Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 27.05.2020 - 12:48  //  aktualizácia: 08.06.2020 - 12:49  //  zobrazené: 325

02/2020 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 02/2020  |  dátum konania: 20.05.2020

Prítomní: Ing. Róbert Andráši,  Ing. Marián Antal , , Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Mgr, Simeon Vincze, Ing. Peter Andráši, Ing.arch. Viktor Becker, Ing. Kristián Szekeres, PhD.

Neprítomní: Ing.arch. Andrea Belzárová, Ing. Vladimír Vicena

Hostia:

Ing.arch. Vladimír Jarabica

Ing.arch. Imrich Pleidel

Ing.arch. Lýdia Budayová, PhD.

 

Program:

 

1.  Prerokovanie materiálov - Územný plán mesta Šaľa Centrálna mestská zóna Návrh Zmien a Doplnkov č.4 (Verejné prerokovanie s vysvetlením spracovateľa ÚPN CMZ ZaD č.4)

2.  Prerokovanie materiálov - Územný plán mesta Šaľa Návrh Zmien a Doplnkov č.7

3. Voľné témy podľa zváženia členov komisie

4. Diskusia

 

Bod č.1

Prerokovanie materiálov - Územný plán mesta Šaľa Centrálna mestská zóna Návrh Zmien a Doplnkov č.4 (UPN Šaľa CMZ ZaD č. 4) - Verejné prerokovanie s vysvetlením spracovateľa ÚPN CMZ ZaD č.4

 

Ing.arch. Pleidel, spracovateľ ÚPN Šaľa CMZ ZaD č.4, podrobne predstavil a vysvetlil všetky navrhnuté zmeny v jednotlivých blokoch CMZ. Jednotlivé zmeny sú popísané v textovej časti a výkrese zmien UPN Šaľa CMZ ZaD č. 4.

Diskusia a otázky.

 

Otázka: Ako bude riešená statická doprava a zeleň po vybudovaní nového objektu na Feketehzyho ul. (bývalý areál Vodomontu)

Odpoveď: Pre potreby 13.posch.bytových domov je možné vybudovať parkovisko na severnej strane, kde je plánovaných 17 nových park.miest. Nový polyfunkčný objekt bude mať riešené parkovanie v počte podľa príslušnej normy, na vlastnom pozemku.

 

Otázka: Prečo mesto striktne nežiada budovanie  podzemných garáží, alebo integrovaných garáží v objekte? Prečo to nie je v záv.časti UPN?

Odpoveď: V záv.časti sú vytypované konkrétne lokality pre Hromadné garáže.

Pre parkovanie pri novej zástavbe je v záv.časti ÚPN uvedené:

4.3.            Záväzné regulatívy pre urbanistickú štruktúru

4.3.1       Zástavba

25) Pri riešení statickej automobilovej dopravy dodržať nasledujúce zásady:

 pri každej novej výstavbe a podľa možností aj pri rekonštrukcii musí byť dodržaná podmienka riešenia normovej potreby parkovania na vlastnom pozemku resp. integrovanú v rámci objektu, v prípade, že nie je možné preukázateľne dodržať túto podmienku mestom budú určené iné spôsoby a formy riešenia – výstavba hromadných garáží pre potreby takýchto prevádzok hlavne v polohe P-F Celku Šaľa.

 

Mesto nemôže prikázať investorovi aký druh parkovacích miest (napr. podzemné garáže) má vybudovať, ak dodrží parkovanie na vlastnom pozemku a počet vypočítaný podľa normovej potreby. Ak by mesto chcelo striktne vyžadovať pri novej výstave podzemné parkovanie alebo parkovanie integrované v objekte, muselo by  to byť schválené vo  VZN.

 

Otázka: Ako zlepšiť situáciu s parkovaním

Odpoveď: napríklad aj tým, že mesto zavedie spoplatnené parkovanie v centre mesta, aj na záchytnom parkovisku pre pešiu zónu.

 

Otázka: Nákupné centrum pri križovatke SNP-Kráľovská

nedal sa investor presvedčiť, aby vybudoval polyfunkciu s bývaním, čo by bol vhodnejší objekt v tejto lokalite?

Odpoveď: dlhodobo sa nedarilo získať investora v  tejto lokalite, v súčasnosti nevyužívanej a zanedbanej. Zároveň, Investor KLM v rámci investície OC, je ochotný zrekonštruovať aj križovatku, Kráľovská- SNP- Švermova. Stavba obchodného centra bude montovaná stavba, zodpovedajúca súčasným vysokým architektonickým nárokom. V budúcnosti, v prípade ak by prestala plniť svoj funkciu, montovaná stavba sa  vždy dá jednoduchšie demontovať a zmeniť napr. na polyfunkciu s bývaním.

 

Komisia hlasovala k predloženému návrhu ZaD č.4 ÚP mesta Šaľa CMZ

Prítomní : počet členov komisie 9

Za: 8

Proti:1

Zdržal sa:0

Komisia prerokovala predložený Návrh ZaD č.4 ÚP mesta Šaľa CMZ a  súhlasí s predloženým návrhom.

 

Bod č.2

Prerokovanie materiálov - Územný plán mesta Šaľa  Návrh Zmien a Doplnkov č.7 (UPNO Šaľa  ZaD č. 7)

 

Ing.arch. Jarabica, spracovateľ ÚPN Šaľa ZaD č.7, podrobne predstavil a vysvetlil všetky navrhnuté zmeny ÚPNO Šaľa. Jednotlivé zmeny sú  popísané v textovej časti a výkrese zmien ÚPN Šaľa ZaD č.7.

 

Diskusia a  otázky.

Zmena č. 1 Zimný prístav

V Zimnom prístave sa  uvažuje  s krátkodobým ubytovaním, ktoré je viazané na rekreáciu a šport. Súhlas je podmienený súhlasom ŠVP Povodia Váhu.

 

Zmena č. 2.a, 2.b – Záhradkárske osady

Pred potvrdením zmeny funkčného využívania územia, v súčasnosti využívaných ako záhradkárske osady, Spracovateľ odporúča spracovať samostatný dokument pre vymedzené územie v rozsahu štúdie, ktorý v súlades platnou legislatívou  overí podmienky pre využívanie jestvujúcej zástavby, stanoví podmienky pre dopravnú a technickú obslúžiteľnosť územia a určí podmienky pre novú zástavbu.

V diskusii odznela možnosť, vybudovať napr. lokalitu vilových domov.

 

Zmena č. 9 – Obchodné centrum - KLM

odznela otázka riešenia križovatky a zásobovania Retailových predajní obchodného centra. Dôležitá je otázka riešenia križovatky Kráľovská- SNP- Švermova, mesto by malo žiadať od Investora predložiť dopravno-technické posúdenie. Komunikácia Kráľovská a Štúrova sú jednosmerné komunikácie,  stavebné povolenie na obchvat mesta ministerstvo dopravy a výstavby koncom apríla 2020 zrušilo a vrátilo na nové prejednanie a rozhodnutie správnemu orgánu, ktorý ho vydal.

 

Zmena č. 10 Nová lokalita Večianska tabuľa-juh

Spracovateľ riešil celé územie, P-F Celok Večianska tabuľa-juh, vrátane P-F časti Nová Veča-juh, pod ulicou Fr.Kráľa, kde zohľadnil požiadavky občanov v lokalite ul. Fr. Kráľa, na zníženie v súčasnosti platnej podlažnosti 4NP, v dotyku s jestvujúcou zástavbou.  Novú lokalitu spracovateľ dopravne napojil z Nitrianskej ul, smer Trnovec / nad Váhom,  napojenie na Komenského ul. je navrhnuté len pre peších, cyklistov a prípadne pre  záchranárske a hasičské vozidlá. Členovia komisie súhlasili so spracovaným návrhom  P-F Celku Večianska tabuľa-juh.

 

Komisia hlasovala k predloženému návrhu ZaD č.7 ÚPN mesta Šaľa 

Prítomní : počet členov komisie 9

Za: 9

Proti:0

Zdržal sa:0

Komisia prerokovala predložený Návrh ZaD č.7 ÚPN mesta Šaľa  a  súhlasí s predloženým návrhom.

 

Bod 3. Voľné témy podľa zváženia členov komisie

 

Bod 4. Diskusia

 

Diskusia k bodom č.3, 4 sa uskutočnila v rámci diskusie k bodom č.1, č.2.

 

 

 

Za správnosť: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá