Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.04.2023 - 16:38  //  aktualizácia: 31.01.2024 - 13:06  //  zobrazené: 820

03/2023 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 03/2023  |  dátum konania: 04.04.2023

Dátum a miesto: 4. apríla 2023 (utorok) o 16,00 h v zasadačke č. 212 Domu kultúry v Šali

Prítomní členovia komisie: Marek Molnár, Ing. Peter Jaroš, PaedDr. Danica Lehocká PhD., Kristián Rehák, Mgr. Anikó Sárkányová DiS. art., Ing. Alžbeta Sedliačiková, Lucia Zemková, Jozefína Karlubíková

Prizvaní prítomní: Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Mgr. Adriana Gerová

Neprítomní členovia komisie: Bc. Tomáš Benkovič - ospravedlnený, Peter Hlavatý - ospravedlnený, Mgr. Miriam Hambalková - ospravedlnená, Mgr. Ondrej Sirota - ospravedlnený

Program:

 1. Otvorenie
 2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia
 3. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2022
 4. Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali
 5. Správa Zboru pre občianske záležitosti v Šali za rok 2022
 6. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry
 7. Rôzne
 8. Záver

Prizvaní:

 • Ing. František Botka, vedúci MsKS
 • Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport
 • Mgr. Adriana Gerová - Štatutárny zástupca Mestskej knižnice Jána Johanidesa

Priebeh zasadnutia:

 1. Otvorenie

Rokovanie otvoril predseda komisie Marek Molnár. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 7 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky, ktorá im bola doručená elektronickou formou. S pozvánkou boli členom komisie doručené aj materiály k jednotlivým bodom rokovania, ktoré vypracoval  predseda  komisie. K programu neboli vznesené žiadne pripomienky.

 1. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia

Vedúci MsKS Ing. František Botka prezentoval spracovaný materiál o plánovaných kultúrno- spoločenských podujatiach MsKS na obdobie od 5.4.2023 do 23.5.2023, vrátane podujatí, na ktorých MsKS spolupracuje:

každý pondelok - Kurz ľudového tanca o 17,30 h (ES DK Šaľa)

každý utorok - Kurz TAI CHI o 19,00 h (KD Veča)

každý utorok o 17,45 h a štvrtok o 17,45 a 19,00 h - Kurz SHAOLIN KUNG-FU (KD Veča)

3.-14.4.2023 - Výstava „Vesmír očami detí“ (KS Večierka)

3.- 4.4.2023 - Krajská divadelná prehliadka „Detský javiskový škriatok“ (DK Šaľa)

5.4.2023 - Generálka ZUŠ Šaľa k programu „S láskou...“ (DK Šaľa)

6.4.2023 - „Veľkonočná zábava pre deti“ (ES DK Šaľa)

6.4.2023 - Veľkonočná Oldies Párty (ES sála DK Šaľa)

19.4.2023 - 7. ročník „Večianska paleta“ (KD Veča)

19.4.2023 - „Dámsky klub“ (KD Veča)

21.4.2023 - „Šaliansky Maťko“ (MsÚ)

22.4.2023 - Koncert Petra Šrámeka (ES DK Šaľa)

24.4.-19.5.2023 - Autorská výstava fotografií Róberta Pákozdyho (KS Večierka)

25.4.2023 - Divadelné predstavenie „Už ti nikdy nenaletím“ (DK Šaľa)

30.4.2023 - Stavanie mája (priestor pred KD Veča)

1.5.2023 - „Multifest“ (Amfiteáter Šaľa)

3.5.2023 - Zvuková skúška ZUŠ k programu „ S láskou ...“ (DK Šaľa)

6.5.2023 - 60. výročie založenia ZŠ Ľudovíta Štúra (KD Šaľa)

8.5.2023 - Kladenie vencov, výročie oslobodenia mesta (Hlavná ul.)

9.5.2023 - Predstavenie ZUŠ Šaľa k 70. výročiu založenia školy „S láskou...“ (DK Šaľa)

15.5.2023 - 1. repríza predstavenia divadla ASI „Tri grácie z umakartu“ (DS DK Šaľa)

16.5.2023 - 2. repríza predstavenia divadla ASI „Tri grácie z umakartu“ (DS DK Šaľa)

19.5-20.5.2023 - „Večianske slávnosti“ (Tesco parkovisko Veča)

21.5.2023 - Predstavenie divadla z Budapešti „Rozprávkové auto“ (DK Šaľa)

24.5.-27.5.2023 - 50. ročník „ Zlatá priadka“ (DK Šaľa)

Členovia komisie nemali k odprezentovanému programu žiadne pripomienky.

Uznesenie 1/03/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

plánované kultúrno-spoločenské podujatia na obdobie od 5.4.2023 do 23.5.2023

 1. berie na vedomie

plánované kultúrno-spoločenské podujatia od 5.4.2023 do 23.5.2023

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2022

Riaditeľka MsKJJ Mgr. Adriana Gerová prezentovala Správu o činnosti MsKJJ v Šali za rok 2022.

Knižnica plní úlohu kultúrno-vzdelávacej inštitúcie a jej predmet činnosti spočíva                     v doplňovaní, uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní knižničného fondu.

Podporuje vzdelávanie, sebavzdelávanie a všestranný rozvoj používateľov. Organizovaním rôznych podujatí pokrýva nielen vzdelávacie, ale aj kultúrne a informačné potreby používateľov.

Obsah správy rozdelila do troch blokov: Knižničná činnosť, Ekonomické ukazovatele a Záver. V správe uviedla prehľadne všetky dôležité informácie.

Knižničná činnosť obsahuje informácie spracované v štyroch bodoch: Knižničný fond, Výpožičky, Používatelia a Podujatia.

Ekonomické ukazovatele obsahujú informácie spracované v štyroch bodoch: Príjmová časť rozpočtu, Výdavková časť rozpočtu, Osobné náklady a Prevádzkové náklady.

V bodoch Knižničná činnosť a Ekonomické ukazovatele spracovala všetky potrebné informácie o fungovaní knižnice a plnení predmetu jej činnosti vrátane číselných údajov.

V časti Záver je krátke vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2022, v ktorom okrem iného uviedla, že knižnica si plní svoje poslanie v každom smere. Svedčia o tom informácie a tiež čísla, ktoré uvádza v správe. Prioritou knižnice je pravidelné dopĺňanie knižničného fondu, čo sa každoročne darí aj vďaka veľkej podpore zriaďovateľa.

Členovia komisie nemali k spracovanej správe žiadne pripomienky.

Uznesenie 2/03/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

  1. prerokovala

Správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2022

  1. odporúča MsZ  s ch v á l i ť

Správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2022

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Mgr. Adriana Gerová prezentovala Návrh na úpravu cenníka MsKJJ v Šali. Posledná úprava cenníka sa uskutočnila v máji 2015. V  súčasnej dobe je zvýšenie poplatkov nevyhnutné z dôvodu fungovania organizácie. Ceny kníh sa zvýšili takmer dvojnásobne. Zvýšili sa aj všetky náklady súvisiace s prevádzkou knižnice.

Navrhovaná úprava cenníka sa týka členských poplatkov, pokút za porušenie výpožičného poriadku, poplatkov za omeškanie vrátenia dokumentov a ostatných služieb. Pribudla nová spoplatnená služba o dostupnosti rezervovaného titulu - vyrozumenie používateľa formou zaslania SMS, mailom alebo telefonicky.

Členovia komisie nemali k navrhovanému cenníku žiadne pripomienky.

Uznesenie 3/03/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

Návrh na úpravu cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

 1. odporúča MsZ  s ch v á l i ť

Návrh na úpravu Cenníka Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali, nakoľko posledná úprava cenníka bola schválená uznesením C 1/3/2015 MsZ zo dňa 22. mája 2015, kedy sa menili aj ceny za služby. Úpravu cien si vyžaduje súčasná situácia spôsobená celkovou infláciou. Ceny kníh stúpli na viac ako dvojnásobok od poslednej úpravy cenníka a ich nákup je nevyhnutnou súčasťou fungovania knižnice.

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Správa Zboru pre občianske záležitosti v Šali za rok 2022

Referentka pre kultúru a šport Ing. Martina Čižmáriková prezentovala spracovanú Správu ZPOZ v Šali za rok 2022. V správe uviedla všetky dôležité informácie, týkajúce sa obradov, slávností a iných kultúrno-spoločenských udalostí, schválený rozpočet,  čerpanie finančných prostriedkov, údaje o uskutočnených obradoch a podujatiach, o materiálnom zabezpečení obradov a podujatí (napr.: kvety, vence, darčekové predmety, tlač, občerstvenie...), o skompletizovaných a uverejnených kronikách za roky 2016 až 2020.

Správa ZPOZ bude zapracovaná do Správy o činnosti MsKS za rok 2022 a predložená na schválenie MsZ v mesiaci jún 2023.

Členovia komisie nemali k odprezentovanej správe žiadne pripomienky.

Uznesenie 4/03/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

Správu Zboru pre občianske záležitosti v Šali pre rok 2022

 1. berie na vedomie

Správu Zboru pre občianske záležitosti v Šali pre rok 2022

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry

Referentka pre kultúru a šport Ing. Martina Čižmáriková informovala prítomných, že na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry bolo doručených 18 žiadostí o dotácie. Žiadatelia spolu požiadali o dotácie         v hodnote 24490,00 EUR. Celková výška dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry na rok 2023 bola v rozpočte mesta schválená vo výške 10000,00 EUR. Ing. Čižmáriková oboznámila

prítomných členov komisie so všetkými žiadosťami uchádzačov. Údaje spracovala do tabuľky, v ktorej uviedla prehľadne všetky potrebné informácie. Skonštatovala, že podané žiadosti spĺňajú podmienky vyhlásenej výzvy.

Hlasovanie o výške odporúčaných dotácií pre žiadateľov viedla viceprimátorka mesta Šaľa PaedDr. Danica Lehocká PhD., predseda komisie p. Marek Molnár sa hlasovania v tomto bode zdržal.

Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry za rok 2023

 

 

Č.

Názov žiadateľa

Účel dotácie

Celkové náklady

Požadovaná dotácia

Odporúčaná dotácia

 

 

 

1.

O.Z. Galanta literárna

publikácia o tlačiarovi Dávidovi Kollmanovi - na preklady úvodu do maďarského, nemeckého a anglického jazyka a polygrafické náklady - tlač

2500,00

1200,00

    0,00

 

2.

OZ Večania

Večianske hody -na  honoráre účinkujúcim, MTZ (zastrešenie a ozvučenie pódia, prenájom party stanu a pivných setov - montáž, demontáž, doprava)

2940,00

2740,00

1000,00

 

3.

OZ Večania

8. ročník hudobného festivalu Veča Fest (Lečo festival) - na honoráre účinkujúcim, MTZ (ozvučenie a zastrešenie pódia, prenájom party stanu)

3050,00

2700,00

1000,00

 

4.

OZ Večania

Večianska letná párty - na honoráre účinkujúcim, MTZ

1250,00

1000,00

    0,00

 

5.

OZ LeGrácia

6. ročník detského festivalu Šaľa Maxi Festík 2023 - na honoráre účinkujúcim

12000,00

500,00

450,00

 

6.

Spoločnosť Petra Pázmanya - Pázmány Péter Tudományos Társaság

výstava V zdravom tele, zdravý duch (dejiny športu v regióne) - na dekoračný papier a dekoračný materiál na inštaláciu výstavy, nákup a tlač veľkoplošných mobilných výstavných jednotiek roll-upov, tlač farebných kópií dokumentov a propagačných materiálov, pomocný materiál na inštaláciu výstavy

4300,00

800,00

650,00

 

7.

MO Matice Slovenskej ŠAĽA

28. ročník celonárodnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského - na nákup cien - kníh pre súťažiacich

4000,00

1000,00

900,00

 

8.

Čajovňa na konci vesmíru

podujatie Svetlo na konci vesmíru (koncerty, prednášky a besedy, tvorivé dielne, súťaže a aktivity pre deti) - na  honoráre účinkujúcim

1400,00

700,00

    0,00

 

9.

Centrum nepočujúcich v Šali

spoznávanie kultúrnych hodnôt na Slovensku - návšteva kultúrnych pamiatok v regióne Vysokých Tatier - na ubytovanie

3000,00

700,00

700,00

   

10

Mgr. Dana Janebová

vydanie 11-nástej knihy poézie - Čítanie z očí (pracovný názov) - na tlač knihy

1500,00

1000,00

    0,00

   

11.

Rodičovské združenie pri ZUŠ

zakúpenie pedálového adaptéra (výškovo nastaviteľnej klavírnej podložky) do klavírnych tried a koncertnej sály - počet 9 ks

1422,00

1200,00

1200,00

   

12.

Materské centrum Mamy mamám

podujatie Míľa pre mamu (oslava Dňa matiek) - na nákup tvorivých stavebníc, pomôcky na tvorivé dielne, farby, štetce, športové pomôcky

1000,00

700,00

500,00

   

13.

Meetpoint Šaľa, o.z.

premietanie festivalových filmov z programu Jeden svet pre komunity - na projektor, plagáty, občerstvenie

650,00

500,00

300,00

   

14.

Csemadok, ZO Šaľa

15. ročník týždenného detského tábora Ostrov detí - na honoráre odbornému dozoru a MTZ

1900,00

1200,00

    0,00

   

15.

Csemadok, ZO Šaľa

20. ročník regionálnej prehliadky amatérskych spevákov maďarských ľudových piesní Nech znie pieseň - na honoráre účinkujúcim, prenájom miestnosti

2000,00

1500,00

500,00

   

16.

Mészáros Attila

podpora Klubu fotografov Terra Wag - na fotografické pozadia, nosné tyče a uchytenie pre fotografické pozadia, štúdiové svetlá, modifikátory svetla k štúdiovým svetlám, statívy pre štúdiové svetlá a iné ateliérové príslušenstvo

3000,00

2000,00

800,00

   

17.

Meetpoint Šaľa, o.z.

Deň architektúry Šaľa 2023 - na digitalizáciu historických fotografií Šale, výtvarné pomôcky, tlač propagačných materiálov, veľkolplošná tlač výstavných panelov, zdokumentovanie a pasport umeleckých diel vo verejnom priestore, digitálne mapy a 3D modely, premietanie (licencia na film, prenájom projektoru a ozvučovacej techniky), prenájom mobilných toaliet, stanov

3200,00

2150,00

1000,00

   

18.

Šaľania

festival hudobnej tvorby ľudí zo Šale a okolia EndlessFest - na MTZ (prenájom pódia - ozvučenie, osvetlenie a zastrešenie)

10000,00

2900,00

1000,00

   

SPOLU:

59112,00

24490,00

10000,00

   

Uznesenie 5/03/2023:

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 1. prerokovala

žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry

 1. odporúča MsZ  s ch v á l i ť

dotácie z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť kultúry

žiadateľom:                                                                                 vo výške:

 1. O.Z. Galanta Literárna - publikácia                                            0,00
 2. OZ Večania – Večianske hody                                              1000,00
 3. OZ Večania –  hudobný festival Veča Fest                          1000,00
 4. OZ Večania – Večianska letná párty                                          0,00
 5. OZ LeGrácia  – detský festival                                               450,00
 6. Spoločnosť Petra Pázmánya-Pázmány

Péter Tudományos Társaság  –  výstava                                 650,00

 1. MO Matice Slovenskej ŠAĽA – celoštátna súťaž                  900,00
 2. Čajovňa na konci vesmíru – podujatie                                       0,00
 3. Centrum nepočujúcich v Šali – spoznávanie Slovenska        700,00
 4. Mgr. Dana Janebová – vydanie knihy                                       0,00
 5. Rodičovské združenie pri ZUŠ – nákup vybavenia             1200,00
 6. Materské centrum Mamy mamám – podujatie pre deti          500,00
 7. Meetpoint Šaľa, o.z. – premietanie filmov                             300,00
 8. Csemadok, ZO Šaľa – detský tábor                                            0,00
 9. Csemadok, ZO Šaľa – regionálna prehliadka                         500,00
 10. Attila Mészáros – nákup vybavenia                                        800,00
 11. Meetpoint Šaľa, o.z. – Deň architektúry Šaľa 2023             1000,00
 12. Šaľania – festival hudobnej tvorby                                       1000,00

Uznesenie bolo prijaté.

 1. Rôzne

p. Marek Molnár – pozval členov komisie na program Večianske hody, ktorý sa uskutoční dňa 21.5.2023 pred KD Veča, usporiadateľom je OZ Večania,

Mgr. Anikó Sárkányová DiS. art. – pozvala členov komisie na koncert s názvom „S láskou...“, ktorý sa uskutoční dňa 9.5.2023 v DS DK Šaľa, usporiadateľom je ZUŠ Šaľa.

 1. Záver

Predseda komisie Marek Molnár ukončil zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu          a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Šaľa, 4.4.2023

zapísala: Jozefína Karlubíková

Marek Molnár

                                                                                                   predseda komisie

Na vedomie:

 1. Primátor mesta
 2. Oddelenie organizačné a správne
 3. Predseda a členovia komisie
 4. Tajomníčka komisie
 5. Vedúci MsKS - Ing. František Botka
 6. Referent pre kultúru a šport - Ing. Martina Čižmáriková
 7. Riaditeľka MsKJJ – Mgr. Adriana Gerová