Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.09.2020 - 17:08  //  aktualizácia: 23.09.2020 - 17:08  //  zobrazené: 1363

05/2020 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 05/2020  |  dátum konania: 23.09.2020
číslo: 05/2020 | dátum konania: 16.09.2020
Prítomní: 
Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Antal, , Ing.arch. Andrea Belzárová, Ing. Tomáš Mészáros, Ing. Kristián Szekeres, PhD., Mgr. Simeon Vincze, Ing. Ivan Kováč , Peter Szalay, Ing. Vladimír Vicena
Neprítomní: Ing. Peter Andráši , Ing.arch. Viktor Becker 
Hostia: 
 
Program:
 
1. Prerokovanie Materiálov do MsZ (výber vecne príslušných tém)
2. Voľné témy podľa zváženia členov komisie
3. Diskusia
 
Bod č. 1: 
Prerokovanie Materiálov MsZ vecne príslušných tém 
 
V krátkosti sa komisia oboznámila nie so všetkými, len s vybranými zverejnenými zámermi mesta o nakladaní s majetkom mesta – o prevode, o nájme pozemkov, podľa žiadostí jednotlivých navrhovateľov, podľa pripravených materiálov na MsZ.
Komisia nemala výhrady k žiadostiam obyvateľov na Železničnej ul.,  odporúča stanoviť jednotnú cenu za odkúpenie pozemkov, á=11€/m2. 
Komisia hlasovala spoločne o materiáloch mesta v zmysle jednotlivých žiadostí o zámere  nájmu a prevodu majetku mesta  pozemkov vo vlastníctve mesta na Železničnej ul. v Šali, ku ktorým nemá výhrady:
Prítomní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisia hlasovala o žiadostiach o prevode pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“:
Prítomní: 9
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisia hlasovala o ponuke na predaj pozemkov TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. v lokalite „Pod Bilicou-Vlčanská“. Jedná sa o pozemky pri ČOV Šaľa. Mesto nemá v danej lokalite v súčasnosti investičné zámery, ani financie na kúpu pozemkov:
Prítomní: 9
Za: 0
Proti: 9
Zdržal sa: 0
 
Komisia sa oboznámila so žiadosťou o nájom pozemkov s právom stavby, ktorú predložila spoločnosť GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, Trenčín.
Spoločnosť plánuje vybudovať a prevádzkovať elektrické nabíjacie stanice. MsÚ navrhuje schváliť prenájmy  plochy  24m2 (t.j. cca plocha 2 parkovacích miest) na 4 uliciach meste. Jedná sa o plochy na ul. Fr.Kráľa pri Obchodnom centre S1, na ul. Lúčna za kostolom vo Veči, na ul.Partizánska za Kultúrnym domom v Šali, na ul.Orechová pri radových garážach na ul.J.Palárika. Plocha na ul.Vlčanskej nebola mestom schválená pre nedostatok parkovacích miest.  MsÚ odporúča prenájom stanoviť na 1€ za všetky pozemky spolu na 15 rokov, s opciou na ďalších 15 rokov v prospech spoločnosti GTIS charging SK s.r.o. a 2 %  z tržieb zo všetkých vybudovaných staníc v prospech mesta.
Komisia odporúča MsZ schváliť nájom v cene zodpovedajúcej sume, ktorú by mesto získalo od občanov za poskytnutie parkovacích miest cca 350€/1parkovacie miesto,rok, t.j. 4 ulice x 2 miesta x 350€/rok, mesto by získalo ročne cca 2.800€. Zároveň nevyberať 2% z tržieb, ale nájom uzavrieť na 5 rokov, s opciou na ďalšie roky a podmienky prehodnotiť po piatich rokoch.
Komisia hlasovala o žiadosti o nájom pozemkov s právom stavby, spoločnosti GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, Trenčín, v zmysle uvedeného odporúčania:
Prítomní: 9
Za: 8
Proti: 1
Zdržal sa: 0
 
Bod č. 2:
Voľné témy podľa zváženia členov komisie:
Spoločne s bodom
Bod č.3:
Diskusia
-Komisia sa oboznámila s prebiehajúcim procesom Zmeny a doplnky č.7 UPN mesta Šaľa a Zmeny a doplnky č.4 UPN CMZ. Momentálne prebieha Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania zmien a doplnkov. Ak mesto získa posledné stanovisko od OU Nitra – odbor výstavby a bytovej politiky  podľa §25, materiál ZaD č.7 UPN Šaľa bude predložený na schválenie MsZ v oktobri 2020.
-Členovia sa zaujímali  v akom stave je schvaľovací proces Spaľovne pri Dusle – Centrum cirkulárnej ekonomiky. Podľa informácií vyhodnocovací proces EIA ešte nie je ukončený.
-Ďalšia otázka bola ohľadom okružnej križovatky pri PROCs. Zatiaľ  investor nepredložiil na MsU  finálnu Projektovú Dokumentáciu Obchodného centra KLM vrátane riešenia križovatky pri PROCs, , kedže zatiaľ proces zmien a doplnkov č.7 UPN nie je ukončený a poslancami schválený.
-Ďalšia otázka sa týkala ÚGD. Spracovateľ Doc.Ing.Schlosser pošle odpovede na otázky okolo 25.9.2020, potom chce prísť na Komisiu. Podľa členov je chyba, že ÚDG nie je ešte schválený a zapracovaný do UPN mesta, čo by pomohlo pri strategickom rozhodovaní mesta, hlavne riešení dopravnej situácie, ako aj  pri posudzovaní konkrétneho riešenia križovatky pri PROCs.
Komisia k bou č.2, č.3 nehlasovala.
 
 
Za správnosť: Ing. Róbert Andráši, Ing. Zuzana Hrubá