Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.08.2009 - 15:50  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:00  //  zobrazené: 2077

06/2009 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 06/2009  |  dátum konania: 24.08.2009

Prítomní:  Ing. Erik Mikloš, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír,  Ing. Juraj Potúček, Ing. Tibor Lovecký,   p. Ľuboš Aláč, Ing. Jana Lišková, Ing. Matkovič Juraj, Ing. Monika Molnárová
 Ladislav Gáll – prednosta MsÚ
Ospravedlnení:   Karas Zoltán,   Ing. Peter Hollý, , Ing. Kántor Marián, ,    Ing. Renata Petrová

1. Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2009
 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 355 :
komisia berie na vedomie Rozbor hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2009
hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili

2.     Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2009 a úprava rozpočtu na rok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2009 a úprava rozpočtu na rok 2009 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 356 :
komisia berie na vedomie Rozbor hospodárenia OSS mesta Šaľa za I. polrok 2009 a úprava rozpočtu na rok 2009
hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili

3. Dôvodová správa k prehľadu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za mesiace január – júl 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Dôvodovú správu k prehľadu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za mesiace január – júl 2009  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 357 :
komisia berie na vedomie Dôvodovú správu k prehľadu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za mesiace január – júl 2009
hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili

4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 345 :
komisia odporúča schváliť Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 s nasledovnými pripomienkami:
- doplniť dôvod zmien v rozpočte škôl a školských zariadení ( bližšie špecifikovať zmeny v rozpočte )
- predložiť využitie škôl a školských zariadení po rekonštrukcií jednotlivých škôl ( či bol splnený účel rekonštrukcie )
- zreálniť príjmovú stránku rozpočtu ( rizikový príjem vypustiť z príjmovej časti rozpočtu napr. príjem za odpredaj pozemku na Kráľovskej ul. )
hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili s uznesením

5. JUDr. Miloš Haládik a manž. Edita, ul. 1. mája 900/3, Šaľa – žiadosť o spätné odkúpenie pozemku do majetku mesta 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť  JUDr. Miloša Haládika a manž. Edity o spätné odkúpenie pozemku, pozemok sa nachádza na Pohotovostnom sídlisku pri budove IMECO, pozemok odkúpili za účelom výstavby garáže ( počas výkopových prác a rekonštrukcie budovy IMECO bolo zistené, že v tesnej blízkosti pozemku, parc.č. 8/9 vedie teplovod, ktorého ochranné pásmo zasahuje na pozemok )  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 346:
komisia súhlasila so stanoviskom MsÚ t.j. odporúča schváliť spätné odkúpenie pozemku do majetku mesta za cenu 229,03 € od JUDr. Miloša Haládika a manž. Edity
hlasovanie bolo nasledovné: za 5 členovia komisie
                                               zdržali sa 3 členovia komisie

6. Juraj Kovács a manž. Eva, Gagarinova 27, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemkov na nároží ulíc Záhradnícka a Železničná v Šali

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Juraja Kovácsa a manž. Evy o odkúpenie pozemkov pri ich rodinnom dome na Gagarinovej ul. v Šali, časť par.č. 663/1 o celkovej výmere cca 209 m2 v cene 5 €/m2, ide o pozemok vedľa rodinného domu na nároží vedľa chodníka zo strany Železničnej ul. a o pozemok za záhradou RD zo Záhradníckej ul. o výmere cca 36 m2, ktorý sa nachádza za pozemkom, ktorý od mesta odkúpili v r. 2008  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 347:
komisia súhlasila so stanoviskom MsÚ t.j. odpredaj pozemkov nasledovne:
- pozemok na Záhradníckej ul. za záhradou rodinného domu, parc.č. 663/1 v cene 4.979 Eur/m2
- pozemok na Železničnej ul., ktorý sa nachádza za oplotením rodinného domu, časť parc.č. 663/1 v cene 43,152 Eur/m2
hlasovanie bolo nasledovné: 6 členov súhlasilo, 1 člen bol proti, 1 člen sa zdržal

7. Ing. Koloman Šabík, Mierová 10, Palárikovo – žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Ing. Kolomana Šabíka o odkúpenie pozemku pod garážou nachádzajúceho sa na Vlčanskej ul. v Šali, garáž sa nachádza v garážovej radovke pri železničnej trati, jedná sa o pozemok parc.č. 728/77 o výmere 19 m2
 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 348 :
komisia neschválila žiadne uznesenie nakoľko je potrebné doplniť materiál o:
- odôvodnenie stanoviska MsÚ: z akého dôvodu bola navrhovaná dolná hranica ceny podľa hodnotovej mapy za predaj pozemku t.j. za 29,874 Eur/m2?
-  prehľad odpredaných a neodpredaných pozemkov pod garážami na Vlčanskej ul.

komisia odporúča odpredaj pozemkov pod garážami na Vlčanskej ul. riešiť celoplošne
hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili

8. Veronika Vodárová, V.Šrobára 11, Šaľa – žiadosť o súhlas s výmenou okien v byte s opatrovateľskou službou s následným zápočtom

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Veroniky Vodárovej  o o súhlas s výmenou okien v byte v byte č. 28 v bytovom dome s opatrovateľskou službou na ul. V.Šrobára 11 a zároveň požiadala o zápočet nákladov za vykonané práce na nájomné a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 349 :
komisia súhlasí s výmenou okien s následným zápočtom s tým, že mesto bude informovať p. Vodárovú  s alternatívou č. 1 – zníženie základného mesačného nájomného v plnej výške, potom by zápočet trval 2 roky a 8 mesiacov
komisia odporúča výmenu okien v dome s opatrovateľskou službou riešiť komplexne

9. Informácia ohľadom plnenia Uznesenia č. 4/2009-X . zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 2. júla 2009 – odpredaj areálu  na Dolnej 5, Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informáciu ohľadom plnenia Uznesenia č. 4/2009-X . zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 2. júla 2009 – odpredaj areálu  na Dolnej 5, Šaľa  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 350:
komisia berie ne vedomie  Informáciu ohľadom plnenia Uznesenia č. 4/2009-X . zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 2. júla 2009 – odpredaj areálu  na Dolnej 5, Šaľa
komisia odporúča  vyhlásenie verejno obchodnej súťaže na odpredaj areálu na ul. Dolnej

10. Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Diakovskej súp.č. 1233, vrátane pozemku pod budovou a dvor od COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Diakovskej súp.č. 1233, vrátane pozemku pod budovou a dvor od COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 351:
komisia nesúhlasí s odkúpením nehnuteľnosti na ul. Diakovskej v Šali od COOP Jednota Galanta
komisia odporúča rokovať s COOP Jednotou Galanta o cene za odkúpenie nehnuteľnosti na Diakovskej ul. v Šali
hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili

11. ZŠ s MŠ P.Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským – žiadosť o bezplatný prenájom kongreosvej sály dňa 2. 9. 2009 od 8.00 do 9.00 hod. na slávnostné otvorenia školského roka.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť ZŠ s MŠ P.Pázmánya s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským – žiadosť o bezplatný prenájom kongreosvej sály dňa 2. 9. 2009 od 8.00 do 9.00 hod. na slávnostné otvorenia školského roka a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 352:
komisia súhlasí s odpustením režijných nákladov ( základné nájomné odpustil primátor mesta )
hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili

12. Návrh VZN mesta Šaľa č. ...../2009 o pomoci neziskovým organizáciám

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN mesta Šaľa č. ...../2009 o pomoci neziskovým organizáciám  a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 353:
komisia súhlasí s predloženým Návrhom VZN mesta Šaľa o pomoci neziskovým organizáciám s tým, že do zasadnutia MsZ bude materiál doplnený o prehľad odpusteného nájomného a režijných nákladov za roky 2008 a 2009
hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili

13. Program úpravy verejných priestranstiev za účelom ich užívania

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Program úpravy verejných priestranstiev za účelom ich užívanie  a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 354:
komisia súhlasí s predloženým Programom úpravy verejných priestranstiev za účelom ich užívania
hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili.