Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.05.2019 - 08:35  //  aktualizácia: 20.05.2019 - 08:36  //  zobrazené: 864

04/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 15.05.2019

Prítomní:  RSDr. Peter Gomoboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák, Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Vižďaková, Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaný: Ján Komjáthy

 

Za verejnosť: Dušan Pollák, Miloš Papp

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o nových skutočnostiach Islandského modelu prevencie
  4. Rôzne
  5. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a  viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomoboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie, prizvaných a tiež zástupcov verejnosti. Prítomní boli všetci členovia komisie a komisia tak bola uznášaniaschopná. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky. V úvode zasadnutia dal predseda komisie RSDr. Peter Gomboš slovo verejnosti. Za verejnosť sa zúčastnil Dušan Polák, ktorý iniciuje  ,,Tichú nedeľu“ a túto myšlienku by prostredníctvom členov komisie chcel posunúť na MsZ. Ďalej uvádza, že víziou jeho myšlienky         je, aby nedeľa bola dňom pokoja a bez hluku z kosenia, karbobrúsky alebo iných hlučných aktivít susedov a občanov mesta. Nakoľko takýto druh voľného dňa neupravuje žiaden zákon v SR, nie je ani v kompetencii mesta nariadiť ľuďom bezhlučnú nedeľu, preto komisia prišla k záveru, že skoncipuje článok a postúpi ho na verejnú diskusiu prostredníctvom rôznych médií a zároveň zistí či už v niektorom slovenskom meste niečo podobné existje. Na základe verejnej diskusie sa potom môžu prijať ďalšie  odporúčania. Pánovi Pollákovi bolo odporučené komisiou aby sa zúčastnil na MsZ a s daným podnetom vystúpil vrámci bodu vystúpenia verejnosti. Za verejnosť tiež vystúpil Miloš Papp, ktorý žiada náhradnú výsadbu na Rímskej ulici na ktorej bol vykonaný výrub z dôvodu osádzania polopodzemných kontajnerov. Ing. Gabriela Braníková  uviedla, že na základe rozhodnutia o výrube musí byť uskutočnená náhradná výsadba do 2 rokov od výrubu.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

J. Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za obdobie od konca mesiaca apríl až do dňa konania zasadnutia komisie. Oboznámil prítomných s prípadmi, ktoré za toto obdobie mestská polícia riešila - 108 priestupkov v súvislosti so zákonom o cestnej premávke, 7 prípadov občianskeho spolunažívania, 23 prípadov rušenia verejného poriadku a porušenie VZN bolo zistených v 23 prípadoch.      J. Komjáthy skonštatoval, že situácia je približne na rovnakej úrovni ako za predchádzajúci mesiac. Ďalej sa tiež komisia zaoberala fotografiami rozbitých malých smetných nádob na autobusovej zastávke pri železničnej stanici, ktoré mailom zaslal všetkým členom Ing. Peter Sűss. J. Komjáthy informoval, že na mieste bola hliadka mestskej polície, ale páchateľ tam už nebol.

 

UZNESENIE č. IV/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

 

 

 

 

 

3.Informácia o nových skutočnostiach v rámci projektu ,,Islandský model prevencie“

PhDr. Marián Šperka informoval prítomných o nových skutočnostiach v rámci Islandského projektu     po stretnutí s primátorom mesta Šaľa, ktorého sa zúčastnil aj RSDr. Peter Gomboš a Mgr.Iveta Kminiaková, ktorá je koordinátorkou tohto projektu. Informoval, že už sú reálne projekty, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a teraz sa čaká na stanovenie výšky finančných prostriedkov pre tieto projekty. Ďalej tiež uviedol, že projekt bude mať dve etapy, z čoho prvá by sa mala rozbehnúť už  v júni so školiteľmi zo Slovinska. Druhá etapa sa bude niesť pod názvom ,,Sila zvyku“ a bude sa realizovať priamo v teréne. Tiež navrhuje, aby sa na jeseň konala k tomuto projektu konferencia v Šali. Ing. Gabriela Lacková dodala aby s novými skutočnosťami boli oboznámení aj členovia mládežníckeho parlamentu.

 

UZNESENIE č. IV/2

Komisia berie na vedomie nové skutočnosti Islandského modelu a odporúča oboznámiť o nich aj mládežnícky parlament

 

4.Rôzne

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš informoval prítomných o stave plavárne a na základe nových skutočností uviedol, že laná nie sú v takom zlom stave, ako to bolo prezentované, ale povolilo oko čo drží lávku. Ďalej predkladá fotku, na ktorej je nepriechodná cestička popri rieke Váh z dôvodu nahromadenia sa dažďovej vody, preto navrhuje ako riešenie vytvoriť na tom mieste drenáž a formou sponzorstva vybaviť štrk, ale v prvom rade to treba riešiť s urbariátom nakoľko to je v ich správe. Ing. Róbert Andráši dal návrh na umiestnenie knižnej búdky na Hornej ulici pri základnej škole. Komisia jeho návrh prijala a odporučuje ho. Členovia komisie z dôvodov častých požiarov na Slnečnej ulici navrhujú osadiť kameru do tejto lokality.

 

5.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

              predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová