Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.07.2019 - 10:36  //  aktualizácia: 10.07.2019 - 10:40  //  zobrazené: 508

04/2019 zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 10.07.2019

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

Z á p i s n i c a  č. 04/2019

 

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ zo dňa 11.6.2019

 

 

Prílohy:

 • prezenčná listina
 • účasť členov na zasadnutiach  - 1. polrok 2019

 

 

Z á p i s n i c a  č. 04/2019

zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

Dátum a miesto: 11. júna 2019 (utorok) o 16,00 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka

 

Neprítomná:  Mgr. Alena Demková - ospravedlnená

 

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrne leto 2019 – vedúci MsKS
 4. Správa o činnosti MsKS za rok 2018 – Ing. František Botka
 5. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu - členovia komisie
 6. Návrh kultúrneho programu na 1. september do mesta Oroszlány – členovia  komisie
 7. 30. výročie Nežnej revolúcie, príprava tematických podujatí – členovia komisie
 8. Rôzne
 9. Ukončenie

 

Prizvaný:

-    Ing. Botka, vedúci MsKS

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý privítal na zasadnutí vedúceho MsKS Ing. Františka Botku a prítomných členov komisie. Prezentovalo sa desať členov komisie, na základe čoho predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  Program  rokovania  poslala členom komisie tajomníčka komisie e-mailom dňa 7.6.2019. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda vyhodnotil plnenie uznesení:

 

Uznesenie 7/02/2019: Predseda komisie kultúry a cestovného ruchu sa dohodol s právnikom mesta na príprave návrhu na zmenu  § 4  Všeobecne záväzného nariadenia 15/2011 o udeľovaní ocenení mesta Šaľa v priebehu mesiacov júl a august, aby mohol byť predložený v septembri na rokovanie MsZ.

 

Uznesenie 5/03/2019: Predseda komisie kultúry a cestovného ruchu uviedol, že nestihol do dnešného zasadnutia komisie návrh členov komisie  prekonzultovať s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým, a preto presúva informáciu o plnení uznesenia na nasledujúce rokovanie.

 

V závere uviedol, že ostatné uznesenia boli splnené alebo mali iba informatívny charakter.

 

 1. Kultúrne leto 2019 – vedúci MsKS

Ing. František Botka prezentoval informácie o programe, ktorý pripravilo MsKS na Kultúrne leto 2019.  Koncerty sa aj tento rok uskutočnia na nádvorí renesančného kaštieľa.  Naplánované je aj víkendové premietanie na amfiteátri. Program Kultúrneho leta 2019 je žánrovo rôznorodý. Zámerom MsKS je, aby si čo najväčší počet obyvateľov našiel srdcu blízku hudobnú a filmovú produkciu. Program bude spracovaný v letáku Kam v Šali. Členom komisie ho zašle e-mailom tajomníčka komisie a obyvateľom mesta bude doručený Slovenskou poštou.

Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný Klubu TAEKWONDO v Šali.

 

Uznesenie 1/04/2019:  Komisia kultúry a  cestovného ruchu berie na vedomie program Kultúrneho leta 2019 a súhlasí s venovaním výťažku zo vstupného Klubu TAEKWONDO v Šali.

 

 

 1. Správa o činnosti MsKS za rok 2018 – Ing. František Botka

Ing. František Botka stručne oboznámil prítomných so Správou o činnosti MsKS za rok 2018, ktorú členom komisie  e-mailom poslala tajomníčka komisie dňa 7.6.2019.

Obsah správy je rozdelený do  jedenástich častí: Úvod, Činnosť MsKS v roku 2018, Podujatia podľa jednotlivých stredísk MsKS, Kino, Družobné vzťahy, Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ), Ekonomická klasifikácia a finančné zabezpečenie činnosti MsKS, Organizačná štruktúra a personálne zabezpečenie, Marketing a propagácia podujatí, Kultúrna infraštruktúra: budovy a priestorové kapacity a Záver. Súčasťou správy je Príloha č 1.: Operačný plán – rok 2018.

V Správe o činnosti MsKS za rok 2018 sú uvedené všetky dôležité informácie, ako napr.: podujatia v DK Šaľa, SD Veča, KS Večierka, počet kultúrno-spoločenských podujatí, počet premietaní, návštevnosť, výdavky, príjmy, družobné vzťahy, činnosť ZPOZ... Vyzdvihol tiež činnosť FS Šaľan, DFS Šaľanček a DDS Úsmev, ktoré počas uplynulého roka úspešne reprezentovali mesto Šaľa doma i v zahraničí.

MsKS participuje na veľkom množstve kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré usporiadajú inštitúcie a organizácie v meste:  OZ, NO, CVČ, ZUŠ, MŠ, ZŠ, SŠ...

MsKS získalo v roku 2018 finančné prostriedky na svoju činnosť z viacerých projektov v celkovej výške 31.122,- EUR.

 

Uznesenie 2/04/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie na vedomie Správu o činnosti MsKS za rok 2018 bez pripomienok a odporúča ju predložiť na rokovanie MsZ v mesiaci jún 2019.

 

 

 1. Predloženie priorít a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2020 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu - členovia komisie

 

Predseda komisie uviedol, že v zmysle internej smernice Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa majú všetky komisie na základe pokynu prednostky MsÚ Ing. Jany Nitrayovej zo dňa 3.6.2019  predložiť priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok  a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu v termíne do 30.6.2019. 

 

Členovia komisie sa po krátkej diskusii zhodli a odsúhlasili predložiť priority k tvorbe návrhu rozpočtu v znení, ktoré je uvedené v uznesení.

 

Uznesenie 3/04/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu poveruje predsedu komisie na predloženie týchto priorít:

 

 • rekonštrukcia DK Šaľa,
 • navýšenie finančných prostriedkov v programe kultúra, na poskytnutie dotácií v roku 2020 na výšku 20000,- EUR,
 • finančnú podporu publikácie Mg. Aleny Demkovej o šalianskom divadelníctve za posledných 100. rokov.

 

 

 1. Návrh kultúrneho programu na 1. september do mesta Oroszlány – členovia  komisie

Predseda komisie Peter Hlavatý informoval prítomných, že Ing. Eliška Vargová poslala dňa 20.5.2019 e-mailom požiadavku na navrhnutie kultúrneho programu, ktorý bude mesto Šaľa reprezentovať dňa 1. septembra 2019 na Baníckom dni v Oroszlány.

 

Uznesenie 4/04/2019:  Komisia kultúry a cestovného ruchu navrhuje, aby mesto Šaľa na Baníckom dni v meste Oroszlány dňa 1.9.2019  reprezentoval TK JUMPING.

 

 

 1. 30. výročie Nežnej revolúcie, príprava tematických podujatí – členovia komisie

Mgr. Miroslav Demín uviedol, že technický nákres podstavca pod pamätník  je už hotový. Naplánoval si stretnutie s  p. Čillagom ohľadne umiestnenia pamätníka. Zástupcovia  Mládežníckeho parlamentu mesta Šaľa na stretnutí prejavili záujem o prednášku s diskusiou, na základe čoho oslovil Ústav pamäti národa a získal ako prednášajúceho  Dr. Dubovského. Prednáška sa bude konať 13.11.2019 v Kongresovej sále MsÚ. Riaditeľ Gymnázia Juraja Fándlyho PaedDr. Vladimír Takáč súhlasí, aby sa žiaci školy počas vyučovania prednášky zúčastnili. Dohodol sa na programe happeningu s Mgr. Romanom Hatalom, na premietaní filmov s Mgr. Adriánou Kováčovou a  Mgr. Adriane Gerovej dal telefonické kontakty na besedujúcich p. Milana Kňažka a p. Oľgu Feldekovú.

 

Uznesenie 5/04/2019:  Komisia kultúry a cestovného ruchu berie uvedené informácie na vedomie a ďalej sa na svojich rokovaniach bude touto témou zaoberať.

 

 

 1. Rôzne

Počas rokovania prišla na zasadnutie komisie Mgr. Lívia Pápayová, ktorá vedie Občianske združenie Láska v nás v Šali. Predseda komisie ju privítal a požiadal členov komisie o prednostné vybavenie podnetu, ktorý prišla prezentovať.

 

Mgr. Lívia Pápayová:

 • v mene OZ prezentovala návrh na vybudovanie Pamätníka nenarodeným deťom, ako vhodné miesto uviedla miestny cintorín v Šali,

 

Uznesenie 6/04/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie návrh Mgr. Lívie Pápayovej na vedomie a jeho prerokovaniu sa bude venovať na najbližšom rokovaní.

 

Mgr. Miroslav Demín:

 • informoval prítomných, že DS Materinky vyhral hlavnú cenu a získal zlaté pásmo  na 28. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla dospelých hrajúcich pre deti s názvom „Divadlo a deti 2019“, ktorá sa konala v dňoch 6. a 7. 6. 2019 v MsKS v Rimavskej Sobote a postúpil na Scénickú žatvu do Martina a na festival neprofesionálneho umenia v Bratislave TvorBA 2019,

 

Uznesenie 7/04/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie informáciu o úspechu DS Materinky na vedomie.

 

p. Marek Molnár:

 • dal podnet na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií,

 

Uznesenie 8/04/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie návrh p. Mareka Molnára na vedomie a jeho prerokovaniu sa bude venovať na najbližšom rokovaní.

 

Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art.:

 • informovala prítomných, že učitelia ZUŠ, dospelí žiaci a  absolventi ZUŠ zakladajú veľký spevácky zbor pod vedením Mgr. art. Evy Izsákovej Bogárovej,

 

Uznesenie 9/04/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie informáciu o založení speváckeho zboru na vedomie.

 

členovia komisie:

 • prejavili záujem o informáciu o vynaložených finančných prostriedkoch z rozpočtu mesta v roku 2018 na obnovu pamiatok,

 

Uznesenie 10/04/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu odporučila predsedovi komisie, aby zistil  výšku a účel vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v roku 2018 na obnovu pamiatok na oddelení správy majetku a zariadení mesta a informáciu podal členom komisie na najbližšom rokovaní.

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

 

 

Šaľa, 11.6.2019

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

  Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková

 

 

 

 

 

 

 

 

Účasť členov komisie kultúry a cestovného ruchu na zasadnutiach 1. polrok 2019

 

 

 

 

Meno a priezvisko

5.3.2019

16.4.2019

14.5.2019

11.6.2019

Účasť

Peter Hlavatý

P

P

P

P

4

Ing. Peter Jaroš

P

P

P

P

4

Marek Molnár

P

P

P

P

4

Mgr. Mária Farkašová

P

P

P

P

4

Ing. Gabriela Lacková

P

P

P

P

4

Mgr. Peter Buday PhD.

P

P

P

P

4

Mgr. Miroslav Demín

P

P

P

P

4

Mgr. Alena Demková

P

P

O

O

2

Ing. Milica Kováčová Karlubíková

P

O

P

P

3

Mgr.  DiS. Art.. Anikó Sárkányová

O

P

P

P

3

Miroslav Schindler

P

P

P

P

4

Jozefína Karlubíková

P

P

P

P

4

 

 

P – prítomný

O – ospravedlnený

N – neospravedlnený

 

 

 

V Šali dňa 11.6.2019

Vypracovala: Jozefína Karlubíková

Prílohy

4 Zápisnica KKaCR 11.6.2019

(pdf - 170.19 kB)