Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 21.12.2016 - 11:01  //  aktualizácia: 22.12.2016 - 10:04  //  zobrazené: 666

05/2016 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 05/2016  |  dátum konania: 05.12.2016

Dátum: 5. 12. 2016
Miesto: zasadačka na prízemí MsÚ
Prítomní: Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Vojtech Halász, Ladislav Jaroš, Jana Majdlenová, Ing. Michael Angelov, Peter Szalay, Ing. Martina Čižmáriková
Neprítomní: Bc. Patrik Ščasný– ospravedlnený, Ing. Erik Kováč – ospravedlnený, Miroslav Gera – ospravedlnený
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Predložené projekty za rok 2016 – dotácie – Ing. Martina Čižmáriková
4. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2016 – Ing. Martina Čižmáriková
5. Elektronická registrácia športových klubov a OZ pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa – Ing. Martina Čižmáriková
6. VZN 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií – návrhy na zmenu - Michael Angelov
7. Rôzne
8. Záver

Priebeh zasadnutia:
K bodu 1. Otvorenie
Predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, privítal členov komisie športu a mládeže a oboznámil ich s programom zasadnutia. Odprezentovalo sa 7 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 28. 11. 2016. Voči programu neboli vznesené žiadne pripomienky, preto sa rokovalo v súlade s ním.

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení
Ing. Ivan Kováč informoval o plnení úloh uznesenia zo zasadnutia komisie zo dňa 14. 11. 2016 a skonštatoval, že boli splnené.

K bodu 3. Predložené projekty za rok 2016 – dotácie
Ing. Martina Čižmáriková informovala členov komisie mládeže a športu o dotáciách na šport pre rok 2016, ktoré boli vo výške 37 000,00 EUR.

Mestské zastupiteľstvo na svojom  3. zasadnutí dňa  17. 3. 2016 schválilo vo výške
33 500,00 EUR nasledovné dotácie.

 

VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ PRE OBLASŤ ŠPORTU NA ROK 2016

POR. ČÍSLO

ŽIADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

POŽADOVANÁ SUMA DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ SUMA DOTÁCIE

1.

Atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa

športové podujatia

700 EUR

500,00 EUR

2.

Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa

športové podujatia

28 100 EUR

18 250,00 EUR

3.

Karate Klub BANANA DOJO

nákup tatami a iné tréningové pomôcky

1 500 EUR

500,00 EUR

4.

OZ RADA ŠPORT

Beh nočnou Šaľou 2016

3 926 EUR

500,00 EUR

5.

FK Slovan Duslo Šaľa

podpora činnosti mládež. mužstiev

14 000 EUR

13 750,00 EUR

 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom  6. zasadnutí dňa  23. 6. 2016 2016 schválilo vo výške
2 500,00 EUR nasledovné dotácie.

 

 

VYHODNOTENIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE PRE OBLASŤ ŠPORTU NA ROK 2016

POR. ČÍSLO

ŽIADATEĽ

NÁZOV PROJEKTU

POŽADOVANÁ SUMA DOTÁCIE

SCHVÁLENÁ SUMA DOTÁCIE

1.

FK Veča

Majstrovstvá Veče vo varení guláša

500,00 EUR

500,00 EUR

Medzinárodný deň detí

futbalový turnaj

2.

Rondis, s.r.o

Streetbal CUP 2016

2 000,00 EUR

500,00 EUR

3.

TJ Slávia SOUP Šaľa

Slovenský voltížny pohár Šaľa

550,00 EUR

500,00 EUR

4.

Športovo strelecký klub Šaľa

zakúpenie vzduchovej pušky, streliva a terčov

1 500 EUR a menej

500,00 EUR

5.

Klub vodných športov Barakuda

prenájom plaveckých dráh

800,00 EUR

500,00 EUR

 

 

Nasledovné dotácie boli schválené primátorom – spolu vo výške 1 000,00 EUR:
1. Jazdecký klub Rusty – 200,00 EUR
2. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zákl. organizácia č. 60 Šaľa – 200,00 EUR
3. TJ Tatran Šaľa – 200,00 EUR
4. Slovenský rybársky zväz, MsO Šaľa – 200,00 EUR
5. Športový klub Stepné kozy zo Šale – 200,00 EUR

Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že tí žiadatelia, ktorí mali podľa zmluvy predložiť vyúčtovanie dotácie z rozpočtu mesta Šaľa do 30. 11. 2016, tak aj urobili. Uviedla, že niektoré športové kluby pri vyúčtovaní zatiaľ nepredložili výstup z účtovníctva – hlavnú knihu alebo peňažný denník s označením predmetných účtovných prípadov z toho dôvodu, že ešte nemajú uzatvorené účtovníctvo za rok 2016.

Uznesenie 1/3/2016: Komisia mládeže a športu odporučila tajomníčke komisie, aby písomne vyzvala tie športové kluby, ktoré ešte nepredložili výstup zo svojho účtovníctva - hlavnú knihu alebo peňažný denník s označením predmetných účtovných prípadov, aby tak urobili
najneskôr do 31. 3. 2017.

K bodu 4. Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2016
Ing. Martina Čižmáriková informovala členov komisie mládeže a športu o Výzve na predkladanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2016, ktorá bola uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk dňa 23. 11. 2016. Oboznámila ich o stretnutí s JUDr. Ľudovítom Marinčákom a Jozefom Sklenárom z Asociácie telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa. Dohodli sa, že do
16. 1. 2017 mesto Šaľa a Asociácia podajú svoje návrhy na ocenenia v jednotlivých kategóriách za rok 2016.
Uznesenie 1/4/2016: Komisia mládeže a športu sa uzniesla, že do najbližšieho zasadnutia komisie mládeže a športu, ktorá sa uskutoční v prvej polovici januára 2017, predloží svoje návrhy na Vyhodnotenie úspešných športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov za rok 2016.

K bodu 5. Elektronická registrácia športových klubov a OZ pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa
Ing. Martina Čižmáriková informovala členov komisie mládeže a športu, že elektronická registrácia športových klubov a OZ pôsobiace v oblasti športu na území mesta Šaľa bola na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk po prvý raz zverejnená dňa 13. 3. 2016. Odvtedy bola registrácia niekoľkokrát uverejnená v mesačníku Kam v Šali, v regionálnom časopise Slovo Šaľanov, na webovej stránke mesta Šaľa a na úradných tabuliach mesta Šaľa. Informovala, že do dňa 5. 12. 2016 zareagovalo na výzvu 30 nasledovných športových klubov a občianskych združení:

 

1. FK Betonáris Šaľa
2. Barakuda – klub vodných športov
3. TJ Tatran Šaľa (stolný tenis)
4. OZ Rada šport
5. TJ Slávia SOUP Šaľa
6. Športovo strelecký klub
7. Karate klub Banana Dojo
8. FK Veča
9. HKM (hádzaná muži)
10. Športový klub Stepné kozy zo Šale
11. Tanečný klub Jumping
12. Hokejbalový klub Šaľa
13. Centrum zdravia, prevencia civilizovaných chorôb a športový klub mládeže Atlanta
14. Klub priateľov Petangu Svätopluk
15. Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa
16. FK Slovan Duslo Šaľa
17. Jazdecký klub Wyctoria
18. Tenisový klub Šaľa
19. OZ Novomeského
20. Klub plážového volejbalu
21. Kolkársky oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa
22. Kolkársky oddiel nevidiacich a slabozrakých TJ Slovan Duslo Šaľa
23. Oddiel karate TJ Slovan Duslo Šaľa
24. Atletický oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa
25. Oddiel rafting TJ Slovan Duslo Šaľa
26. Šachový oddiel TJ Slovan Duslo Šaľa
27. Oddiel vodnej turistiky TJ Slovan Duslo Šaľa
28. Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov okresu Šaľa
29. Telovýchovná jednota Slovan Duslo Šaľa
30. Miestny kynologický klub Šaľa
 
Uznesenie 1/5/2016: Komisia sa uzniesla, že napriek tomu, že elektronická registrácia bude ukončená dňa 31. 12. 2016, stále zostane otvorená pre občianske združenia a športové kluby, ktoré sa rozhodnú zaregistrovať po tomto dátume a pre novo založené občianske združenia a športové kluby. Ďalej sa uzniesla na tom, že dotácie z rozpočtu mesta v oblasti športu za rok 2017 bude odporúčať tým subjektom, ktoré sú zaregistrované v elektronickej registrácii mesta Šaľa.

K bodu 6. VZN 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií – návrhy na zmenu

Michael Angelov predložil návrh na zmenu VZN 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií. Jeho návrhy sú nasledovné:
- aby podmienkou udelenia dotácie bola registrácia v elektronickom systéme mesta
- aby sa dotácia dala udeliť iba na aktivity (aktivitou nie je napríklad dotácia na opravu ihriska)
- aby sa jedna dotácia dala udeliť iba na jednu aktivitu (žiadostí si samozrejme subjekt môže podať viac)
- aby sa dotácia nedala udeliť na aktivity spätne
- aby sa z dotácií nemohol zveľaďovať majetok škôl, mesta, rozpočtových alebo príspevkových organizácií mesta (na to je rozpočet mesta a príslušných organizácií)
- aby sa z dotácií nemohol zveľaďovať majetok VÚC alebo štátu
- aby všetky projekty realizované s podporou mesta mali vo všetkých propagačných materiáloch uvedenú túto skutočnosť spolu s logom mesta
Uznesenie 1/6/2016: Členovia komisie mládeže a športu sa dohodli, že svoje návrhy na zmenu VZN 2/2016 predložia do najbližšieho zasadnutia komisie, ktoré sa uskutoční v prvej polovici januára 2017.
K bodu 7. Rôzne
Komisia mládeže a športu nemali žiadne námety k tomuto bodu.
K bodu 8. Záver
Na záver predseda komisie, Ing. Ivan Kováč, poďakoval zúčastneným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. Zaželal všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok a poďakoval sa členom komisie za spoluprácu v roku 2016.

Zapísala:  Ing. Martina Čižmáriková    Ing. Ivan Kováč
  tajomníčka KMaŠ     predseda KMaŠ
Dátum: 12. decembra 2016