Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.04.2019 - 08:07  //  aktualizácia: 17.05.2019 - 08:08  //  zobrazené: 528

03/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 03/2019  |  dátum konania: 25.04.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia a nové skutočnosti v rámci projektu ,,Islandský model prevencie“
  4. Informácia o udalosti ,,Zaplávajme spolu čo najďalej“
  5. Rôzne
  6. Záver

 

Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Náčelník MsP Peter Krokavec prítomných informoval o štatistike priestupkov, ktoré za uplynulý mesiac zaznamenali. Porušenie VZN bolo zistených 39 krát, ostatné priestupky sa týkali rušenia nočného kľudu, občianskeho spolunažívania, priestupkov v cestnej premávke, dodržiavania podmienok držania psov (venčenie, odstraňovanie exkrementov). Členovia komisie požiadali o zvýšenie hliadok na ul. Trnovecká  na základe skracovania si trasy cez sídlisko a v nemocničnom parku z dôvodu výskytu vandalizmu.

 

UZNESENIE č. III/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

Informácia a nové skutočnosti v rámci projektu ,,Islandský model prevencie“

PhDr. Marián Šperka informoval prítomných o nových skutočnostiach v rámci Islandského projektu. Na zasadnutí komisie sa zúčastnila aj zamestnankyňa sociálneho referátu Mgr. Iveta Kminiaková, ktorá je koordinátorkou pre tento projekt. Ďalej informoval, že vzniklo nové občianske združenie, ktoré sa zaoberá islandským modelom a už sa doň zapájajú okrem mesta Šaľa aj iné mestá ako Banská Bystrica, Nitra a Bratislava.

 

UZNESENIE č. III/2

Komisia berie na vedomie informácie a odporúča stretnutie s primátorom mesta ohľadom nových skutočností v rámci projektu

 

Informácia o udalosti ,, Zaplávajme spolu čo najďalej „

Predseda komisie RSDr. Gomboš informoval, že v tomto roku sa daná akcia neuskutoční z dôvodu zatvorenia plavárne. Ďalej informoval, že v prípade zmeny situácie by sa akcia uskutočnila v septembri prípade v októbri tohto roku.

 

Rôzne

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval prítomných o kontrole plnenia rozpočtu v položke dane za psa nakoľko bol stanovený plán na rok v 2018 v sume 18 400 Eur ale skutočné plnenie bolo len v sume 16 945 Eur, čo značí, že množstvo obyvateľov má poprihlasovaných psov mimo mesta, prípadne obyvatelia činžiakov ich majú evidovaných u známych bývajúcich v rodinnom dome.  Komisia preto navrhuje uskutočňovanie náhodných kontrol psičkárov v teréne mestskou políciou  a bude žiadať spoluprácu s predsedami (dôverníkmi) bytových domov aby spolupracovali pri nahlásení psov vo vchodoch.

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

              predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová