Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.06.2021 - 13:05  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:08  //  zobrazené: 1170

02/2021 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 02/2021  |  dátum konania: 08.06.2021

 

 

 

Dátum a miesto: 08. júna 2021 (utorok) o 16,00 h na MsÚ v Šali

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Miroslav Schindler, Ing. František Botka, Mgr. Adriana Gerová, Ing. Martina Čižmáriková, Mgr. Roman Hatala, Ing. Vladimír Vicena

 

Neprítomní: Mgr. Mária Farkašová – ospravedlnená, Mgr. Peter Buday, PhD. – ospravedlnený Jozefína Karlubíková – ospravedlnená,

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. 3 D nápis Veče – Ing. Vladimír Vicena
 4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2020 – Mgr. Adriana Gerová
 5. Správa o činnosti MsKS za rok 2020 – Ing. František Botka
 6. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún - august 2021 – Ing. František Botka
 7. Požiadavka mesta Telč, ČR na umelecké teleso, ktoré vstúpi na historických slávnostiach – členovia komisie kultúry
 8. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2022 – členovia komisie
 9. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021 – Ing. Martina Čižmáriková
 10. TČR 2020 - Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala
 11. Stav pamätihodností, pamiatok, ich označenie, ich propagácia, osveta – Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala
 12. VZN č.14/2011 o evidencii pamätihodností – Mgr. Miroslav Demín
 13. Aktuálny stav rekonštrukcie DK Šaľa – členovia komisie
 14. Ponuka na projekt Minulosť je dnes
 15. Interpelácie v rámci 2. zasadnutia MZ v Šali – Ing. Gabriela Lacková
 16. Rôzne
 17. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

-      Ing. Botka, vedúci MsKS

-      Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

-      Mgr. Roman Hatala, ref. MsKS

-      Ing. Vladimír Vicena

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý privítal na zasadnutí komisie prizvaných hostí a všetkých prítomných členov komisie. Prezentovalo sa 9 členov komisie,  predseda skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Program rokovania dostali členovia komisie elektronicky 2.6.2021. Do programu rokovania predseda komisie doplnil bod Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2022. Prítomní členovia súhlasili s programom, zasadnutie sa nieslo v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda vyhodnotil plnenie uznesení:

Uznesenie -/01/2021:  Predseda komisie zistil majetkové pomery ku kaplnke rodín Feketeovej a Feketeházyovej. Kaplnka patrí rodine Feketeházyovcov, nie je majetkom mesta. Finančné zdroje na jej obnovu treba hľadať inde ako v mestskom rozpočte.

 

 

3.  3 D nápis Veče – Ing. Vladimír Vicena

Ing. Vicena stručne informoval prítomných o 3D nápise Veča. Popísal, ako by mal nápis vyzerať – drevený materiál, veľkosťou podľa dohody, nápis Veča by mohol byť dotvorený aj s rokom prvej písomnej zmienky o Veči. Zhotoviteľ sa  plnej miere podieľa na finančných nákladoch a nápis by bol prostredníctvom darovacej zmluvy darovaný mestu. Lokalita umiestnenia by bola napr. Pribinov park vo Veči, príp. nejaká iná trávnatá plocha pri hlavnej ceste. Ing. Vicena potrebuje vedieť, za akých podmienok je možné inštalovať prvok na mestský pozemok. Členovia komisie v diskusii uviedli, že by bolo vhodné zaslať vizualizáciu nápisu.

 

Uznesenie 1/02/2021: Komisia berie na vedomie informácie o 3D nápise Veča.

 

Uznesenie 2/02/2021: Komisia odporúča predsedovi komisie zistiť ďalší postup ohľadom inštalácie objektu na mestský pozemok.

 

 

 1. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2020 – Mgr. Adriana Gerová

Mgr. Adriana Gerová prezentovala Správu o činnosti MsKJJ za rok 2020, ktorú členovia komisie dostali e-mailom dňa 25.5.2021. Napriek situácii s pandémiou, ktorá pretrvávala značnú časť roku 2020, dokázala knižnica zabezpečiť plynulý chod počas všetkých mesiacov, kedy nebola prevádzka z nariadenia Vlády SR zatvorená. Vďaka modernému softvéru, ktorý knižnica a jej čitatelia využívajú už niekoľko rokov, bol prechod na online služby pomerne jednoduchý. Knižnica informuje o svojich aktivitách na sociálnych sieťach a na svojej webovej stránke, vďaka čomu je veľká časť čitateľov pravidelne informovaná o všetkých zmenách.

Obsah správy je rozdelený do  troch častí: Knižničná činnosť, Ekonomické ukazovatele a Záver. Uviedla v nej prehľadne všetky dôležité informácie.

Knižničnú činnosť rozdelila do štyroch častí, ktoré obsahujú informácie: Knižničný fond, Výpožičky, Používatelia a Podujatia. Ekonomické ukazovatele rozdelila do štyroch častí, ktoré obsahujú informácie: Príjmová časť rozpočtu, Výdavková časť rozpočtu, Osobné náklady a Prevádzkové náklady. V časti Záver  stručne zhodnotila činnosť knižnice za rok 2020.

 

Uznesenie 3/02/2021: Komisia berie na vedomie Správu o činnosti MsKJJ za rok 2020 a odporúča predložiť ju na najbližšie rokovanie MsZ.

 

 

 1. Správa o činnosti MsKS za rok 2020 – Ing. František Botka

Ing. František Botka stručne oboznámil prítomných so Správou o činnosti MsKS za rok 2020, ktorú členovia komisie dostali e-mailom dňa 4.6.2021. Mestské kultúrne stredisko v roku 2020 ponúklo obmedzené množstvo podujatí z dôvodu pandémie, ktorá od marca 2020 prakticky trvá až dodnes.

Obsah správy je rozdelený do  jedenástich častí: Úvod, Činnosť MsKS v roku 2020, Podujatia podľa jednotlivých stredísk MsKS, Kino, Družobné vzťahy, Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ), Ekonomická klasifikácia a finančné zabezpečenie činnosti MsKS, Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie, Marketing a propagácia podujatí, Kultúrna infraštruktúra: budovy a priestorové kapacity a Záver.

 

Uznesenie 4/02/2021: Komisia berie na vedomie Správu o činnosti MsKS za rok 2020 a odporúča ju predložiť na najbližšie rokovanie MsZ.

 

 

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia v mesiaci jún-august 2021 – Ing. František Botka

Vedúci MsKS informoval členov o pripravovaných podujatiach počas letných mesiacov. Najbližšie podujatie, ktoré sa bude konať bude 23.6.2021 na centrálnej pláži v Šali – Jánske ohne. V spolupráci s FS Šaľan bude MsKS počas leta organizovať aj Tradičnú svadbu (31.8.2021 na pešej zóne) a koncom septembra Vinobranie. Počas letných mesiacov – júl a august plánuje MsKS zorganizovať premietanie na amfiteátri (piatok, sobota), koncerty na nádvorí kaštieľa – Kultúrne leto 2021 (každý piatok o 19:00h). V sobotu (3.7.2021) sa na Váhu bude konať Súťaž vo varení guláša. V dňoch 10. a 11.9.2021 sa uskutoční Šaliansky jarmok. Celý program jarmoku bude sústredený na amfiteáter. Súčasťou bude aj ochutnávka Víno Terra Wag v kaštieli.

 

Uznesenie 5/02/2021: Komisia berie na vedomie plán letných aktivít MsKS.

 

 

 1. Požiadavka mesta Telč, ČR na umelecké teleso, ktoré vystúpi na historických slávnostiach – členovia komisie kultúry

Predseda komisie Peter Hlavatý informoval prítomných, že Ing. Eliška Vargová poslala dňa 28.5.2021 e-mailom požiadavku na navrhnutie umeleckého telesa, ktoré bude mesto Šaľa reprezentovať 20.8.2021 v .

 

Uznesenie 6/02/2021:  Komisia navrhuje, aby mesto Šaľa 20.08.2021 v Telči na Historických slávnostiach reprezentoval TK JUMPING.

 

 

 1. Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2022 - členovia komisie

Predseda komisie uviedol, že v zmysle internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa majú všetky komisie na základe e-mailu zo dňa 3.6.2021 predložiť priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok do 30.6.2021. 

Členovia komisie sa po krátkej diskusii zhodli a odsúhlasili predložiť priority k tvorbe návrhu rozpočtu v znení, ktoré je uvedené v uznesení.

 

Uznesenie 7/02/2021: Komisia poveruje predsedu komisie na predloženie týchto priorít:

 • rekonštrukcia historických pamiatok v meste Šaľa,
 • zakúpenie nového pódia pre MsKS,
 • zakúpenie zastrešenia na pódium pre MsKS,
 • zakúpenie pivných setov potrebných pri podujatiach v exteriéri,
 • zakúpenie dataprojektoru pre MsKS – KS Večierka,
 1. Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť kultúry pre rok 2021 – Ing. Martina Čižmáriková

Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že na základe výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti kultúra na rok 2021 doručilo žiadosti 13 žiadateľov v stanovenom termíne do 28.5.2021. Požiadali spolu o finančné príspevky na 20 rôznych projektov v celkovej hodnote 25 421,34 EUR. Výška dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry na rok 2021 bola schválená v hodnote 10000,- EUR. Ing. Čižmáriková oboznámila prítomných so všetkými žiadosťami uchádzačov, údaje spracovala do prehľadnej tabuľky. Uviedla v nej údaje: žiadateľ, popis projektu, požadovaná suma dotácie, celkové náklady, účel požadovanej dotácie a  odporúčaná dotácia. Skonštatovala, že všetky podané žiadosti spĺňajú podmienky vyhlásenej výzvy. Ku každému projektu uviedla krátku charakteristiku účelu požadovanej dotácie. Dotácie do 200,- EUR schvaľuje primátor mesta a nad 200,- EUR MsZ.

 

Uznesenie 8/02/2021: Komisia odporúča primátorovi mesta a MsZ udeliť dotácie v oblasti kultúra na rok 2021 nasledovne:

Žiadatelia                                                                                          Odporúčaná suma v EUR

 1. OZ Večania – 6. ročník Lečo festival                                                       500,-
 2. OZ Večania – Barbeque Party                                                                   500,-
 3. OZ Večania – Benefičný koncert                                                                      0,-
 4. OZ Večania – Večianske hodové slávnosti                                                       0,-
 5. OZ Večania – Mikuláš                                                                              500,-
 6. Čajovňa na konci vesmíru                                                                         800,-
 7. AG Z – Travel – výlet do obcí                                                                          0,-
 8. AG Z – Travel – Spomíname na starú Šaľu                                                          300,-
 9. Michal Čamaj                                                                                                             0,-
 10. Divadlo ASI Šaľa – kultúrna reprezentácia                                                              0,-
 11. Divadlo ASI Šaľa – kultúrne a umelecké aktivity                                  1500,-
 12. Spoločnosť Petra Pázmánya                                                                                 800,-
 13. Rodičovské združenie pri ZUŠ                                                                1300,-
 14. Miestny odbor Matice Slovenskej v Šali                                                   550,-
 15. CSEMADOK základná organizácia Šaľa – Nech znie pieseň                      1000,-
 16. CSEMADOK základná organizácia Šaľa – tábor Ostrov detí                           0,-
 17. CRIS s.r.o.                                                                                                     0,-
 18. Mészáros Attila                                                                                       2100,-
 19. Top1 knihy s.r.o.                                                                                            0,-
 20. Klub vojenskej histórie Nitra                                                                                150,-

 

 

 1. TČR 2020 - Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala

Mgr. Demín a Mgr. Hatala oboznámili komisiu s dramaturgiou podujatia Tvorivý čin roka 2020. Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční 25.6.2021 na nádvorí kaštieľa. Hudobným hosťom večera bude spevák Robo Opatovský. Moderátorkou podujatia ako po minulé roky bude Mgr. Bartíková. Po oficiálnom programe sa pre pozvaných hostí v priestoroch kaštieľa uskutoční recepcia.

 

Uznesenie 9/02/2021: Komisia berie na vedomie informácie ohľadom podujatia TČR 2020.

 

 

 1. Stav pamätihodností, pamiatok, ich označenie, ich propagácia, osveta – Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Roman Hatala

Prerokovanie tohto bodu sa presúva na najbližšie zasadnutie komisie.

 1. VZN č.14/2011 o evidencii pamätihodností – Mgr. Miroslav Demín

Prerokovanie tohto bodu sa presúva na najbližšie zasadnutie komisie

 

 

 1. Aktuálny stav rekonštrukcie DK Šaľa – členovia komisie

Predseda komisie informoval, že sa s niektorými členmi komisie bol pozrieť na rekonštrukciu DK Šaľa. Rekonštruuje sa divadelná sála, estrádna sála a vestibul. Prekvapilo ho, že šatne pre účinkujúcich ani kancelárie pre zamestnancov MsKS rekonštruované nebudú.

 

Uznesenie 10/02/2021: Komisia berie na vedomie informácie ohľadom rekonštrukcie DK Šaľa.

 

 

 1. Ponuka na projekt Minulosť je dnes

Predseda komisie informoval, že dostal emailom od p. prednostky ponuku na projekt Minulosť je dnes. Táto ponuka bola členom komisie zaslaná emailom spolu s pozvánkou. Tento projekt prebieha vo viacerých mestách Slovenska, ide o koláž súčasných a historických fotografií. Farebne je odfotená súčasnosť a v čierno-bielej je vsadená historická fotografia. Komisiu tento projekt nezaujal.

 

Uznesenie 11/02/2021: Komisia neodporúča reflektovať na ponuku projekt Minulosť je dnes.

 

 

 1. Interpelácie v rámci 2. zasadnutia MZ v Šali – Ing. Gabriela Lacková

Interpelácie boli zaslané členom komisie emailom 2.6.2021. Odpovede na mnohé interpelácie nie sú pre komisiu dostatočné. Týmto bodom sa bude komisia zaoberať aj na ďalšom zasadnutí.

 

 

 1. Rôzne

p. Peter Hlavatý:

 • najväčším problémom MsKS sú v súčasnej dobe priestory, DK Šaľa je v rekonštrukcii a v KD Veča je zriadené mobilné odberné miesto. Po diskusii na túto tému sa členovia komisie zhodli, že MsKS na organizovanie podujatí potrebuje aspoň jeden kultúrny dom a MOM nie je v súčasnej dobe prioritou.

 

Uznesenie 12/02/2021: Komisia požaduje uvoľnenie priestorov pre potreby kultúrnych  podujatí a skúšok ihneď po ukončení nájomnej zmluvy s prevádzkovateľom MOM.

 

 

Mgr. Alena Demková:

 • pochválila a poďakovala sa realizačnému tímu súťaže „Spoznaj svoje mesto“, že touto formou v čase pandémie dokázali spojiť inštitúcie v meste, videonahrávky odporúča používať v rámci regionálnej výchovy na školách,

 

Mgr. Roman Hatala:

 • oboznámil členov komisie s Cyrilometodskou cestou, bol by rád keby sa Šaľa do tejto cesty na budúci rok zapojila prostredníctvom podujatí.

 

 

 

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie a prizvaným hosťom za účasť na zasadnutí.

 

 

 

 

 

Šaľa, 08.06.2021

 

zapísal: Mgr. Miroslav Demín

   podpredseda komisie

Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. riaditeľka MsKJJ – Mgr. Gerová
 7. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková