Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.11.2016 - 16:09  //  aktualizácia: 09.11.2016 - 16:10  //  zobrazené: 545

05/2016 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 05/2016  |  dátum konania: 03.11.2016

číslo: 05/2016 | dátum konania: 03.11.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Informácia o protestnej akcii na podporu riešenia problému dopravy v meste - info podá
p. Jozef Klačko
2. Hlasovanie členov komisie o uznesení z posledného zasadnutia Komisie k MHD
3. Informácia o stave prípravy rekonštrukcie ulice Horná
4. Diskusia o zlej situácii v meste  v oblasti parkovania

Pozvaní hostia:

Jozef Klačko, občiansky aktivista
Ivan Vlk, občiansky aktivista
Miroslav Martinček, zástupca veliteľa MsP
Ing. Elena Matajsová,  MsÚ, referent  investičných činností

Bod 1: p. Klačko podal informáciu o pripravovanom proteste

Členovia komisie položili svoje otázky, na ktoré p. Klačko odpovedal. Komisia vzala pripravovaný protest na vedomie.

K bodu 1 Komisia nehlasovala.

Bod 2: Komisia hlasovala o uznesení v nasledovnom znení.  Komisia odporúča Mestu :

Nechať spracovať komplexný Dopravný generel mesta a Plán udržateľnej mobility, ktorý okrem MHD rieši v súvislostiach aj statickú a dynamickú dopravu, Súčasný dopravný generel mesta už nepostačuje, vzhľadom na dynamický vývoj v oblasti dopravy v posledných rokoch. Túto skutočnosť už KUPVD skonštatovala niekoľkokrát, a to aj v súvislosti so statickou dopravou a dynamickou dopravou, súvisiacou so zväčšovaním mesta o nové obytné zóny. Komisia odporúča, aby zmluva, ktorú uzatvorí mesto s novým prevádzkovateľom MHD (v prípade, že sa podarí vybrať prevádzkovateľa a uzatvoriť zmluvu - výber v čase zasadania komisie UPVD nebol ukončený), umožňovala reflektovať nové požiadavky mesta vyplývajúce z nového Dopravného generelu, resp. Plánu udržateľnej mobility.

Prítomní : počet členov komisie  10
Za:  10
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod 3:  Komisii boli predstavené varianty riešenia zástupkyňou MsÚ - p. Elenou Matajsovou.

O výsledku prieskumu medzi obyvateľmi informoval komisiu p. Ivan Vlk.
Komisia  UPVD odporúča nechať spracovať tretí variant riešenia Hornej ulice (kolmé parkovanie pri základnej škole Murgašova,  ktorým sa vytvorí väčšie množstvo parkovacích miest, zrušenie parkovacích miest pred bytovým domom na Hornej ul. , rekonštrukcia cesty  by zostala podľa navrhovaného riešenia v projektovej dokumentácii.  Všetky  tri možnosti riešenia by sa  prediskutovali s občanmi na verejnom stretnutí  , ešte pred spracovaním projektovej dokumentácie a začatím  územného a stavebného konania ( ako s účastníkmi konania ).

1.alt. Rekonštrukcia komunikácie ( rozšírenie komunikácie  na 6m ), šikmé parkovacie miesta  pri ZŠ Murgašova, pozdĺžne parkovacie miesta pri bytovom dome

2.alt. Rekonštrukcia komunikácie ( rozšírenie na 6m ), šikmé parkovacie miesta  pri ZŠ Murgašova, šikmé  parkovacie miesta pri bytovom dome

3.alt. Rekonštrukcia komunikácie ( rozšírenie na 6m ), kolmé parkovacie miesta  pri ZŠ Murgašova, žiadne  parkovacie miesta  pri bytovom dome

Bod 4:  Problémy s parkovaním v meste , predstavil Miroslav Martinček, zástupca MsP.

Oboznámil prítomných s rôznymi problémy, s ktorými sa MsP stretáva pri riešení parkovania v meste. Prebehla diskusia prítomných o problémoch parkovania, s nasledovným záverom:
Komisia odporúča mestu rozpracovať tieto návrhy:
1. vypracovať Dopravný generel a Plán udržateľnej mobility. Viď  závery z predošlého zasadnutia Komisie UPVD. Kým však budú tieto dokumenty spracované, odporúčame rozpracovať nasledovné opatrenia:
2. spracovať zonáciu parkovania s tým, že v nej budú zavedené zóny s bezplatným parkovaním a zóny so spoplatneným parkovaním
3. zaviesť systém rezidenčných kariet
4. vykonať sčítanie dlhodobo nejazdených a nepojazdných áut, zaberajúcich verejné priestranstvo
5. začať vyrubovať poplatok za záber verejného priestranstva v prípade jeho evidentného zneužívania
6. dohodnúť sa s Políciou SR o možnosti využívania ich parkovacích miest mimo pracovných hodín (inak využívaných len v pracovnom čase)
7. upraviť dopravné značenie tak, aby bolo obyvateľom a návštevníkom zrejmé, kde majú a môžu parkovať, ktoré by okrem iného riešili aj :
a. zavedenie systému dodatkových tabúľ
b. vyznačenie vykladacích / nakladacích miest, kde je možné parkovať len na obmedzený, krátky čas (pred úradmi, obchodmi a pod.)
c. zavedenie " zástupnosti " parkovania
8. obmedziť alebo úplne eliminovať trvalé parkovanie úžitkových automobilov v rezidenčných zónach (t.j. na verejných plochách v sídliskách a v uliciach s rodinnými domami)

O záveroch bodov 3, 4 komisia nehlasovala.

Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá