Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.10.2019 - 08:10  //  aktualizácia: 25.10.2019 - 08:11  //  zobrazené: 848

05/2019 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 25.10.2019

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof,  Ing. Klaudia Antálková, Ing. František Botka, Miroslav Gera, Bc. Noémi Kubiková

Ospravedlnení: Bc. Elza Melegová, Ing. Roland Grédi, Róbert Tölgyesi

 

Ďalej boli prítomné: Ing. Jana Nitrayová, JUDr. Margita Pekárová, Ing. Alena Kiácová, Ing. Alžbeta Sedliačiková

 

 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Šaľa schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 63:

 

 • komisia  odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

 

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnom poplatku za rozvoj

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnom poplatku za rozvoj  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 64 :

 

 • komisia odporúča MsZ neschváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnom poplatku za rozvoj
 1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 65 :

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- Eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- Eur na rok 2019 podľa zmluvy

 

 

 

 

 1. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2020

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2020  a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 66:

 

 • komisia odporúča MsZ pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2020 po prípadnom schválení poslaneckých návrhov

 

 

 

5. Matúš Matula a Ivana Vríčanová – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Matúš Matula a Ivana Vríčanová, časť parcely  C KN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere 23 m2   a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 67:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali, ako novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 524/35, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere 9 420 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 68/2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 10. 06. 2019, za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 253,00 Eur,
  do podielového spoluvlastníctva Ing. Matúša Matulu, trvale bytom kpt. Jaroša 1304/35, 927 01 Šaľa v podiele ½ k celku a Ivany Vríčanovej, trvale bytom Hollého 1844/16, 927 05 Šaľa –Veča v podiele ½ k celku.

 

 

 

6. Agáta Ziliziová, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Agáta Ziliziová, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa, novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 68:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, spolu výmera 110 m2 za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1 210,00 Eur pre Agátu Ziliziovú, trvale bytom Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa, v podiele 1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Alžbeta Hadnaďová, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Alžbeta Hadnaďová, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 69:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na ulici Dózsovej v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 54/2019  vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 55,00 Eur, pre Alžbetu Hadnaďovú, trvale bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa, v podiele 1/1

 

8. DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky –
prevod nebytového priestoru v budove COV z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod nebytového priestoru v budove COV z dôvodu hodného osobitného zreteľa - DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky, nebytový priestor č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 70:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod majetku mesta, nebytového priestoru č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali, postavenej na parceleCKN č. 3080/18, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu s. č. 1854/9 v podiele 7446/544827-tin, ako aj spoluvlastnícky podiel na pozemku CKN parcela č. 3080/18, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 4348 m2 v podiele 7446/544827, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7012, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v odpredaji nehnuteľnosti súčasnému nájomníkovi v kúpnej cene 32 500,00 EUR, podľa znaleckého posudku č. 113/2019 vypracovaného znalcom, Ing. Kristiánom Szekeresom, PhD., uhradenej v troch rovnomerných splátkach:
 1. splátka vo výške 10 833,33 Eur do 31. 03. 2020
 2. splátka vo výške 10 833,33 Eur do 31. 07. 2020
 3. splátka vo výške 10 833,34 Eur do 30. 11. 2020

pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky, IČO 44 779 208

 

 

 

9. Zámena pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1766/2 vo vlastníctve Tibora Sedláka, za pozemky registra C katastra nehnuteľností, časti parciel číslo 1330/1, 2879/6 a 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súp. č. 705, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela číslo 1766/2 vo vlastníctve Tibora Sedláka, za pozemky registra C katastra nehnuteľností, časti parciel číslo 1330/1, 2879/6 a 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súp. č. 705, ako prípad hodný osobitného zreteľa  a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 71:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť  zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, nasledovne:

 

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa

pozemok, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1330/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, odčlenená od pôvodnej  parcely registra C KN číslo 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2879/25, ostatná plocha a nádvorie o výmere 160 m2 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 2879/6, ostatná  plocha o výmere 2169 m2 a od pôvodnej parcely registra C KN číslo 2879/7, ostatná  plocha o výmere 3337 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spolu výmera 208 m2, podľa  geometrického plánu č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 25. 06. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 330/2019 dňa 04. 07. 2019, hodnota pozemkov predstavuje 2288 Eur;

 1. vo vlastníctve Tibora Sedláka

pozemok, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1305/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m2 od pôvodnej parcely registra E KN číslo 1766/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 270 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1412 (nesúlad doterajšieho a nového stavu v právnom stave), podľa  geometrického plánu
č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 25. 06. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 330/2019 dňa 04. 07. 2019, hodnota pozemkov predstavuje 2860 Eur
;

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

 

 

 

10. Peter Dora a Mária Dorová, ul. Pozemky 33, Diakovce – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Dora a Mária Dorová, ul. Pozemky 33, Diakovce, časť parc. reg. C katastra nehnuteľností č. 2667/2 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 147 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 72:

 

 • komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania z dôvodu nízkej sadzby nájomného za pozemok za účelom parkovania

 

 

 

 

11. LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, Kolárovo – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, Kolárovo, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 2663/1 ostatná plocha o výmere 82 m2 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 73 :

 

 • komisia odporúča MsZ stiahnuť uvedený materiál z rokovania z dôvodu nízkej sadzby nájomného za pozemok za účelom parkovania

 

 

 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Tranovú

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Tranovú, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2645/58, zastavaná plocha a  nádvorie o výmere 19 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 74:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2645/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere19 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku pod garážou žiadateľkou, za zníženú cenu11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 209,00 Eur, pre Máriu Tranovú, trvale bytom Bottova 1021/6, 927 01 Šaľa, v podiele 1/1

 

 

 

 13. Ján Šilák, Cabaj - Čápor – zriadenie vecného bremena práva uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3201/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o zriadenie vecného bremena práva uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3201/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa - Ján Šilák, Cabaj – Čápor a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 • komisia neprijala žiadne uznesenie

 

 

 

 

 

14. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 75:

 

 • komisia odporúča MsZ schváliť na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže a v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v KN C na liste vlastníctva č. 7212, a to:
  1. byt č. 36 (1-izbový) na prízemí (1. NP) , v bytovom dome na Narcisovej, súp. č. 1948, vchod č. 19, podlahová plocha bytu 34,97 m2, v podiele 1/1,
  2. podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp. č. 1948, vo
   veľkosti 79/10000-in
  3. podiel na pozemku parcelné č. 3080/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere
   231 m²; parcelné č. 3080/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m²; parcelné  č. 3080/42, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m², na ktorom je dom postavený; veľkosť spoluvlastníckeho podielu je 79/10000-in,  

do výlučného vlastníctva Radovana Hanáka, Chalupy 152, 951 31 Močenok, za cenu
32 050,00 Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová

 

                                                                                                          Ing. Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie