Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.07.2008 - 10:08  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:48  //  zobrazené: 1723

06/2008 zasadnutie komisie školstva

číslo: 06/2008  |  dátum konania: 03.07.2008

Prítomní na zasadnutí komisie : Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

K bodu 2 – Plnenie uznesení č. 5/2008 – predniesol tajomník komisie p. Vrbovský
Uznesenie č.1/6/2008
Komisia berie na vedomie. Konštatuje plnenie uznesení.

K bodu 3 Záujmová činnosť cez prázdniny ( riaditeľ CVČ)
Uznesenie č.  2/6/2008
Berie na vedomie. Konštatuje dobrú pripravenosť akcií a podujatí počas prázdnin zo strany CVČ.

K bodu 4 Vyhodnotenie škôl v predmetových súťažiach a olympiádach v šk. r. 2007/2008 
Uznesenie  č.3/6/2008
Berie na vedomie. Konštatuje dobré výsledky v okresných súťažiach a priemerné vo vyšších súťažiach. Viac pozornosti venovať predmetovým olympiádam.

K bodu 5  Príprava šk. r. 2008/2009.
Uznesenie č. 4/6/2008
Odporúča riaditeľom škôl pri spracovávaní školských vzdelávacích programov a  plánovaní počtu tried, delení tried a personálneho obsadenia vychádzať predovšetkým z finančného zabezpečenia.
Doporučuje SŠÚ spracovať požiadavky na výnimky z počtu žiakov a požiadať o súhlas ŠŠI. V odôvodnených prípadoch požiadať o navýšenie prostriedkov v rámci dohodovacieho konania.

K bodu 6  Aktuálne informácie.
a) premiestnenie výtvarného odboru ZUŠ do priestorov bývalej MŠ Palárika
b) odpredaj časti pozemku v areáli  ZŠ Hollého  
c) čestný názov ZŠ Pionierska
d) príprava VZN – poplatky ŠKD, CVČ, ZUŠ a výška stravného
Uznesenie č. 5/6/2008-  Komisia
a)  doporučuje schváliť MsZ  premiestnenie ZUŠ za podmienok stanovených vedením školy
b) doporučuje schváliť MsZ  predaj pozemku s podmienkou, že všetky prostriedky budú požité na rekonštrukciu areálu školy a na pozemku bude vhodná aktivita z z hľadiska životného prostredia.
c) Žiada, aby finančné prostriedky získané predajom budovy ZŠ na Komenského ul. v Šali – Veči, boli použité na opravy a rekonštrukcie budovy a areálu ZŠ Bernolákova
d)  Doporučuje MsZ schváliť podanie žiadosti na MŠ SR o prepožičanie čestného názvu ZŠ Ľ.Štúra  pre ZŠ Pionierska ul., Šaľa
e) Doporučuje SŠÚ pripraviť a MsZ schváliť VzN  o poplatkoch v školách a školských zariadeniach v Šali. Rozmedzie určiť v súlade so zákonom, konkrétnu výšku   poplatkov určia  r. škôl v danom rozmedzí. Výšku stravného určiť jednotnú pre všetky školy, zmeny v priebehu šk. r. na základe odporúčania v komisii školstva, schváli primátor.