Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 28.11.2016 - 09:41  //  aktualizácia: 28.11.2016 - 09:42  //  zobrazené: 707

04/2016 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 04/2016  |  dátum konania: 14.11.2016

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali
(04/2016)

Dátum: 14.11. 2016
Miesto: zasadačka na prízemí MsÚ
Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Ladislav Jaroš, Jana Majdlenová, Ing. Michael Angelov, Ing. Martina Čižmáriková
Neprítomní: Bc. Patrik Ščasný– ospravedlnený, Ing. Erik Kováč – ospravedlnený, Miroslav Gera – ospravedlnený, Peter Szalay – ospravedlnený
Prizvaní: Ing. Ivan Stračár, Ing. Michal Antal

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Tenisový klub Šaľa
4. Rozpočet na rok 2017 pre oblasť športu
5. Rôzne
6. Záver

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 6 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 4. 11. 2016. Voči programu neboli vznesené žiadne pripomienky, preto sa rokovalo v súlade s ním.
K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení
Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie zo dňa 7. 6. 2016 a skonštatoval, že boli splnené.

K bodu 3. Tenisový klub Šaľa
Ing. Ivan Stračár a Ing. Michal Antal z Tenisového klubu Šaľa predstavili členom komisie krátku históriu klubu. Toto občianske združenie vzniklo za účelom zlepšenia podmienku tenisu v meste Šaľa a predstavitelia klubu skonštatovali, že sa podarilo stabilizovať a rozvinúť členskú základňu hráčov tenisu v meste. Ing. Ivan Stračár dodal, že ich snahou je, aby sa majetok Tenisového klubu Šaľa predal mestu Šaľa za symbolickú cenu (1,00 EUR), pričom by sa jednalo o objekt nafukovacej haly a jej príslušenstva a mesto Šaľa by sa spolupodieľalo na financovaní režijných nákladov (elektrina, plyn, voda). Ing. Ivan Stračár uviedol, že výška nákladov závisí od klimatických podmienok, pričom maximálna hranica nákladov predstavuje 23,000 EUR za rok. Ing. Michal Antal dodal, že v blízkej budúcnosti by klub chcel vymeniť nafukovaciu halu, nakoľko je v prevádzke už 10 rokov a jej výmena by určite priniesla zníženie režijných nákladov. Financovanie výmeny haly by chceli riešiť cez eurofondy, prípadne z vlastných zdrojov.
Členovia komisie mládeže a športu hlasovali o prevode tenisovej haly a jej príslušenstva do majetku mesta Šaľa.
Za: 5, Proti:0, Zdržali sa:1

Uznesenie 1/3/2016: Komisia mládeže a športu odporučila, aby  tenisová nafukovacia hala a jej príslušenstvo boli prevedené do majetku mesta Šaľa.
K bodu 4. Rozpočet na rok 2017 pre oblasť športu
Rozpočet programu Šport zahŕňa výdavky nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky Mestského zimného štadióna, Futbalového štadióna Šaľa, kolkárne, Mestskej športovej haly, Futbalového štadióna Veča a bývalého kúpaliska, výdavky na grantový systém na podporu športu a výdavky na športové a telovýchovné akcie. Vojtech Halász navrhol navýšenie rozpočtu pre Futbalový štadión Veča na opravu strechy na tribúne vo výške 8 000,00 EUR a na údržbu ihriska vo výške 5 000,00 EUR.

Uznesenie 1/4/2016: Komisia mládeže a športu odporúča MsZ v Šali navýšiť rozpočet pre Futbalový štadión Veča na opravu strechy na tribúne vo výške 8 000,00 EUR a na údržbu ihriska vo výške 5 000,00 EUR.

K bodu 5. Rôzne
a) Ing. Martina Čižmáriková informovala členov komisie mládeže a športu o spoločnom stretnutí s JUDR. Ľudovítom Marinčákom, predsedom Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov v Šali. Dôvodom ich spoločného stretnutia bol ďalší ročník slávnostného Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov. Predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, odporučil tajomníčke komisie uverejniť na webovej stránke mesta Šaľa výzvu pre športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa, aby písomne predložili svoje návrhy na ocenenia v jednotlivých kategóriách za rok 2016.
Uznesenie 1/5/2016: Komisia odporučila tajomníčke komisie uverejniť na webovej stránke mesta Šaľa Výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2016.

b) Michael Angelov predložil návrh na zmenu VZN 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií. Jeho návrhy sú nasledovné:
- aby podmienkou udelenia dotácie bola registrácia v elektronickom systéme mesta
- aby sa dotácia dala udeliť iba na aktivity (aktivitou nie je napríklad dotácia na opravu ihriska)
- aby sa jedna dotácia dala udeliť iba na jednu aktivitu (žiadostí si samozrejme subjekt môže podať viac)
- aby sa dotácia nedala udeliť na aktivity spätne
- aby sa z dotácií nemohol zveľaďovať majetok škôl, mesta, rozpočtových alebo príspevkových organizácií mesta (na to je rozpočet mesta a príslušných organizácií)
- aby sa z dotácií nemohol zveľaďovať majetok VÚC alebo štátu
- aby všetky projekty realizované s podporou mesta mali vo všetkých propagačných materiáloch uvedenú túto skutočnosť spolu s logom mesta
Uznesenie 2/5/2016: Komisia mládeže a športu berie na vedomie návrhy na zmenu VZN 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií.

K bodu 6. Záver
Na záver predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. Dodal, že posledná komisia mládeže a športu bude mať posledné zasadnutie v decembri 2016.

Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
  tajomníčka KMaŠ     predseda KMaŠ
Dátum: 23. novembra 2016