Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.09.2019 - 09:32  //  aktualizácia: 30.09.2019 - 09:33  //  zobrazené: 352

05/2019 zasadnutie Komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 16.09.2019

Dátum a miesto: 16. septembra 2019 (pondelok) o 16,00 h v DK Šaľa

 

Prítomní: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Peter Buday PhD., Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mgr. Anikó Sárkányová, DiS. art., Miroslav Schindler, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, MgA. Andrej Csillag

 

Neprítomní: -

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
 3. Kultúrno-spoločenské podujatia – september 2019 – zást. MsKS
 4. Zhodnotenie kultúrno – spoločenských akcií počas leta 2019 (premietanie amfiteáter, kultúrne leto, ...) – zást. MsKS
 5. Prerokovanie návrhu na vybudovanie Pamätníka nenarodeným deťom
 6. Výročie Nežnej revolúcie – 30. rokov – Mgr. Miroslav Demín
 7. Tvorivý čin roka 2019 – Mgr. Miroslav Demín
 8. Vystúpenie verejnosti – MgA. Andrej Csillag
 9. Rôzne
 10. Ukončenie

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Hlavatý privítal na zasadnutí vedúceho MsKS Ing. Františka Botku      a prítomných členov komisie. Prezentovali sa všetci členovia komisie, na základe čoho predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  Program  rokovania  poslala členom komisie tajomníčka komisie e-mailom dňa 13.9.2019. Prítomní členovia program uvedený v pozvánke odsúhlasili a predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

 

 

 1. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie

Predseda vyhodnotil plnenie uznesení:

 

Uznesenie 10/04/2019: Predseda komisie kultúry a cestovného ruchu uviedol, že informáciu o plnení uznesenia podá na budúcom rokovaní komisie.

 

Ďalej uviedol, že ostatné uznesenia boli splnené alebo mali iba informatívny charakter.

 

 

 1. Kultúrno-spoločenské podujatia – september 2019 – zást. MsKS

Ing. František Botka prezentoval kultúrny program na mesiac september 2019. Uviedol menovite všetky kultúrne podujatia, ktoré boli spracované v letáku Kam v Šali.  Členom komisie bol zaslaný e-mailom dňa 26.8.2019  tajomníčkou komisie. Do domácností bol doručený prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. dňa 30.8.2019.

 

Uznesenie 1/05/2019:  Komisia berie na vedomie informácie o prezentovaných kultúrno-spoločenských podujatiach na mesiac september 2019.

 

 

 1. Zhodnotenie kultúrno – spoločenských akcií počas leta 2019 (premietanie amfiteáter, kultúrne leto, ...) – zást. MsKS

Ing. František Botka vyhodnotil Kultúrne leto 2019 veľmi pozitívne. Otvorenie kultúrneho leta sa uskutočnilo dňa 29.6.2019. Súčasťou programu bolo aj oživenie tradičného šalianskeho zvyku s názvom Jánske ohne, ktoré sa uskutočnilo zásluhou tanečníkov FS Šaľan. Každý piatok sa na nádvorí renesančného kaštieľa konal koncert a každý piatok a v sobotu premietanie na amfiteátri. Odhadom tieto podujatia navštívilo viac ako 10000 ľudí. FS Šaľan účinkoval so svojimi folklórnymi pásmami počas letných mesiacov doma i v zahraničí, napr.: Jánske ohne Šaľa, Obecné dni Gáň, Verejná ochutnávka vín Terra Wag Šaľa, Obecné dni Obyce, FF Koliesko  Kokava nad Rimavicou, Dni Konskich, Obecné dni Horná Kráľová a Obecné dni Močenok. Súbor v súčasnej dobe pripravuje program na Vinobranie v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 27.9.2019. Dňa 14.9.2019 sa uskutočnila rozlúčka s letom „EndLESs Festival“, ktorú MsKS usporiadalo v spolupráci s mládežníckym parlamentom a s podporou partnerov podujatia. V rámci festivalu sa uskutočnil aj „Beh pre Karolínku“. S nápadom usporiadať túto benefičnú akciu prišiel poslanec MsZ Šaľa Ing. Róbert Andráši s p. Danou Dogáňovou.

 

Predseda komisie p. Peter Hlavatý informoval prítomných v mene Ing. Martiny Čižmárikovej  o Verejnej degustácii „Víno Terra Wag Šaľa 2019“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12.-13.7.2019 na amfiteátri v Šali. Bol to 5. ročník verejnej degustácie, ktorý sa veľmi sa vydaril. O vína bol mimoriadny záujem hlavne o šampiónov a zlaté medaily. Degustáciu sprevádzal bohatý kultúrny program. Podujatia sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí.

 

Uznesenie 2/05/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie uvedené informácie na vedomie.

 

 

 1. Prerokovanie návrhu na vybudovanie Pamätníka nenarodeným deťom

Na poslednom zasadnutí komisie prezentovala Mgr. Lívia Pápayová z OZ Láska v nás  návrh na vybudovanie Pamätníka nenarodeným deťom v Šali.

 

Po diskusii sa členovia komisie zhodli, na tom, že je potrebné zistiť na príslušných oddeleniach MsÚ:

 • možnosť vybudovania pamätníka napr. v rámci projektu nového cintorína alebo iného vhodného verejného priestranstva,
 • zdroj a spôsob financovania,
 • oslovenie profesionálneho výtvarníka, nakoľko pamätník by mal spĺňať určité umelecké kritériá.

 

Uznesenie 3/05/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu odporúča predsedovi komisie         p. Petrovi Hlavatému, aby na príslušných oddeleniach MsÚ tieto základné informácie a potom sa komisia bude ďalej tejto téme venovať.

 

 

 

 

 1. Výročie Nežnej revolúcie – 30. rokov – Mgr. Miroslav Demín

Mgr. Miroslav Demín prezentoval program s názvom „Týždeň slobody 11.11. – 17.11.1989“, ktorý zostavil a v súčinnosti s ďalšími ľuďmi pracuje na príprave jeho realizácie.

 

Program:

 • 11.11.2019 (pondelok) o 11:00 h – Deň veteránov. Pietna spomienka pri príležitosti 101.výročia od ukončenia 1.svetovej vojny. Pamätník obetiam vojen,
 • 12.11.2019 (utorok) - podujatie v MsKJJ, podľa výberu vedúcej MsKJJ Mgr. Adriany Gerovej,
 • 13.11.2019 (streda) o 10:00 h, kongresová sála MsÚ - Prednáška s diskusiou o Novembri 1989 a o rokoch neslobody pre gymnazistov, prednáša Dr. Patrik Dubovský z ÚPN 18:00 h – Posolstvo slobody a demokracie - beseda s Dr. Petrom Tatárom, zakladajúcim členom VPN – bábková sála DK 20:00 h – Filmový klub: film Prípad Barnabáš Kos (ČSSR, 1964),
 • 14.11.2019 (štvrtok) o 16:00 h - otvorenie výstavy fotografií Igora Boháča „Praha 1989“     v Galérii Focesa, o 20:00 h Kino DK Šaľa – film Dubček (SR, 2018),
 • 15.11.2019 (piatok) o 17:00 h, 20:00 h – Divadlo ASI Šaľa – Eli, Eli, ... lama sabachtani?,
 • 16.11. 2019 (sobota) o 17:00 h – Štrngáme aj 30 rokov po! Retro happening v podaní šalianskych divadelníkov. Pred MsÚ 20:00 h, kino film Jan Palach (SR, ČR, 2018),
 • 17.11. 2019 (nedeľa) o 11:00 h – Pietna spomienka na obete komunizmu a 30.výročia nežnej revolúcie – Pamätník 17. novembra v Šali, o 20:00 h kino – film Amnestie (SR, 2019).

Poprosil o spoluprácu pri materiálno – technickom zabezpečení podujatia predsedu komisie    p. Petra Hlavatého, vedúceho MsKS Ing. Františka Botku a referentku pre kultúru a šport Ing. Martinu Čižmárikovú, napr.: propagácia – plagáty, citylighty, ozvučenie, veniec a program na Pietnu spomienku ...

 

Uznesenie 4/05/2019:  Komisia kultúry a cestovného ruchu berie uvedené informácie na vedomie a ďalej sa na svojich rokovaniach bude tejto téme venovať.

 

 

 1. Tvorivý čin roka 2019 – Mgr. Miroslav Demín

Mgr. Miroslav Demín avizoval zmenu dizajnu ocenenia Tvorivý čin roka 2019, bude mať namiesto stojanového systému závesný systém. Na zostavení harmonogramu a príprave programu podujatia bude spolupracovať s Mgr. Romanom Hatalom.

Po krátkej diskusii sa členovia komisie zhodli, že termín uzávierky podaných návrhov na ocenenie bude deň 30.11.2019, vyhodnotenie návrhov komisiou sa uskutoční niektorý deň        v týždni od 9.-13.12.2019, samotné podujatie TČR 2019 sa uskutoční dňa 22.1.2020, moderátorka podujatia - Mgr. Miloslava Bartíková, osloví ju predseda komisie p. Peter Hlavatý.

 

Uznesenie 5/05/2019:  Komisia kultúry a cestovného ruchu berie uvedené informácie na vedomie a ďalej sa na svojich rokovaniach bude tejto téme venovať.

