Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.06.2019 - 10:22  //  aktualizácia: 14.06.2019 - 10:23  //  zobrazené: 642

04/2019 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 03.06.2019

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(04/2019)

Dátum: 3. 6. 2019

Miesto: Kolkáreň v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Patrik Ščasný, Karol Molnár, Jana Majdlenová,  Ing. Ladislav Mitošinka

Neprítomní: ---

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Plnenie PHSR za rok 2018
 4. Rôzne
 5. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže. Odprezentovalo sa
10 prítomných členov (Karol Molnár prišiel na komisiu neskôr), na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 28. 5. 2019.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 29. 4. 2019. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

 

K bodu 3: Plnenie PHSR za rok 2018

V rámci systému monitorovania bolo schválené, že komisie pri MsZ sa budú podľa potreby (minimálne však raz do roka) venovať prehodnoteniu aktivít PHSR (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) mesta Šaľa a iniciovať prípadnú potrebu jeho aktualizácie. Z tohto dôvodu
Ing. Martina Čižmáriková preposlala členom komisie dňa 31. 5. 2019 elektronicky linky na PHSR za roky 2015 – 2020. Na svojom zasadnutí členovia komisie mládeže a športu prerokovali prioritnú oblasť aktivít a opatrení za oblasť športu, a to konkrétne nasledovné aktivity:

 • prestrešenie a modernizácia zimného štadióna – táto téma je stále v riešení a komisia sa zaoberala touto problematikou na svojich predchádzajúcich rokovaniach
 • revitalizácia detských ihrísk – obnova a výstavba detských ihrísk v Šali prebieha, nedávno dokončené športové ihrisko pre deti a mládež s umelým povrchom pre celoročné využitie
  na verejnom priestore sa nachádza na Ulici 8. mája. Ihrisko bolo vybudované vďaka dotácii
  z Programu rozvoja športu 2018 a mestu sa podarilo získať na projekt 37 000,- Eur. Mesto plánuje investovať aj do ďalších ihrísk v Šali.
 • podpora prevádzky bazéna pri Dusle a. s. Šaľa – mesto Šaľa pravidelne finančne podporovalo prevádzku krytej plavárne v areáli Duslo a.s. Šaľa do začiatku tohto roka, kedy bazén bol neplánovane zatvorený z technických príčin, pričom najväčší problém plavárne je  nevyhovujúca lanová strešná konštrukcia.  Mesto stále hľadá pomoc s opravou plavárne, aby sa čo najskôr mohla opäť otvoriť.
 • vybudovanie viacúčelového športovo-rekreačného komplexu v areáli bývalého kúpaliska, klziska, minigolfového ihriska – niekoľko projektov bolo vypracovaných na výstavbu multifunkčného areálu pre širokú verejnosť, mesto Šaľa stále hľadá vhodného investora.
 • rekonštrukcia a modernizácie športovej haly a kolkárne – Ing. Ladislav Mitošinka informoval komisiu, že boli vynovené kolkárske dráhy a dostal prísľub, že budú vymenené aj stroje. Dodal, že ak by sa tak stalo, mohli by sa v Šali konať aj súťaže vyššieho štandardu. Peter Szalay sa vyjadril, že v mestskej športovej hale boli vymenené okná, osvetlenie, strop, šatne, vstupné dvere, rozhodcovská šatňa a ozvučenie.
 •  podpora a organizácia pravidelných športových podujatí – mesto Šaľa podporuje športové podujatia poskytujúce verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia a zároveň podporuje športové kluby, občianske združenia a jednotlivcov cez dotácie z rozpočtu mesta, ktorých čerpanie sa realizuje zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa 2/2016 o  podmienkach poskytovania dotácií v znení Všeobecne záväzného nariadenia 3/2017. Rozpočet na dotácie pre oblasť športu na rok 2019 je 10 000,- Eur.
 • vybudovanie multifunkčného ihriska a bežeckého oválu v Šali – cieľom je vybudovanie nových športovísk v areáloch základných škôl a ich sprístupnenie pre verejnosť. V Šali má záujem viac škôl o bežecký ovál a minulú jeseň bol slávnostne otvorený vynovený bežecký ovál na Základnej škole s MŠ Jozefa Murgaša, na Hornej ulici 22.
 • revitalizácia lesoparku a pláže pri Váhu – mestu Šaľa sa podarilo získať lesopark do dlhodobého prenájmu.   Zarastený a neupravený les sa postupne stáva atraktívnym miestom pre širokú verejnosť, ktorá môže tráviť svoj voľný čas priamo v prírode a v blízkosti rieky Váh.  Boli preriedené náletové dreviny a porasty, odstránené vysušené a chorobami napadnuté stromy, a tak zdravé stromy získali väčší priestor pre svoj vegetačný rast. Pribudli nové lavičky, smetné koše a zlepšili sa podmienky na športovanie.
 • analýza potreby vybudovania venčoviska/voľného výbehu pre psov - na sídlisku Novomeského bolo vybudované venčovisko s výbehom pre psy, ktorý je prvý areál takéhoto typu v Šali. Venčovisko má svojho správcu a prevádzkový poriadok. Nachádzajú sa tam koše na psie exkrementy a 2 lavičky. Peter Szalay má vlastné skúsenosti s týmto priestorom pre psy a vybudovanie podobných miest vrelo odporúča aj na iných miestach v Šali.
 • rekonštrukcia futbalového štadióna – táto téma je stále otvorená

Prítomní členovia komisie prerokovali plnenie PHSR na roky 2015 – 2020, skonštatovali, že je stále aktuálny a nemajú žiadne pripomienky k návrhom zmien PHSR.

Uznesenie 4/3/2019: Komisia mládeže a športu prerokovala materiál aktuálnosti opatrení PHSR na roky 2015 – 2020 prioritne za oblasť športu a berie materiál na vedomie bez pripomienok.

K bodu 4: Rôzne

 1. Ing. Patrik Ščasný informoval prítomných o nedávnom stretnutí primátora mesta Šaľa Jozefa Belického so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jozefom Göncim, riaditeľom chemickej spoločnosti Duslo, a.s. Petrom Bláhom a prezidentom Slovenskej plaveckej federácie Ivanom Šulekom. Hlavnou témou ich stretnutia bola budúcnosť krytej plavárne a zhodli sa, že je potrebné plaváreň zachrániť. Ing. Patrik Ščasný ďalej informoval komisu, že plaváreň navštívili odborníci z Českej republiky, ktorí nie sú za tú alternatívu, aby boli vymenené iba strešné laná, ale aby bola vymenená celá strecha za strechu zo železných nosníkov. Dodal, že štát ale vidí iba tú možnosť, že plaváreň musí byť majetkom mesta. Spomenul aj negatívny dopad nefunkčnosti krytej plavárne, pretože sa nedá povedať, ako rýchlo bude potrubie korodovať, začala praskať dlažba a dodal, že čím dlhšie bazén zostáva v takomto stave, tým sa situácia zhoršuje.
 2. Komisia mládeže a športu berie uvedený návrh  na vedomie bez pripomienok.
 3. Ladislav Jaroš navrhol vybudovať futbalové ihrisko pre malé deti za tribúnou pri záhradkách v areáli Futbalového klubu Slovan Duslo Šaľa. Ďalej dodal, že už 3 roky žiada mesta o kúpu defibrilátora, toto zariadenie je nevyhnutnosťou pri medzinárodných podujatiach. Nakoľko ho klub nemá, musí si ho požičiavať z Dusla, a.s., a preto dal komisii návrh na jeho zakúpenie, ktorého výška je 1 200,- Eur.
  • Komisia mládeže a športu berie uvedený návrh  na vedomie bez pripomienok.
 4. Peter Szalay navrhol zvýšiť rozpočet na dotácie pre oblasť športu, ktorý je tento rok
  10 000,- Eur, na výšku 30 000,- Eur a odporučil tento návrh predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Šali.
  • Komisia mládeže a športu odporúča zvýšiť rozpočet na dotácie pre oblasť športu na 30 000,- Eur a predložiť návrh MsZ.
 5. Ivan Kováč informoval komisiu o nedávnom podujatí, ktoré organizoval Futbalový klub Veča pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a bolo finančne podporené mestom Šaľa cez dotačný systém. Zhodnotil toto športové popoludnie pozitívne a skonštatoval, že bolo veľmi úspešné. Uznesenie: Komisia mládeže a športu berie uvedený návrh  na vedomie bez pripomienok.

 

 1. Ing. Ladislav Mitošinka navrhol zakúpiť tatami pre 2 športové kluby – TJ Slovan Duslo Šaľa – oddiel karate a Taekwon-Do Academy Slovakia. Dodal, že v novembri sa v Šali opäť uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v karate a zároveň uviedol, že záujem o trénovanie bojových športov zo strany detí, mládeže a dospelých je veľký. Požadovaná suma na zakúpenie tatamov je
  5 000, Eur.
 2. Uznesenie: Komisia mládeže a športu odporúča zakúpenie tatamov vo výške 5 000,- Eur a predložiť návrh MsZ.

 

 1. K bodu 5: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť, zaprial prítomným príjemné leto s tým, že ďalšie stretnutie komisie športu sa uskutoční v septembri 2019 a zasadnutie ukončil.

 

Zapísala:          Ing. Martina Čižmáriková                                             Peter Szalay

                         tajomníčka KMaŠ                                                           predseda KMaŠ

Dátum:            10. 6. 2019