, že koncepcia by mohla byť predložená na schválenie MsZ v septembri.

 

Uznesenie 2/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie o pripravovanej Koncepcii rozvoja kultúry mesta Šaľa ma obdobie 2020 - 2024.

 

 

 1. Informácia o možnostiach organizovania kultúrnych podujatí a možností kina počas pandémie  - Ing. František Botka

Informoval prítomných, že od 10.5.2020 spustilo MsKS v rámci projektu „Kino z gauča“ predaj lístkov na streamovanie filmov a od 18.5.2020 spustí  livestreamovanie kultúrnych podujatí. Premietanie na amfiteátri počas Kultúrneho leta 2020 zostáva otvorené, nakoľko nie je známe v akom rozsahu bude schválené uvoľňovanie opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

 

Uznesenie 3/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie          o  možnostiach organizovania kultúrnych podujatí a možností kina počas pandémie.

 

 

 1. Správa o činnosti knižnice - Mgr. Adriana Gerová

Prezentovala Správu o činnosti MsKJJ za rok 2019 veľmi stručne, nakoľko  členovia komisie ju mali k dispozícii na preštudovanie od 4.3.2020 v elektronickej forme a mali dostatok času podrobne sa s ňou oboznámiť. Členovia komisie nemali k správe žiadne pripomienky.

 

Uznesenie 4/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie Správu o činnosti MsKJJ za rok 2019 a odporúča predložiť ju na prerokovanie MsZ v mesiaci jún.

 

 

 1. Fungovanie knižnice v aktuálnom období - Mgr. Adriana Gerová

Vyjadrila vysokú spokojnosť s fungovaním výpožičky kníh cez okienko, ktorú zaviedli od 11.5.2020 formou telefonickej, mailovej alebo osobnej objednávky. Čitatelia to s nadšením privítali a knižnica zaznamenala aj registráciu nových čitateľov, čo vníma veľmi pozitívne.

 

Uznesenie 5/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie           o fungovaní knižnice v aktuálnom období.

 

 

 1. Dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 – Ing. Martina Čižmáriková

Informovala prítomných, že dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020 v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu nebudú poskytnuté. Žiadateľom to oznámi písomne.

 

Uznesenie 6/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie informácie           o neposkytnutí dotácií v oblasti kultúry a cestovného ruchu na rok 2020.

 

 

 1. Darovanie súsošia pre mesto Šaľa – komisia kultúry

V mestskej časti Veča boli bez súhlasného stanoviska príslušných inštitúcií na nevhodných miestach osadené dve nevhodné súsošia, ktoré boli na základe upozornenia po krátkom čase zhotoviteľom odstránené.

 

Uznesenie 7/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča, aby v budúcnosti v takomto prípade boli k rokovaniu prizvaní na posúdenie diela odborníci, napr.: výtvarník a architekt, ktorí posúdia umeleckú stránku diela a vhodné miesto na osadenie diela.

 

 

 1. Dni Konskie – odporúčanie kultúrneho telesa, ktoré nás bude reprezentovať – komisia kultúry

Členovia komisie sa dohodli, že tomuto bodu sa budú venovať na júnovom zasadnutí komisie, nakoľko ešte nie je známe ako bude v auguste fungovať cezhraničný styk.

 

Uznesenie 8/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu dá podľa aktuálnej situácie odporúčanie kultúrneho telesa, ktoré bude reprezentovať mesto Šaľa na Dni Konskie na júnovom zasadnutí.

 

 

 1. Vyhodnotenie dotazníkov – komisia kultúry

Členovia komisie si preštudovali materiál: Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu - kultúrny život a kultúrne podujatia za rok 2019, ktorý spracovala Ing. Petra Szalayová.  Materiál obdržali v elektronickej forme, skonštatovali, že vyhodnotenie dotazníkov  je spracované precízne, no má veľmi malú výpovednú hodnotu, nakoľko sa do prieskumu zapojilo len 280 respondentov. Členovia komisie vyjadrili niekoľko pripomienok k dotazníku. Dotazník je  zložitý a potrebuje veľa času na vyplnenie, čo mnohých odradilo. Údaje o hodnotení jednotlivých podujatí by bolo vhodné zbierať priebežne počas celého roka napr.: pri prezentácii podujatia na webových stránkach mesta Šaľa a MsKS.

Uznesenie 9/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie informácie prezentované vo Vyhodnotení dotazníkového prieskumu - kultúrny život a kultúrne podujatia za rok 2019 na vedomie, odporúča dotazník zjednodušiť a nájsť formu ako zbierať údaje priebežne po každom podujatí.

 

 

 1. PHSR v oblasti kultúry – návrhy na  obdobie 2021 – 2025

Predseda komisie informoval prítomných o potrebe pripraviť návrhy do PHSR na obdobie rokov 2021 - 2025. Členovia komisie sa dohodli, že návrhy pripravia do septembra 2020.

 

Uznesenie 10/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu sa bude na svojich nasledujúcich rokovaniach návrhmi do PHSR zaoberať a dodá ich Ing. Eliške Vargovej do septembra 2020, aby ich vedela zapracovať do PHSR na obdobie 2021 - 2025.

 

 

 1. Neuskutočnené spomienkové podujatia a nové termíny (75. výročie oslobodenia mesta) – komisia kultúry

Členovia komisie zdieľajú názor, že 75. výročie oslobodenia mesta je veľmi významná udalosť v dejinách mesta a  nakoľko sa spomienková slávnosť nemohla konať v riadnom termíne, navrhujú ju uskutočniť v náhradnom termíne.

 

Uznesenie 11/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča, aby sa spomienková slávnosť 75. výročia oslobodenia mesta uskutočnila v náhradnom termíne.

 

 

 1. Súťaž 3D písmená – vyhodnotenie – Mgr. Art. Miroslav Regitko (o 17:00 h) a členovia komisie kultúry

Do súťaže „ Zapojte sa do tvorby návrhov 3D nápisu ŠAĽA“ sa zapojili 4 jednotlivci a kolektív žiakov ZUŠ. Podpredseda komisie Mgr. Miroslav Demín navrhol prizvať k vyhodnoteniu návrhov súťaže, ktoré sa malo konať dňa 12.3.2020 výtvarníka, ilustrátora Mgr. Art. Miroslava Regitka. Vyhodnotenie súťaže sa však v naplánovanom termíne nekonalo, z dôvodu vzniknutej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu. Nakoľko uvedený termín súťaže uplynul, komisia na dnešnom zasadnutí rokovala len o odporučení najvhodnejších návrhov.

Mgr. Art. Miroslav Regitko teda prišiel ako odborník pomôcť komisii vybrať čo najvhodnejšie návrhy, aby vedeli upútať obyvateľov aj návštevníkov a výstižne prezentovali mesto. Poďakoval sa prítomným za pozvanie a vyjadril sa, aj v mene ďalších kolegov z tejto brandže, že budú radi, ak ich k takýmto rokovaniam bude mesto alebo komisia prizývať, aby mohli nejakým spôsobom prispieť resp. sa aj oni podieľať na prezentovaní mesta v ktorom žijú.

Uviedol nasledovné stanovisko: Najviac sa mu páčia návrhy ZUŠ, a preto odporúča komisii osloviť vedenie ZUŠ a dohodnúť sa na spolupráci pri vytvorení nových návrhov špecifických pre mesto a následne výtvarnej realizácii. Pokiaľ komisia súhlasí, on sa skontaktuje s pedagógom výtvarného odboru ZUŠ Mgr. art. Petrom Fašankom a dohodnú sa na podrobnostiach. Každé písmeno by mohlo mať iné tematické stvárnenie, napr.: rieka - Váh, poľnohospodárstvo - klas, príroda, folklór, ľudia... Na realizáciu by bolo vhodné použiť akrylátové farby a matný lak. Návrhy by mali byť jednoduché, farebné, veselé a pútavé, srdiečko čisto červené.

 

Uznesenie 12/02/2020: Komisia kultúry a cestovného ruchu súhlasí s odborným stanoviskom Mgr. Art. Miroslava Regitka  a odporúča, aby výtvarné návrhy a realizáciu 3D písmen uskutočnila ZUŠ Šaľa v spolupráci s ním.

 1. Rôzne

Členovia komisie:

 • jednotne sa zhodli v názore a apelujú na naliehavosť rekonštrukcie DK, ktorá by sa podľa možnosti mala začať tento rok,

Mgr. Miroslav Demín:

 • poprosil predsedu komisie, aby zistil na MsÚ:
 • kde sú pamätné tabule, ktoré boli nainštalované na budove MsÚ pred rekonštrukciou a následne rokovať s vedením mesta o vhodnom umiestnení a spôsobe ich osadenia, členovia komisie vidia ako vhodný priestor napr.: park pri kaštieli,
 • možnosť nájsť vhodnejšie miesto na smútočné oznámenia pred budovou MsÚ,
 • možnosť odstránenia súkromných reklám v centre mesta,
 • Ing. Martiny Čižmárikovej sa spýtal, v akom štádiu je zhotovenie kroník mesta? – odpovedala: roky 2018 a 2019 sú rozpracované a na roky 2016 a 2017 má prísľub spracovania, ale ešte to nie je zmluvne dojednané,

Mgr. Peter Buday PhD.:

 • priniesol na ukážku tabuľku, ako informáciu pre členov komisie, akou formou má mesto Sládkovičovo označené kultúrne pamiatky, obsahuje fotografiu, názov kultúrnej pamiatky, stručný popis a QR kód, tabuľka je vo formáte 25 x 25 cm, zhotovená pre exteriér,

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval sa prítomným členom komisie a prizvaným hosťom za účasť na rokovaní.

 

 

Šaľa, 12.5.2020

 

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

 

  Peter Hlavatý

                                                                                                                      predseda komisie

 

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková
 7. riaditeľka MsKJJ – Mgr. Adriana Gerová