 

 

 1. Vystúpenie verejnosti – MgA. Andrej Csillag

Na zasadnutí komisie sa zúčastnil MgA. Andrej Csillag autor Pamätníka obetiam komunizmu v Šali – Pamätník 17. novembra 1989. Pred zasadnutím komisie poslal všetkým členom komisie e-mailom materiál, ktorým stručne oboznámil členov komisie o čom chce rokovať. Na rokovanie priniesol ďalší písomný materiál, v ktorom oslovuje občanov mesta, KKaCR a MsZ so žiadosťou o posúdenie objektívnosti nedostatkov, podľa jeho slov, doteraz nedokončeného pamätníka. Nedostatky pamätníka popísal v 8 bodoch a žiada o prerokovanie tejto spoločenskej priority na najbližšom zasadnutí MsZ.

 

Uznesenie 6/05/2019:  Komisia kultúry a cestovného ruchu berie uvedené informácie na vedomie a odporúča predsedovi komisie zaoberať sa žiadosťou MgA. Andreja Csillaga.

 

 

 1. Rôzne

Ing. Gabriela Lacková:

 • bola spolu s  Mgr. Petrom Budayom PhD. na obchôdzke pamiatok a pamätihodností, vyjadrila potrebu vydať publikácie - niektoré vybrané objekty by si zaslúžili samostatnú publikáciu a ďalšie ako súbor viacerých objektov,
 • pripomenula, že stále nie sú osadené tabule s označením pamiatok a pamätihodností,
 • pri príležitosti 75. výročia SNP navrhnúť vhodný text na mramorovú dosku a nainštalovať ju na zrekonštruovaný pamätník na Dolnej,
 • požiadať architekta mesta Ing. Imricha Pleidela o spoluprácu pri skultivovaní areálu medzi Domom ľudového bývania a Hotelom Centrál pri autobusovej zastávke, aby sa v centre mesta vytvorilo malé „námestie" s lavičkami pre stretávanie ľudí,
 • zaoberať sa hľadaním vhodných priestorov pre vytvorenie Informačného centra v Šali,
 • vyjadrila vysokú spokojnosť s koncertmi na nádvorí renesančného kaštieľa.

 

Uznesenie 7/05/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie uvedené návrhy Ing. Lackovej na vedomie a odporúča predsedovi komisie zistiť na príslušných oddeleniach MsÚ informácie, o ktorých bude informovať členov komisie.

 

Ing. František Botka:

 • pochválil OZ Večania za veľmi vydarené podujatie Veča fest – súťaž vo varení leča, ktorú usporiadali dňa 15.9.2019 v Pribinovom parku pred KD Veča, zúčastnilo sa 9 súťažných družstiev,
 • MsKS pripravuje Večianske a Šalianske vianočné trhy,
 • pozval prítomných na vernisáž Výstavy fotografií Attilu Mészárosa, ktorá sa uskutoční 17.9.2019 v KS Večierka o 18:00 h.

 

Uznesenie 8/052019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie prezentované informácie na vedomie.

 

p. Peter Hlavatý:

 • pochválil FS Šaľan za skvelé reprezentovanie mesta Šaľa dňa 17.8.2019 na slávnostiach Dni Końskie v družobnom meste v Poľsku, na záver vystúpenia zaspievali poľskú ľudovú pieseň, za čo zožali obrovský potlesk,
 • poďakoval Mgr. Miroslavovi Demínovi za vydanú publikáciu Nežná revolúcia v Šali v ktorej sú uvedené fakty a svedectvá o udalosti,
 • vyjadril spokojnosť s premietaním na amfiteátri, do budúcej sezóny však navrhuje podľa možnosti vyriešiť, aby sa elektrický kábel medzi pódiom a premietacou kabínou neťahal  po zemi,
 • budúce zasadnutie komisie sa bude konať v KD Veča,

 

9/05/2019: Komisia kultúry a cestovného ruchu berie prezentované informácie na vedomie a odporúča vedúcemu MsKS Ing. Františkovi Botkovi, aby zistil na príslušnom oddelení MsÚ či je možné iné elektrické prepojenie na amfiteátri a o výsledku informoval komisiu.

 

 

 

 

 

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie na záver poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní.

 

 

Šaľa, 16.9.2019

 

 

zapísala: Jozefína Karlubíková

     tajomníčka komisie

 

 

 

  Peter Hlavatý

                                                                                                          predseda komisie

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. predseda a členovia komisie
 4. tajomníčka komisie
 5. vedúci MsKS - Ing. Botka
 6. referent pre kultúru a šport - Ing. Čižmáriková