Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 12.11.2021 - 11:12  //  aktualizácia: 03.12.2021 - 13:28  //  zobrazené: 2084

05/2021 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 4/11/2021

číslo: 05/2021  |  dátum konania: 04.11.2021  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

 

Hlasovanie č. 2

Doplniť do programu rokovania:

 • do časti F. Právne záležitosti materiál číslo F 7/5/2021 - MeT Šaľa spol. s r.o.,
  Kvetná 4, 927  01 Šaľa – návrh na udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok spoločnosti

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tibor Baran,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

 

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Miloš Rehák,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

 

 

Materiál číslo A 1/5/2021 -

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:

 • navrhol uznesenie doplniť o časť C. v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

C.  ruší

časť C. uznesenia č. 3/2021 – VII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 24. júna 2021 (vo veci vypracovania podnikateľského zámeru na komplexné technické služby spoločnosťou MeT Šaľa spol. s r.o.)

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Mgr. Dominika Jarošová, Miloš Rehák,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 5/2021 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 1. ruší

časť C. uznesenia č. 3/2021 – VII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 24. júna 2021 (vo veci vypracovania podnikateľského zámeru na komplexné technické služby spoločnosťou MeT Šaľa spol. s r.o.).

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran,  MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/5/2021 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:

 • navrhol prijať VZN s tým, že v § 2 Sadzby poplatku za rozvoj budú nasledovné:
 1. stavby na bývanie 5 EUR,
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 EUR,
 3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 EUR,
 4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10 EUR,
 5. ostatné stavby 10 EUR.

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 11

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 5/2021 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj,

B.schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021 o miestnom poplatku za rozvoj.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Marián Krištof, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/5/2021 - Návrh na prijatie preklenovacieho úveru

Uznesenie č. 5/2021 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na prijatie preklenovacieho úveru,

B.schvaľuje

 1. prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 780 000 EUR v rozpočte mesta
  na rok 2021 a jeho viazanie na financovanie investičnej akcie rekonštrukcia DK Šaľa,
 2. ručenie za prijatý úver blankozmenkou.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/5/2021 - Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2021

Uznesenie č. 5/2021 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2021,

B.berie na vedomie

vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2021.

 

 

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Mgr. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 4

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/5/2021 - Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2022

Uznesenie č. 5/2021 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2022,

B.odporúča

pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2022 vychádzajúc z predloženého návrhu výdavkov programového rozpočtu na rok 2022.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Mgr. Dominika Jarošová,

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 4/5/2021 - Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „Modernizácia a bezpečnosť knižnice Jána Johanidesa v Šali“

Uznesenie č. 5/2021 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

zámer Mestskej knižnice Jána Johnanidesa v Šali predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok so zameraním na „Modernizácia a bezpečnosť knižnice Jána Johanidesa v Šali“ Prioritná os. 7 – REACT-EU, špecifický cieľ 7.7. Podpora a udržateľnosť odolnosti kultúrnych opatrení,

 

 1. schvaľuje
 1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Modernizácia a bezpečnosť knižnice Jána Johanidesa v Šali“ v rámci výzvy č. IROP-PO7-SC77-2021-75,
 2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie zo strany žiadateľa
  vo výške minimálne 3168,81 EUR, t. j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami výzvy a financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 5/5/2021 -

Uznesenie č. 5/2021 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo       

zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, Prioritná os 7 – REACT-EÚ, Investičná priorita: 13 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ: 7.7 – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií,

 1. schvaľuje
 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“ v rámci výzvy
  IROP-PO7-SC77-2021-75,
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali v súvislosti s pandémiou COVID-19“ vo výške 3 715,45 EUR, t. j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov v súlade s podmienkami výzvy, 
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa.

 

 

 

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/5/2021 - MUDr. Ondrej Hajdúk, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:

 • navrhol o materiáloch D 1 – D 7 diskutovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.  

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 5/2021 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
  6 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 20. októbra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemok parcela registra CKN číslo 3480/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 6 m2 v celkovej kúpnej cene
66,00 EUR pre MUDr. Ondreja Hajdúka, Kráľová nad Váhom 510, 925 91 Kráľová nad Váhom.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/5/2021 - Štefan Döme a manželka Valéria Dömeová, Hliník 1898/30, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2021 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 20. októbra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemok parcela registra CKN číslo 3480/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 20 m2 v celkovej kúpnej cene 220,00 EUR pre Štefana Dömeho a manželku Valériu Dömeovú, Hliník 1898/30,
927 05 Šaľa do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/5/2021 - Ing. Dezider Rehák a manželka Mgr. Zdenka Reháková, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2021 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 20. októbra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – pozemok parcela registra CKN číslo 3480/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2 t. j. pri celkovej výmere 62 m2 v celkovej kúpnej cene 682,00 EUR pre Ing. Dezidera Reháka a manželku Mgr. Zdenku Rehákovú, Nivy 1462/5, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/5/2021 - Jaroslav Ižák a manželka Miriam Ižáková, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2021 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemky, parcela registra CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
  14 m2 a parcela registra CKN číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasných nájomcov pozemkov, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 20. októbra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam – pozemok parcela registra CKN číslo 942/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2 a parcela registra CKN číslo 961/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 17 m2 v celkovej kúpnej cene 187,00 EUR pre Jaroslava Ižáka a manželku Miriam Ižákovú, Jazerná 577/8, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 5/5/2021 - Vladimír Rosypal a manželka Zdenka Rosypalová, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2021 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021, mesto nemôže inak účelne využiť,
  a preto sa stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci
  v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 20. októbra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra
CKN číslo 1003/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu
č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021, v cene
11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 38 m2 v celkovej kúpnej cene 418,00 EUR pre Vladimíra Rosypala a manželku Zdenku Rosypalovú, Pažitná 608/1, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

Materiál číslo D 6/5/2021 - Albín Szentiványi, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2021 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemky, parcela registra CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra CKN číslo 961/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť a preto sa stávajú trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tieto nehnuteľnosti tvoria funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
  na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 20. októbra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pozemky parcela registra CKN číslo 1142/3, záhrada o výmere 11 m2 a parcela registra CKN číslo 961/3, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 7 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v cene 11,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 18 m2 v celkovej kúpnej cene 198,00 EUR pre Albína Szentiványiho, Jazerná 588/15, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/5/2021 - Alexej Eliaš, Školská 351/8, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2021 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že
 1. pozemky parcela registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
  42 m2; parcela číslo 404/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2, záhrada o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v celosti, mesto nemôže inak účelne využiť a preto sa stávajú trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
 2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa,
 3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 20. októbra 2021,
 1. schvaľuje

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, parcela registra CKN číslo 403/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2; parcela číslo 404/2, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 6 m2 a parcela číslo 405/2, záhrada o výmere 18 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 v celosti, v cene 11 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 66 m2 v celkovej cene 726,00 EUR, pre žiadateľa Alexeja Eliaša, trvale bytom Školská 351/8, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo D 8/5/2021 - Sala Invest spol. s r.o., Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce – žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2021 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Dolnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní prístupových komunikácií pre plánovaný polyfunkčný bytový dom; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
20. októbra 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku, časť parcely CKN č. 806/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
14 m2 a časť parcely CKN č. 803/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, vedené  katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa
na liste vlastníctva č. 1, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t. j. pri celkovej výmere 42 m2 v celkovej cene 223,06 EUR/rok na dobu neurčitú, pre spoločnosť Sala Invest spol. s r.o., so sídlom Jesenského 320/31, 955 01 Práznovce, IČO: 53 578 767.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/5/2021 - Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 5/2021 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skvalitnení služieb poskytovaných širokej verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného  osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
20. októbra 2021,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 2303/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m2, v cene
20,00 Eur/m2/rok, v celkovej cene 1200,00 Eur/rok, za účelom rozšírenia už existujúcej letnej terasy na zastrešenú terasu, z terajších 30 m2 na 60 m2, na vlastné náklady žiadateľa,  pre  Branka Pistoviča City Cafe, Kráľová nad Váhom 662, IČO: 47 880 422, na dobu neurčitú.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 4

Peter Hlavatý, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Marián Krištof,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/5/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Čimboru, Pažitná 609/3,
927 01 Šaľa

Uznesenie č. 5/2021 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa
19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Pažitnej v  Šali, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 1003/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 1003, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3262 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 96/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa
19. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
30. 08. 2021 pod č. G1-420/2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 29 m2 v celkovej kúpnej cene
319,00 EUR pre Petra Čimboru, Pažitná 609/3, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Materiál číslo D 11/5/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v úhľadnom zarovnaní záveterného cípu v línii estetiky priestoru, v cene 39,832 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 1394,12 EUR pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 12/5/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku so zriadením záložného práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Barboru Botkovú a Branislava Botku, Nitrianska 1539/91, Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku so zriadením záložného práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, parcela číslo 3525/2, orná pôda o výmere 1432 m2 v celosti, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti pozemok, parcela číslo 3525/2, orná pôda
o výmere 1432 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, pre Barboru Botkovú a Branislava Botku, obaja trvale bytom Hliník 1573/9, Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v celkovej kúpnej cene 10 024,00 Eur v desiatich rovnomerných splátkach 1002,40 EUR/rok so zriadením záložného práva k nehnuteľnosti na zaplatenie kúpnej ceny a jej príslušenstva v prospech mesta Šaľa spojené so záväzkom nezriadiť záložné právo v prospech inej osoby, až do vysporiadania všetkých záväzkov zo strany kupujúceho.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 13/5/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko

Uznesenie č. 5/2021 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/60, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 2 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1 v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa
20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 08. 2021 pod
č. G1-419/2021, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľky, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky, v celkovej kúpnej cene 72,00 EUR pre Máriu Neuwald, Hunsrückstrasse 25, 65 205 Wiesbaden, Nemecko.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 3

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 14/5/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Attilu Bozsakyho a manželku Martu Bozsakyovú, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa

Uznesenie č. 5/2021 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa 20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 

 

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 97/2021, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o. dňa
20. 08. 2021, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
30. 08. 2021 pod č. G1-419/2021 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v celkovej kúpnej cene 1139,00 EUR pre Attilu Bozsakyho a manželku Martu Bozsakyovú, Hliník 1905/16, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 15/5/2021 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta

Uznesenie č. 5/2021 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta,

 1. schvaľuje

      zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in rem k pozemku parcela č. 2091/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2 a pozemku parcela č. 2026/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1 vo vlastníctve mesta Šaľa, spočívajúce v povinnosti  strpieť:

 1.             vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami oprávneným, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, k stavbe distribučnej trafostanice postavenej na oprávnenej nehnuteľnosti,
 2. zriadenie a uloženie existujúcich elektroenergetických zariadení a budúcich elektroenergetických zariadení (podzemného káblového VN vedenia  a  podzemného káblového NN vedenia),

c)   užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy existujúcich elektroenergetických zariadení
a budúcich elektroenergetických zariadení (podzemného káblového VN vedenia 
a  podzemného káblového NN vedenia) a ich odstránenie,

v prospech oprávneného z vecného bremena – vlastníka pozemkov parcela č. 2026/2, ostatná plocha o výmere 18 m2, parcela č. 2026/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
7 m2, ako aj stavby s. č. 5179 postavená na parcele č. 2026/3, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 6569, spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, za jednorazovú odplatu v celkovej výške 3750,87 EUR.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 16/5/2021 - DAVIPO, s.r.o., so sídlom Orechová 408/24, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom

Uznesenie č. 5/2021 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

prevod pozemkov pod stavbou s priľahlým pozemkom,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou s priľahlým pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa,

C.schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemkov na ul. Feketeházyho v Šali, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, v registri C katastra nehnuteľností parcela č. 2026/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2; parcela č. 2026/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 119 m2; parcela č. 2026/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2; parcela č. 2091/30, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m2; parcela č. 2091/42, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 12 m2, v cene 66,387 Eur/m2, teda celkovo za 317 m2 vo výške 21044,68 Eur pre spoločnosť DAVIPO, s.r.o., so sídlom Orechová 408/24, 927 01 Šaľa, IČO: 46 584 102.

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Marián Krištof,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 17/5/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela
č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 231 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva
č. 7212 v k. ú. Šaľa“

Uznesenie č. 5/2021 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom
a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“,

 1. schvaľuje
 1. zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta – dvojizbového bytu číslo 87
  s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí
  v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela č. 3080/40 zastavaná plocha
  a nádvorie o výmere 231 m2,  parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie
  o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2
  vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa formou obchodnej verejnej súťaže,

2.   vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu  dvojizbového bytu č. 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parcela
č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parcela č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parcela č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2  vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212 v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu

3.   podmienky OVS uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu 

4.   zloženie súťažnej komisie:

 • člen - Ing. Peter Jaroš, poslanec
 • člen - Róbert Tölgyesi, poslanec
 • člen - Bc. Elza Melegová, člen komisie ekonomickej
 • člen - MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 • člen - Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
 • zapisovateľ - JUDr. Ing. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
 1. ukladá

súťažnej komisii predložiť informáciu o výsledku OVS na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 18/5/2021 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“

Uznesenie č. 5/2021 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“,

 1. schvaľuje
  1. zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta – budovy prevádzkového objektu s. č. 32 na parcele CKN č. 1076, pozemku parcela registra CKN číslo 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemku parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 formou obchodnej verejnej súťaže,
  2. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“ podľa predloženého návrhu,
  3. podmienky OVS uvedené v prílohe č. 1 k tomuto uzneseniu,
  4. zloženie súťažnej komisie:
 • člen - Ing. Peter Jaroš, poslanec
 • člen - Róbert Tölgyesi, poslanec
 • člen - Bc. Elza Melegová, člen komisie ekonomickej
 • člen - MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
 • člen - Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
 • zapisovateľ - JUDr. Ing. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ
 1. ukladá

súťažnej komisii predložiť informáciu o výsledku OVS na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2022.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/5/2021 -

Uznesenie č. 5/2021 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Rámcovú dohodu č. , servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – zásobníky na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – zásobníky na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“,
 2. Rámcovú dohodu č. 187/2021 na Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do hygienických zariadení – zásobníky na utierky, toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače, uzatvorenú s dodávateľom Creator Slovakia s.r.o, Zámocká 3,
  811 01 Bratislava, IČO: 49950903, IČ DPH: SK2023164627.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/5/2021 -

Uznesenie č. 5/2021 – XXV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu č. 375/2021 „Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „zriadenie a poskytovanie komplexných, bezpečných, mobilných komunikačných služieb operátorom (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení a ďalšie služby) prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS) mobilného operátora“,
 2. Zmluvu č. 375/2021 „Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora“ uzatvorenú s dodávateľom Slovak Telekom, a.s., ul. Bajkalská   č. 28 , 817 62 Bratislava, IČO: 35763469, IČ DPH: SK2020273893.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 3/5/2021 -

Uznesenie č. 5/2021 – XXVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 517/2021 na realizáciu diela „Výmena radiátorových ventilov a šróbení v budove MŠ Palárika, Dužstevná 396/3, 927 01 Šaľa“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena radiátorových ventilov a šróbení v budove MŠ Palárika, Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa“,
 2. Zmluvu o dielo č. 517/2021 na realizáciu diela „Výmena radiátorových ventilov a šróbení v budove MŠ Palárika, Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa“ uzatvorenú
  s dodávateľom Oto Culinka – Montážne služby, Čierny Brod č. 496, 925 08 Čierny Brod, IČO: 17594430, IČ DPH: SK1020262925.

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 4/5/2021 -

Uznesenie č. 5/2021 – XXVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 598/2021 na realizáciu diela „Vybudovanie kolumbária“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Vybudovanie kolumbária“,
 2. Zmluvu o dielo č. 598/2021 na realizáciu diela „Vybudovanie kolumbária“ uzatvorenú s dodávateľom AMV Slovakia s.r.o., Dostojevského 2, 940 02 Nové Zámky,
  IČO: 001616931, IČ DPH: SK2021051934.

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 5/5/2021 - Zmluva o dielo č. 662/2021 na realizáciu diela „Kolumbárium na cintoríne v Šali – výstavba základov pod budúce kolumbáriá a pochôdznej plochy okolo nich“

Uznesenie č. 5/2021 – XXVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 662/2021 na realizáciu diela „Kolumbárium na cintoríne v Šali – výstavba základov pod budúce kolumbáriá a pochôdznej plochy okolo nich“,

 

 

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Kolumbárium na cintoríne v Šali – výstavba základov pod budúce kolumbáriá a pochôdznej plochy okolo nich“,
 2. Zmluvu o dielo č. 662/2021 na realizáciu diela „Kolumbárium na cintoríne v Šali – výstavba základov pod budúce kolumbáriá a pochôdznej plochy okolo nich“, uzatvorenú s dodávateľom PeTEXO, s.r.o., Kráľovská 796/43, 927 01 Šaľa,
  IČO: 462435511, IČ DPH: SK2023292909.

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 6/5/2021 - Zmluva o dodaní tovarov č. 670/2021 – Nákup materiálno-technického vybavenia do detských jaslí

Uznesenie č. 5/2021 – XXIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

Zmluvu o dodaní tovarov č. 670/2021 k realizácii projektu s názvom „Nákup materiálno-technického vybavenia do detských jaslí“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Nákup materiálno-technického vybavenia do detských jaslí“,
 2. Zmluvu o dodaní tovarov č. 677/2021 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. ods. 2 zákona             č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k realizácii projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia do detských jaslí“ s dodávateľom VINMONT s. r. o., 925 91 Kráľová nad Váhom 37, IČO: 36846279,
 1. schvaľuje

odovzdanie nadobudnutého materiálno technického vybavenia do správy Detských jaslí Lienka, Okružná 1026/11, Šaľa ako zariadenia Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa so sídlom Šaľa, Horná ul. 11, IČO: 17641471, príspevkovej organizácie mesta Šaľa.

 

Hlasovanie č. 38

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 7/5/2021 - MeT Šaľa spol. s r.o., Kvetná 4, 92701 Šaľa – návrh na udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok spoločnosti

Uznesenie č. 5/2021 – XXX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      návrh na udelenie súhlasu s prijatím úveru a udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok spoločnosti,

 1. udeľuje súhlas

so zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom: Kvetná  4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 6237 v prospech záložného veriteľa: Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00002801 vo výške poskytnutého nenávratného finančného príspevku 1 601 189,77 EUR.

 

Hlasovanie č. 39

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 1/5/2021 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 5/2021 – XXXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre:

 • prof. RNDr. Jána Vojtaššáka, CSc.

udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:

 • Ing. Ľudovíta Beloviča
 • Juraja Gulyása a Rudolfa Rittera in memoriam

 

Hlasovanie č. 40

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Tibor Baran,

Počet neprítomných: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

G. Vystúpenia verejnosti

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

odporúča

primátorovi mesta Šaľa do 30. 11. 2021 poskytnúť príslušnú dokumentáciu a jednoznačné písomné stanovisko, ktorým:

 1. bude zdokumentovaný a zverejnený na stránkach prístupných verejnosti postup aj cenník prenájmu NSŠH ako majetku mesta,
 2. bude postupne vyriešené so súčasnými majiteľmi hnuteľného majetku spôsob ich prípadného zapožičania aj s cenníkom za adekvátnu náhradu.

 

Hlasovanie č. 41

Za hlasovalo: 1

Ing. Róbert Andráši,

Proti hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 3

Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová,

Nehlasovalo: 2

RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 3

Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof,

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.