Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.07.2019 - 12:44  //  aktualizácia: 04.07.2019 - 12:45  //  zobrazené: 722

05/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 24.06.2019

Prítomní:  RSDr. Peter Gomoboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,                   Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss,            PhDr. Marián Šperka, Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaný: Mgr. Peter Krokavec

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Informácia o nových skutočnostiach projektu zameraného na IMP
  4. Informácia o realizácii venčoviska na ul. Okružná
  5. Návrh priorít a investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe viacročného rozpočtu
  6. Rôzne
  7. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomoboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Prítomní boli 9  členovia komisie a komisia tak bola uznášaniaschopná. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste za obdobie od                   1.6-23.6.2019. Za toto obdobie MSP riešila spolu 383 priestupkov z čoho 58 bolo riešených v blokovom konaní. Mgr. Peter Krokavec zhodnotil, že Šaliansky jarmok konaný v dňoch 21.6.-22.6.2019 sa zaobišiel bez vážnejších prípadov. RSDr. Peter Gomboš vzhľadom na aktuálnu situáciu s neprispôsobivými občanmi navrhuje, že by sa malo sprísniť požívanie alkoholu na verejnosti a tiež upozorňuje že pri supermarkete (LUX) na Nešporov   ej ulici boli 3 dni ľudia bez domova pod vplyvom alkoholu a nikto ich neriešil. Mgr. Peter Krokavec reaguje na tento podnet, že vie o tejto situácii a že stále je problém s tými istými občanmi. Ďalej tiež informuje, že ako vedúci tímu MsP v rámci projektu ,, Do práce na bicykli 2019“ ide na vyhodnotenie kde preberie diplom za spoločných odbicyklovaných 180 km.

 

UZNESENIE č. V/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

3.Informácia o nových skutočnostiach projektu zameraného na IMP

Ing. Gabiku Lackovú a PhDr. Mariána Šperku oslovila Zlatica Gregorová z portálu šaľa24, ktorá napísala článok na tému islandského projektu v Šali.  PhDr. Marián Šperka informuje prítomných o stave projektu. Projekt je odsúhlasený ministerstvom a už sa čaká len na finančné prostriedky. Zastrešovať projekt bude nové občianske združenie MOVENDI. Ďalej tiež informuje prítomných o drogovej situácii v meste o čom svedčí aj zásah NAKA, pri ktorom bolo zadržaných 5 osôb a tiež o nevej droge na trhu pod prezývkou ,,tanečná droga“ , ktorá je momentálne najnovším hitom a má podobné účinky ako LSD.

 

UZNESENIE č. V/2

Komisia berie na vedomie nové skutočnosti Islandského modelu

 

 

4. Informácia o realizácii venčoviska na ul. Okružná

Ing. Gabriela Braníková informuje o stave nového „venčoviska“ vo vnútrobloku Okružnej ulice. Vybudovanie výbehu pre psov v tejto lokalite prišlo ako podnet od samotných občanov v rámci podávania projektov financovaných z  participatívnho rozpočtu mesta Šaľa. Realizácia je v stave získavania cenových ponúk na zhotovenie výbehu.

 

5.Návrh priorít a investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe viacročného rozpočtu

Komisia pod vedením predsedu RSDr. Petra Gomboša navrhla priority k tvorbe rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe viacročnému rozpočtu. Komisia odporúča vybudovať v nasledujúcom roku ešte 2 výbehy pre psov z toho jeden v mestskej časti Veča, zvýšiť výsadbu stromov pre lepšiu klímu v meste, inštalovanie aspoň 3 fotopascí napr. na ihriska alebo kontajnerové stojiská.

 

6.Rôzne

Ing. Peter Jaroš a Ing. Gabriela Lacková informovali prítomných o stretnutí u primátora mesta ohľadom topoľov pri rieke Váh. Zhodnotenie stavu stromov robí MeT spol. s.r.o a výsledok bude v mesiaci júl.  Ing. Gabika Braníková informovala o postrekoch proti komárom. Postrekovanie prebehlo bez komplikácii a mesto Šaľa nepochybilo. Informácie o porušení predpisov postrekovania a začatia skoršou hodinou než bola stanovená sa týka Kráľovej nad Váhom a nie mesta Šaľa.

RSDr. Peter Gomboš informoval členov komisie o tichej nedele, ktorú na minulom stretnutí prezentoval za verejnosť pán Dušan Pollák, ktorý následne s týmto návrhom vystúpil aj na MsZ. Portál šala24 na túto tému uverejnil článok, ktorý bol zverejnený na sociálnej sieti facebook a odozvy naň boli aj kladné aj záporné spolu vo vyše 100 komentároch. RSDr. Peter Gomboš ďalej tiež informoval, že už začal s riešením nepriechodnej cestičky popri rieke Váh a zhruba bude potrebné tento úsek v ktorom sa vždy po daždi vytvorí nepriechodné jazierko zasypať makadamom v objeme cca 8 m³.

 

5.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

             predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová