Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.06.2008 - 20:49  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:48  //  zobrazené: 1700

05/2008 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 05/2008  |  dátum konania: 04.06.2008

Prítomní: MUDr. Grell, , MUDr. Bečár, Mgr. Šperka, Ing. Vičíková, p. Valent, JUDr.  Marinčák, Mgr. Zozuláková
Neprítomní: MUDr. Kromerová / ospr/, RSDr. Gomboš,/ ospr./ Ing. Galbavá,/ospr./ Ing. Topercerová / ospr./ , Mgr. Mika ,  p. Verešová
Prizvaní:  PhDr. Kuklovský, RSDr. Gáll, Ing. Matajsová, Ing. Lívia Porubská,
Ďalej prítomní: RTV Krea

Zasadnutie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné. Program bol doplnený o ďalší materiál, podľa ktorého komisia rokovala.

Program:
1.    Otvorenie
2.    Žiadosť o odkúpenie pozemku
3.    Zriadenie nízkoprahového bývania pre ľudí bez prístrešia
4.    Návrh pracovnej skupiny na výstupy v rámci projektu Šaľa- mesto prevencie
/ predkladá Mgr. Šperka, riaditeľ PPP v Šali/
5.    Rôzne
6.    Záver

k bodu č. 2

Spoločnosť BM STUDIO, spol. s.r.o., Panenská 33, Bratislava  - žiadosť o odkúpenie pozemku.

Žiadosť predložil vedúci OŠSV a K  PhDr. Kuklovský. Uviedol, že spoločnosť BM STUDIO, spol. s.r.o. má záujem o odkúpenie pozemku parcely č. 2667/6 o výmere 1112 m2 a časť parcely č. 2667/4 o výmere cca 3800 m2 v lokalite mesta Šaľa na Nešporovej ulici . Pozemok a stavbu terajšej materskej škôlky by chceli využiť na výstavbu Domu sociálnych služieb pre obyvateľov mesta Šaľa a blízkeho okolia. Odstránenie starej škôlky ako aj výstavbu Domu sociálnych služieb spoločnosť chce spoločnosť realizovať z vlastných finančných prostriedkov.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko.
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 7 , Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 35/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie
A: berie na vedomie
     žiadosť Spoločnosti BM STUDIO, spol. s.r.o., Panenská 33, Bratislava o odkúpenie
     pozemku parcely č. 2667/6 o výmere 1112 m2 a časť parcely č. 2667/4 o výmere cca
     3800 m2 v lokalite mesta Šaľa na Nešporovej ulici,
B: odporúča
     pozemok a stavbu terajšej materskej škôlky na Nešporovej ulici ponechať v majetku
     mesta.

k  bodu č.3


Informáciu o zriadenie  nízkoprahového bývania pre ľudí bez prístrešia v budove bývalých dielní MsBP, resp. MeT, s.r.o. Šaľa na Partizánskej ulici predložil vedúci odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry PhDr. Kuklovský.
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál, ktorý je prílohou zápisnice.
PhDr. Kuklovský uviedol, že materiál bol prerokovaný na MsZ v Šali dňa 15.05.2008, kde poslanci MsZ prijali Uznesenie č.3/2008-XVIII.
Z uznesenia bol vynechaný bod C. schvaľuje, nakoľko poslanec Tibor Dubis  navrhol, aby  materiál bol predložený na rokovanie VMČ č.1 a tiež, aby so situáciou boli najprv oboznámené spoločenstvá vlastníkov bytov dotknutých obytných domov.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:
Hlasovanie: Prítomní: 7, Za: 6, Proti: 1

U z n e s e n i e  č. 36/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie
A: berie na vedomie
     informáciu o zriadenie  nízkoprahového bývania pre ľudí bez prístrešia v budove
     bývalých dielní MsBP, resp. MeT, s.r.o. Šaľa na Partizánskej ulici,
B: odporúča
    MsR a MsZ schváliť zriadenie  nízkoprahového bývania pre ľudí bez prístrešia
     v budove  bývalých dielní MsBP, resp. MeT, s.r.o. Šaľa na Partizánskej ulici.

k  bodu č. 4

Návrh pracovnej skupiny na alternatívy výstupov projektu Šaľa- mesto prevencie predložil Mgr. Šperka, riaditeľ PPP v Šali.
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál, ktorý je prílohou zápisnice.
Po diskusii členovia komisie prijali nasledovné stanovisko:
Hlasovanie:
Prítomní: 7
Za:7
Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 37/2008
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie
A: berie na vedomie
     alternatívy výstupov pracovného tímu v rámci projektu Šaľa- mesto prevencie,
B: odporúča
    MsR a MsZ podporiť návrhy 4,5 a 6 z predloženého materiálu.

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.