Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.03.2023 - 08:48  //  aktualizácia: 22.03.2023 - 08:49  //  zobrazené: 610

02/2023 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 02/2023  |  dátum konania: 22.03.2023

Prítomní: Ing. Tomáš Meszáros, Ing. Marián Antal, Mgr. Monika Budaiová, Ing. Ingrid Kántorová, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková, , Ing. Ondrej Hanko, Ing. Kristián Szekeres, PhD., , Mgr. Simeon Vincze

Neprítomní: Ing. arch. Viktor Becker, Ing. Vladimír Vicena

Pozvaní: Ing. Eliška Vargová, Miroslav Políček

Verejnosť: Ing. arch. Andrea Belzárová, Ing. Ivan Vlk, Ing. Milan Hatvani, Samuel Szarka

Program:

1. Voľba podpredsedu Komisie ÚPVD

2. Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

3. Témy podľa návrhov členov komisie a diskusia

Bod č. 1: Voľba podpredsedu Komisie ÚPVD

Predseda komisie ÚPVD Ing. Tomáš Mészáros navrhol na post podpredsedu Ing. Kristiána Szekeresa. Členovia iný návrh na podpredsedu nepredložili.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Uznesenie:

Komisia ÚPVD zvolila za podpredsedu Ing. Kristiana Szekeresa.

Bod č. 2: Prerokovanie materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)

Materiál  B2/2/2023 – Návrh VZN určuje názov ulice v lokalite s individuálnou bytovou výstavbou „Obytná zóna – KÚRIA I.“ – Ulica sv. Michala

V diskusii odznelo, že názov ulice - Ulica sv. Michala, je vhodnejší do centra mesta. Vzhľadom na to, že sa jedná o okrajovú lokalitu, kde sú názvy ako Hospodárska, Lužná, komisia navrhuje názov Poľná ul.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča neschváliť VZN v predloženom znení. Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča názov ulice:  Poľná ulica.

Materiál:  Majetkové záležitosti - Výber vecne príslušných tém

Komisia  sa v krátkosti oboznámila s výberom z materiálov prekladaných na MsZ, ktoré sa týkali vybraných majetkových záležitostí:-

- Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa - žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctva mesta p.č. 861/1, plocha 6m2 na ul. Budovateľská, so zámerom zriadiť predajný stánok v lokalite Centrálna mestská zóna (CMZ).

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 0

Proti: 9

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu neodporúča schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia súhlasí so stanoviskom MsÚ uvedeným v dôvodovej správe, v ktorom neodporúča prijať uznesenie v navrhovanom znení.

- spoločnosť LIVA & ALP, s.r.o., Hollého 12, 927 05  Šaľa - žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctva mesta p.č. 3080/1, plocha 20 m2 na ul. Hollého, so zámerom zriadiť predajný stánok.

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 0

Proti: 9

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu neodporúča schváliť prenájom pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia súhlasí so stanoviskom MsÚ uvedeným v dôvodovej správe, v ktorom neodporúča prijať uznesenie v navrhovanom znení.

- návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta - prevod pozemku vo vlastníctve mesta pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, Šaľa, pozemok za záhradou RD na Dolnej ul. v Šali

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 0

Proti: 9

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu neodporúča schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia súhlasí so stanoviskom MsÚ uvedeným v dôvodovej správe, v ktorom neodporúča prijať uznesenie v navrhovanom znení.

-Duslo, a.s. - ponuka na kúpu stavby krytej plavárne, stavby čerpacej stanice ku krytej plavárni a pozemkov pod stavbami v k.ú. Močenok a návrh na uzatvorenie dohody o spolupráci

Komisia hlasovala o návrhu:

Prítomní: 9

Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie:

Komisia ÚPVD Mestskému zastupiteľstvu odporúča prijať uznesenie v navrhovanom znení.

Informatívne:

Komisia sa  v krátkosti oboznámila s predkladanými materiálmi:

-Zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v mestskej časti Veča pre spoločnosť MG DEVELOMPMENT DELTA s.r.o. Bratislava

-Zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v mestskej časti Veča pre ZsD, a.s.  Bratislava

-Úprava cenového výmeru v mestskej autobusovej doprave v meste Šaľa

Komisia materiály zobrala na vedomie.

Materiál s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ predstavila komisii Ing. Eliška Vargová. Predmetom zákazky je dodanie riešenia smart city mesta Šaľa,  potrebný hardvér kamery na rozpoznávanie tvárí, ŠPZ, otočné, parkovacie senzory, meteostanice, senzorové stanice, LED panely, servery s príslušenstvom, vrátane softvéru a potrebných licencií, montáž a umiestnenie dodávaného tovaru a realizácia stavebných prác súvisiacich s napojením HW do internetovej siete a siete elektrickej energie.

Predmetom zákazky je aj dodávka a montáž 367 parkovacích senzorov, ktoré budú umiestnené na existujúcich parkoviskách: Okresný úrad, Hlavná ul, Dolná ul, Cintorín Šaľa, Za mestským úradom, Športová hádzanárska hala, Dom Kultúry Šaľa. V meste je dlhodobý problém s nedostatkom parkovacích miest, preto komisiu zaujímalo, či bude možné spoplatniť parkovacie miesta, kde budú nainštalované nové senzory, vzhľadom na 5-ročné monitorovacie obdobie projektu. Snahou komisie je nájsť spôsob ako problém parkovania riešiť hlavne  v centre mesta, kde často dlhodobo parkujú autá obyvateľov zo sídliska alebo z prevádzok a cez deň tam nie je možné nájsť voľné miesto. Tento problém by bolo možné vyriešiť spoplatnením parkovania v centre mesta, aby sa odstránilo dlhodobé parkovanie.  Ing. Vargová odporučila  prvý rok od spustenia prevádzky zbierať údaje a na základe toho prípadne navrhnúť spoplatnenie. Uviedla, že príjmy zo spoplatnenia je možné využiť na prevádzkové náklady (napr. čistenie, správa parkoviska...) nie na investičné, a čistý príjem sa následne odvedie štátu. Komisia navrhla, aby sa preverilo, na aké konkrétne účely sa dá prípadný príjem zo spoplatnenia využiť, napr. na vybudovanie rampy, na parkovacie automaty, parkovací softvér a pod. Tiež odznel názor, že zbierať údaje o dlhodobo parkujúcich autách je možné aj pomocou brigádnikov, čo by bolo rýchlejšie a lacnejšie, keďže parkovacie senzory diagnostiku EVČ nerobia a ku kamerovým záznamom majú prístup len oprávnené osoby. Tým by sa mohlo skôr pristúpiť k analýze a riešeniu problému nedostatku parkovacích miest v centre, aj formou spoplatnenia.

Bod č. 5: Voľné témy a diskusia

V rámci voľných tém poslankyňa Ing. I.Kántorová tlmočila otázku občana, ktorý upozornil, že zásypy výkopov pri pokládke inžinierskych sietí (IS) pri budovaní vlastníkmi IS,  sa vykonávajú len výkopovou zeminou bez zhutnenia a vhodného kameniva pod betónovú dlažbu na mestských chodníkoch. M. Políček odpovedal, že realizátori IS majú svojich stavbyvedúcich alebo stavebný dozor, ktorí by mali kontrolovať práce, on vydá rozkopávkové povolenie a nestíha byť vždy pri tom.

Ďalšiu otázku položili občania Ing. I.Vlk a Ing. M.Hatvani, ktorí sa pýtali, či má mesto stavebné povolenie na budované parkovisko a zokruhovanie prístupovej komunikácie na ul. V. Šrobára. Ing. Hatvani sa pýtal, či je dodržaná skladba podľa technických predpisov. M. Políček odpovedal, že ide o dočasné riešenie, odstránenie havarijného stavu a vykonávajú sa len udržiavacie práce, bez stavebného povolenia.

Po diskusii občanov predseda ukončil zasadnutie komisie.

Za správnosť zodpovedá:

Ing. Tomáš Meszáros, predseda komisie ÚPVD, Ing. Zuzana Hrubá, tajomník komisie ÚPVD