Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.06.2023 - 08:36  //  aktualizácia: 26.06.2023 - 08:37  //  zobrazené: 596

04/2023 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 04/2023  |  dátum konania: 21.06.2023

Prítomní: JUDr. Anna Torišková, Ing. Peter Andráši,  Mgr. Monika Budaiová, Mgr. Róbert Čibrik, Róbert Tölgyesi, Ing. Klaudia Antálková, Ing. Martin Gálik, Ing. Erika Sedlárová

Neprítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Igor Valent, Samuel Zemko - ospravedlnení

Ďalej boli prítomní: Ing. Jana Nitrayová, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Ing. Jana Kováčiková, Ing. Martina Bartošovičová

Program:

 1. Otvorenie
 2. Návrhy
 3. Rôzne
 4. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie JUDr. Anna Torišková. V úvode privítala všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8  prítomných členov komisie skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Návrhy

2.1 Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2022

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2022 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2022.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 1

  Uznesenie č. 21/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2022 a

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2022

2.2 Vývoj hospodárenia mesta k 30.04.2023

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 30.04.2023.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za:  7

                      Proti: 0  

                      Zdržal sa:  1

Uznesenie č. 22/2023

- komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 30.04.2023

2.3 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 1   

  Uznesenie č. 23/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2023

2.4 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 8

                      Proti: 0

                     Zdržal sa: 0

  Uznesenie č. 24/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa

2.5 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť zabezpečovania životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť zabezpečovania životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat. 

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 1

                      Zdržal sa: 0  

  Uznesenie č. 24/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2023 pre oblasť zabezpečovania životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat 

 

2. Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča – žiadosť o nájom pozemku  vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Csilla Molnárová, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapi, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča, pozemok časť parcely registra CKN číslo 925/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 8

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0  

  Uznesenie č. 25/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť prenájom  pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mgr. Csilla Molnárovú, PhD., Hlavná 4/11, Šaľa a Roland Rapiho, Dózsova 1626/60, Šaľa, mestská časť Veča, pozemok časť parcely registra CKN číslo 925/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1

- komisia odporúča pri vypracovaní zmluvy určiť účel nájmu, tak ako je uvedené v materiáli a prípade jeho nedodržania okamžité skončenie zmluvného vzťahu.

2.7  Dušan Demín, ul. Murgaša č. 10, 940 01 Nové Zámky – žiadosť o nájom pozemku  vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušana Demína, ul. Murgaša č. 10 , 940 01  Nové Zámky, pozemok parcely registra CKN číslo 3080/378 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 8

                      Proti: 0

                      Zdržal  sa: 0  

Uznesenie č. 26/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť prenájom  pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušana Demína, ul. Murgaša č. 10, Nové, pozemok parcely registra CKN číslo 3080/378 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1

2.8 Ing. Michal Takáč, Cintorínska 1938/8, Šaľa – žiadosť o nájom pozemku  vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Michala Takáča, Cintorínska 1938/8, Šaľa, pozemok časť parcely registra CKN číslo 3080/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 1

                      Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 27/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť prenájom  pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Michala Takáča, Cintorínska 1938/8, Šaľa, pozemok parcely registra CKN číslo 3080/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2 vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1

2.9 V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo V. Šrobára 571/8, Šaľa  – žiadosť o nájom pozemku  vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre V. Šrobára 571, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, sídlo V. Šrobára 571/8, Šaľa , pozemok časť parcely registra CKN číslo 942/104 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2,  pozemok časť parcely registra CKN číslo 942/105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 a pozemok časť parcely registra CKN číslo 942/106 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 8

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 0  

Uznesenie č. 28/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť prenájom  pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre V. Šrobára 571, spoločenstvo vlasntíkov bytov a nebytových priestorov, sídlo V. Šrobára 571/8, Šaľa , pozemok časť parcely registra CKN číslo 942/104 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2,  pozemok časť parcely registra CKN číslo 942/105 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 a pozemok časť parcely registra CKN číslo 942/106 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1.

- komisia odporúča schváliť MsZ prenájom pozemku v sume 1,00 Eur, tak ako to bolo v predchádzajúcich prípadoch, týkajúcich sa rovnakého prenájmu pozemku.

2.10 Ing. Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 83, Šaľa  – žiadosť o prevod pozemku  vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáša Kemeského a Ing. Andreu Kemeského, Záhradnícka 83, Šaľa, pozemok parcely registra CKN číslo 663/67 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 a pozemok parcely registra CKN číslo 663/97 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 5

                      Proti: 1

                      Zdržal sa: 2  

Uznesenie č. 29/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Tomáša Kemeského a Ing. Andreu Kemeského, Záhradnícka 83, Šaľa , pozemok parcely registra CKN číslo 663/67 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2 a pozemok parcely registra CKN číslo 663/97 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa na LV č. 1.

Zároveň komisia odporúča MsZ zrušenie Uznesenia č. 2/2015 – XI. z 2.zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 26.03.2015 v znení Uznesenia č. 8/2017 – IV z 8. zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 26.10.2017, ktorým boli schválené pravidlá pri zmluvnom odplatnom prevode pozemkov vo vlastníctve mesta pod drobnými stavbami, ako sú garáže, prípadne nevysporiadané pozemky, pri väčších budovách, priľahlých rodinných domov, či záhradách, ktoré sú buď v dlhodobom nájme alebo v dlhodobom užívaní.

2.11. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala zriadenie bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena in personam k pozemku parcela registra EKN číslo 1478, ostatná plocha o výmere 11 299 m2 a parcela registra EKN číslo 1320, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 156 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, ako aj parcela registra CKN číslo 2437, zastavaná plocha  a  nádvorie o výmere 2604 m2, parcela registra CKN číslo 2684, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 803 m2, parcela registra CKN číslo 2704, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 403 m2 a parcela registra CKN číslo 2706/1, zastavaná plocha  nádvorie o výmere 913 m2 vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctvač.1, spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 37/2019, vypracovaný vyhotoviteľom SLEMI s.r.o., so sídlom Lachova 1599/2, Bratislava IČO: 48289337, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 20. 12. 2019, pod číslom G1-489/2019, bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

   Komisia prijala nasledovné uznesenie:

   Hlasovanie: Za: 8

                       Proti: 0  

                       Zdržal sa: 0                     

        Uznesenie č. 30/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena in personam k pozemku parcela registra EKN číslo 1478, ostatná plocha o výmere 11 299 m2 a parcela registra EKN číslo 1320, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 156 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, ako aj parcela registra CKN číslo 2437, zastavaná plocha  a nádvorie o výmere 2 604 m2, parcela registra CKN číslo 2 684, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 803 m2, parcela registra CKN číslo 2704, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 403 m2 a parcela registra CKN číslo 2706/1, zastavaná plocha  nádvorie o výmere 913 m2 vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctvač.1, spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu stanovenom podľa geometrického plánu č. 37/2019, vypracovaný vyhotoviteľom SLEMI s.r.o., so sídlom Lachova 1599/2, Bratislava IČO: 48289337, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 20. 12. 2019, pod číslom G1-489/2019, bezodplatne v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

2.12  Návrh Stanov obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala návrh Stanov obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol.s.r.o.

  Komisia prijala nasledovné uznesenie:

  Hlasovanie: Za: 7

                      Proti: 0

                      Zdržal sa: 1  

Uznesenie č. 31/2023

-komisia odporúča MsZ schváliť Stanovy obchodnej spoločnosti MeT Šaľa, spol. s.r.o.

3. Rôzne

 • Predložené priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu nasledujúci rok a viacročného rozpočtu od členov komisie: 
 1. Dopravná politika – komplexne
 2. Požiadavky MŠ a ZŠ – hlavne inžinierske siete
 3. Participácia športu a kultúry
 4. Údržba verejného poriadku a zelene
 5. Útulok pre zvieratá  - návrh P. Andrášiho

 • Komisia na svoje nasledujúce zasadnutie prizve primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického a vedúcu spoločného školského úradu Šaľa Mgr. Marianu Takáčovú na prerokovanie návrhu členov komisie o možnostiach zjednotenia VO pre všetky subjekty v správe mesta Šaľa.

4. Záver

Predsedníčka  komisie ukončila zasadnutie komisie a poďakovala prítomným za ich účasť.      

                                                                                                                                                                                                        JUDr. Anna Torišková

                                                                                    predseda komisie  

V Šali, dňa 21. 06. 2023  Zapísala: Mgr. Lucia Kuruczová, tajomníčka komisie