Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 21.05.2021 - 14:13  //  aktualizácia: 24.06.2021 - 13:26  //  zobrazené: 1353

02/2021 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 13/05/2021

číslo: 02/2021  |  dátum konania: 13.05.2021  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

 

Hlasovanie č. 1

stiahnuť z programu rokovania

 • z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 4/2/2021 – Gabriel Kováč, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – prevod bytu č. 87 vo vchode 21 bytového domu s. č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros,

 

Hlasovanie č. 2

stiahnuť z programu rokovania

 • z časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 1/2/2021 – Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák,

 

Hlasovanie č. 3

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta) bez stiahnutých materiálov A1, D4:

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros,

 

Hlasovanie č. 4

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros,

 

Hlasovanie č. 5

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros,

 

 

Materiál číslo A 2/2/2021 -

Uznesenie č. 2/2021 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/2/2021 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2021

Uznesenie č. 2/2021 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2021,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2021.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/2/2021 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Uznesenie č. 2/2021 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia
a platenia,

 1. schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo B 2/2/2021 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa

Uznesenie č. 2/2021 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 3/2/2021 - Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a 

Uznesenie č. 2/2021 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

správu o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2020 a doplnenie a aktualizáciu
č. 1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020 na obdobie rokov 2021 a 2022,

 1. berie na vedomie

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 za rok 2020,

 1. schvaľuje
 1. Doplnenie a aktualizáciu č. 1 „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020“ na obdobie rokov 2021 a 2022 v zmysle predloženého materiálu,
 2. platnosť strategického dokumentu v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015 – 2020“ na obdobie rokov 2021 a 2022 do termínu schválenia nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie do roku 2030, najneskôr však do termínu 31. 12. 2022.

 

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/2/2021 - Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2021

Uznesenie č. 2/2021 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2021,

B.berie na vedomie

vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2021.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/2/2021 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

 

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho v znení:

 • navrhol zmenu uznesenia v bode B. berie na vedomie, stanovisko hlavnej kontrolórky – vzdanie sa nároku na odmenu za obdobie od 12. 09. 2020 do 31. 12. 2020

 

Znenie prijatého uznesenia (na základe poslaneckého návrhu poslanca Róberta Tölgyesiho):

Uznesenie č. 2/2021 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo  

návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,

 1. berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky – vzdanie sa nároku na odmenu za obdobie od
12. 09. 2020 do 31. 12. 2020.

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/2/2021 - Ing. Radovan Papp, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2021 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 2.  
 1. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý tvorí prístup do garáže vo vlastníctve žiadateľa,
  1.  
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela registra CKN číslo 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 8939, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku, v cene
5,50 EUR/m2, t. j. pri výmere spoluvlastníckeho podielu 36,75 m2 v celkovej kúpnej cene 202,13 EUR pre Ing. Radovana Pappa, trvale bytom Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa, do jeho podielového spoluvlastníctva.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/2/2021 - Karina Melegová, s.č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2021 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, parcela registra C KN číslo 1142/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v majetkovoprávnom vysporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky,

3.   zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
      na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 28. apríla 2021,

 1. schvaľuje

prevod nehnuteľnosti, pozemok, parcela registra C KN číslo 1142/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 43,152 EUR/m2, t. j. pri výmere 47 m2 v celkovej kúpnej cene 2028,14 EUR pre Karinu Melegovú, trvale bytom
s. č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/2/2021 - Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2021 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra CKN číslo 663/76, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu
  č.
  4/2021 zo dňa 15. 04. 2021, vyhotoviteľ GEOAKTUÁL, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26. 04. 2021 pod č. G1-174/2021 ako novovytvorená parcela registra CKN číslo 663/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2, v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 28. apríla 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra CKN číslo 663/76, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 4/2021 zo dňa 15. 04. 2021, vyhotoviteľ GEOAKTUÁL, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26. 04. 2021 pod
č. G1-174/2021 ako novovytvorená parcela registra CKN číslo 663/76, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 95 m2, v celosti, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 95 m2 v celkovej kúpnej cene 1045,00 EUR pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, obaja trvale bytom Železničná 498/40, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/2/2021 - city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2021 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na ul. Hlavná v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skvalitnení služieb poskytovaných širokej verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
28. apríla 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1993/13, ostatná plocha o výmere 40 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, na dobu neurčitú, v cene
20,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 800,00 Eur/rok, pre city cafe s.r.o., sídlo Hlavná 11, 927 01 Šaľa, IČO: 51 791 838.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/2/2021 - Eduard Rác a Ružena Rácová, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 2/2021 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní vzťahov pri dlhodobom užívaní pozemku; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 28. apríla 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku, časť parcely registra CKN číslo 663/76, zastavaná plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 4/2021 zo dňa 15. 04. 2021, vyhotoviteľ GEOAKTUÁL, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 26. 04. 2021 pod č. G1-174/2021, ako novovytvorená parcela registra CKN číslo 663/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, v celosti, v cene
0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 10,89 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, trvale bytom Železničná 498/40, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 16

Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 2

Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/2/2021 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 2/2021 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

      zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa:

 • parcela registra CKN č. 1611/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23444 m2, parcela registra CKN č. 1586/1, ostatná plocha o výmere 33244 m2, parcela registra CKN č. 1678/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11707 m2, parcela registra CKN č. 1577/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4205 m2, parcela registra CKN č. 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3974 m2, parcela registra CKN
  č. 2879/7, ostatná plocha o výmere 3335 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1, 
 • parcela registra EKN č. 1762, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, parcela EKN č. 1819/1, ostatná plocha o výmere 2577 m2, vedené na liste vlastníctva č. 7266, 

spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom geometrickým plánom č. 34125361-15/2021, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOplán Trenčín s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín dňa 15. 02. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 23. 02. 2021 pod číslom
G1-55/2021 a za odplatu stanovenú na základe znaleckého posudku č. 24/2021 zo dňa
10. 04. 2021 vypracovaný odborne spôsobilou osobou Ing. Miroslav Velko v celkovej výške 12 200,- EUR v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/2/2021 - Miroslav Sýkora, Nešporova 1007/1, 927 01 Šaľa – žiadosť
o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hollého v Šali - Veči

Uznesenie č. 2/2021 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hollého v Šali - Veči,

B.konštatuje, že

1.pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 3080/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 199 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely registra CKN č. 3080/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 154 m2 a parcely registra CKN č. 3080/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11225 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 59/2009 zo dňa 14. 01. 2010, vyhotoviteľ Ing. Attila Mészáros-MHL, Školská 11, 945 04 Komárno – Nová Stráž, IČO: 35 046 520, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 23. 02. 2010 pod číslom 11/2010, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

2.v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

C.schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na ulici Hollého v Šali, novovytvorená parcela registra CKN číslo 3080/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 199 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely registra CKN č. 3080/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 154 m2 a parcely registra CKN č. 3080/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11225 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 59/2009 zo dňa 14. 01. 2010, vyhotoviteľ Ing. Attila Mészáros-MHL, Školská 11,
945 04 Komárno – Nová Stráž, IČO: 35 046 520, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 23. 02. 2010 pod číslom 11/2010,
v kúpnej cene
29,874 EUR/m2, t. j. pri výmere 199 m2 v celkovej cene 5 944,93 EUR pre Miroslava Sýkoru, trvale bytom Nešporova 1007/1, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 7

Ing. Róbert Andráši, Peter Hlavatý, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/2/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Juraja Szúdora, Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzanu Lindákovú r. Szúdorovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa

Uznesenie č. 2/2021 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela registra CKN číslo 663/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
24 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti, pozemok – parcela registra CKN číslo 663/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťou pozemok – parcela registra CKN, parcelné číslo 4068/1 o výmere 429 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 981 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov, v cene  11,- EUR/m2, t. j. pri výmere 24 m2 v celkovej kúpnej cene 264,- EUR pre Juraja Szúdora, trvale bytom Železničná 516/4, 927 01 Šaľa; Zuzanu Lindákovú
r. Szúdorovú, Kukučínova 534/36, 927 01 Šaľa; Juraja Szúdora, Vinohradnícka 161/25, 927 01 Šaľa, do ich podielového spoluvlastníctva v spoluvlastníckych podieloch 1/3-ina v pomere k celku.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo F 1/2/2021 -

Uznesenie č. 2/2021 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 156/2021 na zabezpečenie údržby trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom ,,Údržba trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 156/2021 na zabezpečenie údržby trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu na území mesta Šaľa uzatvorenú s dodávateľom INEX - Hausgarden, s. r. o.,
  Lipová 978/12, 951 31 Močenok, IČO: 44 223 722, DIČ: 2022638640.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.