Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.06.2009 - 10:08  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:59  //  zobrazené: 1698

06/2009 zasadnutie komisie školstva

číslo: 06/2009  |  dátum konania: 23.06.2009

Rokovanie viedla Ing. Psotová, predsedníčka komisie, ktorá privítala prítomných členov komisie a Ing. Malárika riaditeľa CVČ.  Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Program:
Pred samotným rokovaním sa členovia komisie zúčastnili na slávnostnom stretnutí predstaviteľov mesta so zamestnancami na úseku školstva, ktorí v tomto šk. r. odchádzajú do dôchodku a vymenovaní riaditeľov škôl do funkcie.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Voľnočasové aktivity v rámci CVČ a škôl, prázdninové podujatia
4. Hodnotenie predmetových súťaží a olympiád
5. Príprava šk. r. 2009/2010 – informácia
6. Aktuálne informácie
7. Záver

Prizvaný : Riaditeľ CVČ

K bodu 2 Plnenie uznesení – Ing. Psotová
Uznesenie 1/6/2009: Uznesenia zo zasadnutia KŠ 26. 5. 2009 boli konštatačné. Nevyplývali z nich žiadne úlohy.

K bodu 3 Voľnočasové aktivity v rámci CVČ , prázdninové podujatia – informáciu predniesol Ing. Malárik, riaditeľ CVČ. Konštatoval zvýšený záujem o členstvo v CVČ, rozširovanie voľnočasových aktivít. Predstavil prázdninové podujatia o ktoré je podobne zvýšený záujem. Informoval o plánoch rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia CVČ.
V diskusii odpovedal na niektoré dotazy.
Uznesenie 2/6/2009 : KŠ berie informáciu na vedomie. Konštatuje vytvorenie dobrých podmienok pre využívanie voľného času v rámci CVČ a dobrú pripravenosť CVČ na prázdninové podujatia.

K bodu 4 Hodnotenie predmetových súťaží a olympiád –  základnú informáciu podal Vrbovský. Oboznámil členov s úspechmi žiakov jednotlivých škôl. Najúspešnejší žiaci budú ocenení na slávnostnom podujatí v MsDK 24. 6. 2009
Uznesenie 3/6/2009:  KŠ berie informáciu na vedomie. Konštatuje primerané zapojenie škôl.

K bodu 5  Príprava šk. r. 2009/2010 – členovia dostali tabuľku s predpokladanými počtami žiakov a tried. Ešte stále pretrváva pokles počtu žiakov, ale nie je taký výrazný ako v predchádzajúcich rokoch. Komentár predniesol Vrbovský
Uznesenie 4/6/2009:  :  KŠ berie informáciu na vedomie .
 K bodu 6  Aktuálne informácie – Predniesol M. Vrbovský

a) Priebeh výberových konaní – dokončenie 30. 6. 2009
b) Informácia z porady – problémy s vysvedčeniami
c) Rekonštrukcia MŠ UL. 8. Mája – informovala riaditeľka p. Sobotová. Nie sú závažnejšie problémy.
d) Verejné obstarávanie – elektronická aukcia zariadenia pre školské jedálne bola úspešná.
      c) Napojenie škôl na SANET v rámci internetu. Konkrétnejšie informácie podala členka  komisie PaedDr. Botorčeová.

K bodu 7   Predsedníčka poďakovala prítomným za účasť. Popriala úspešný záver školského roka a príjemnú dovolenku.