Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.10.2020 - 14:39  //  aktualizácia: 13.10.2020 - 14:40  //  zobrazené: 1191

04/2020 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 04/2020  |  dátum konania: 16.09.2020

Zápisnica z komisie

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti zo dňa 16.09.2020

 

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, PhDr. Marián Šperka, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Radovan Földvári, Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaný: Ján Komjáthy, Ing. Edita Haládiková, Dominika Jarošová

 

Neprítomní: Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Braníková, Ing. Petronela Viždáková

 

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa 
  3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
  4. Priebežné plnenie programu koncepcie prevencie kriminality v podmienkach mesta Šaľa
  5. Rôzne
  6. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Okrem členov sa komisie zúčastnila aj Ing. Edita Haládiková a Dominika Jarošová. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Ján Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiace júl, august a september. Bezpečnostná situácia v meste za mesiac júl a august bola približne na rovnakej úrovni. Najviac priestupkov bolo v oblasti cestnej premávky, verejného poriadku a porušenia VZN. Čo sa týka mesiaca september ku dňu komisie boli údaje len za prvé 2 týždne, avšak najvyšší počet priestupkov je za rovnaké oblasti ako predchádzajúce mesiace. V septembri bolo zatiaľ udelených 37 blokových pokút. Ján Komjáthy tiež upozornil na problematiku odchytu mačiek čo sa týka nasledujúceho bodu, že MsP nemá koterce ani priestor na odchytené mačky. Mačka je voľne pohybujúce sa zviera a nie je dôvod ich ukladať do kotercov na rozdiel od psov.

 

UZNESENIE č. III/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

3. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Mestu Šaľa bola  predložená dňa 21.7.2020  žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat. Žiadosť predložilo OZ O psíkovi a mačičke a bola to jediná predložená žiadosť v rámci výzvy.  Žiadosť sa týka poskytnutia dotácie ba zabezpečenie časti finančného krytia kastračného programu. Dominika Jarošová priblížila komisii ciele podanej žiadosti a tiež priemerné náklady občianskeho združenia, ktoré súvisia s predmetom podanej žiadosti. OZ O psíkovi a mačičke žiada o dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 2000 Eur.             Ing. Edita Haládiková informovala komisiu, že predložená žiadosť zodpovedá požiadavkám v zmysle platného VZN o dotáciách a napĺňa  hlavné ciele Výzvy č. 32486/2020/OSaKČ/02964                               zo dňa 13. 07. 2020.

 

UZNESENIE č. III/2

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Šali schváliť dotáciu pre O.Z. O psíčkovi a mačičke vo výške 40,- eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- eur

4.Priebežné plnenie programu koncepcie prevencie kriminality v podmienkach mesta Šaľa

Členovia komisie zhodnotili priebežné plnenie programu koncepcie prevencie  v podmienkach mesta Šaľa. V krátkodobom časovom horizonte sa zrealizovali projekty všetkých MŠ a ŽŠ v meste, projekty MsP Šaľa a projekty krízové centra a útulku. Projekt ,, Zaplávajme spoločne čo najďalej“ bol prerušený z dôvodu zatvorenia plavárne.  Z hľadiska strednodobého časového horizontu boli zrealizované aktivity : Komunikácia s predsedami a správcami SVBaNP v meste, Beh nočnou Šaľou, čiastočná inštalácia Schránky dôvery.  Priebežne sa realizujú aj aktivity mládežníckeho parlamentu či Akčné informácie – prienik relevantných informácií medzi občanov prostredníctvom internetovej stránky, lokálnych a regionálnych novín, TV Krea. Doposiaľ sa nepodarilo zrealizovať vytvorenie Občianskych hliadok (z dôvodu obmedzenia právnymi predpismi). Z dlhodobého časového horizontu sa regulatívne dopĺňajú a vytvárajú systematizované miesta v MsP a naďalej sa rozširuje kamerový systém mesta, ktorý je napojený na MsP.

 

5.Rôzne

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš prekonzultuje s riaditeľom štátnej polície prípadné písomné informácie štátnej polície o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za uplynulé obdobie.

 

6.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

                 predseda komisie

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Karasová