Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.11.2016 - 08:04  //  aktualizácia: 29.11.2016 - 08:06  //  zobrazené: 882

06/2016 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 06/2016  |  dátum konania: 14.11.2016

číslo: 06/2016 | dátum konania: 24.11.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Zmeny a doplnky Územného plánu centrálnej mestskej zóny
2. Návrhy na nové parkoviská
3. Informácia o priebehu Verejnej diskusie občanov – Rekonštrukcia MK ul. Horná
4. Dopravný generel–informácia o zaradení do rozpočtu mesta
5. Informácie o vyhodnotení VO – Služba MHD
6. Parkovanie nákladných a nepojazdných vozidiel
Bod 1:
Ing. Vicena informoval o predkladaných zmenách a doplnkoch Územného plánu zóny a
žiadostiach prevádzkovateľov pohostinských zariadení o výstavbu stavieb - celoročných terás
na pozemkoch mestaHlavná ulica– Pešia zóna
a) Majiteľ prevádzky kaviareň City Café Branko Pistovič požiadal o možnosť zástavby na
ploche prenajatej od mesta za účelom realizácie celoročnej terasy k svojej
prevádzke. Ide o presklenú terasu o rozmere 11,5 m x 5m. Vizualizácia celoročnej
terasy tvorí prílohu materiálu.
b) Spoločnosť ALBA, s.r.o. požiadala o možnosť zástavby na ploche prenajatej mestom
za účelom realizácie celoročnej terasy k svojej prevádzke. Ide o terasu o rozmere
23,0 m x 4 m. Vizualizácia celoročnej terasy tvorí prílohu materiálu.
c) Stanovenie funkčných a priestorových regulatívov pre existujúce prevádzky a pre ich
dostavby v parteri bytového domu na Hlavnej ulici v kontakte s pešou zónou
a čiastočne na jej ploche.
d) Stanovenie zásad umiestňovania, funkčných a priestorových regulatívov a estetických
požiadaviek pre sezónne letné terasy, sedenia so slnečníkmi a obdobné pobytové
plochy na pešej zóne na Hlavnej ulici.
Diskusia k bou 1a, 1b
Viacerí členovia vyjadrili nesúhlas s budovaním celoročných terás a prístreškov na Pešej
zóne. S budovaním sezónnych (letných) terás s dočaným zastrešenímsúhlasili všetci členovia
komisie.
Komisia hlasovala k bodu 1a), 1b)
Otázka: Súhlasíte principiálne s budovaním celoročných terás alebo prístreškov na ploche
CMZ ?
Prítomní : počet členov komisie 8
Za: 1
Strana 2 z 3
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Komisia neodporúča budovať trvalé, celoročné terasy a prístrešky na ploche CMZ a teda
neodporúča zadať spracovanie Zmien a doplnkov UPN Zóny CMZ v zmysle návrhu.
Ďalej prebiehala diskusia o doplnení regulatívov bodu 1c), 1d)
Komisia hlasovala k bodu 1c), 1d)
Prítomní : počet členov komisie 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu zabezpečiť zmeny a doplnky UP Zóny – CMZ
uvedené v bodoch 1c) a 1d) a doplniť ďalšie body nasledovnom rozsahu :
- Stanoviť jednotné podmienky pre všetkých záujemcov o prenájom mestských
pozemkov na ploche CMZ
- Stanoviť pravidlá využívania plochy CMZ prenajatej mestom
- Stanoviť pravidlá na umiestňovanie detských herných prvkov na CMZ
- Stanoviť pravidlá pohybu cyklistov,, parkovania bicyklov a nemotorových vozidiel na
ploche CMZ
- Stanoviť pravidlá pre umiestňovanie prvkov mestského mobiliáru
Bod 2:
p. Vlk navrhol preveriť možnosti vytvorenia nových parkovacích miest :
- Na Okružnej ulici pred pohostinstvom Antičarda
- Zrušiť ostrovčeky na parkovisku pre Kultúrnym domom v Šali a tým rozšíriť parkovacie
miesta
p. poslanec Varšányi
- Navrhol , následne preveriť možnosť vybudovať na ul Vlčanská šikmé parkovanie pre
osobné autá
Komisia hlasovala k bodu 2)
Prítomní : počet členov komisie 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Komisia odporúča mestu analyzovať možnosti vytvorenia nových parkovacích miest v
zmysle uvedených návrhov.
Bod 3:
V krátkej diskusii prebehla informácia o priebehu Verejnej diskusie občanov k Rekonštrukcii
MK ul. Horná. Momentálne sa konajú domové schôdze, ing. Matajsová doručila domovým
dôverníkom materiál o troch možných riešeniach Rekonštrukcie MK a anketové lístky ,
v ktorých občania vyjadria svoj názor.
Strana 3 z 3
Bod 3 bez hlasovania.
Bod 4:
Členovia komisie sa zaujímali, či sa do rozpočtu mesta dostali financie na obstaranie
dopravného generelu. Predseda komisie preverí skutočnosť.
Bod 4 bez hlasovania.
Bod 5:
Predseda komisie oboznámil členov o výsledku VO služby MHD. Víťazom sa stala spoločnosť
ARRIVA Nové Zámky.
Bod 5 bez hlasovania.
Bod 6:
Diskutovalo sa o parkovaní nákladných áut na parkoviskách v obytných zónach, ďalej
o odstavených nepojazdných autách a autách bez ŠPZ. Tieto autá trvalo zaberajú verejné
priestranstvo.

Komisia odporúča :
- aplikovať dôsledne VZN o parkovaní nákladných áut v meste Šaľa
- analyzovať právne možnosti vyrubenia poplatku za trvalý záber verejného
priestranstva majiteľom nepojazdných áut a právne možnosti odtiahnutia
nepojazdných alebo dlhodobo nepoužívaných áut
- odporúča mestu, aby pri prenájme mestských pozemkov rôznym súkromným osobám
za účelom vybudovania parkovísk (napr. ako parkovisko zriadené pri
podniku/prevádzke danej súkromnej osoby), zaviazalo nájomcu vybudované
parkovacie plochy počas celej doby prenájmu ponechať na bezplatné využívanie
verejnosti
Komisia hlasovala k bodu 6)
Prítomní : počet členov komisie 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ďalej v diskusii o parkovaní ing. Szekeres upozornil na problematickú situáciu na začiatku
jednosmernej ulice Budovateľská, kde autá parkujú takmer od križovatky Vlčanská ul. Bolo
by potrebné označiť začiatok parkovania na začiatku jednosmernej cesty. Ing. Vígh
potvrdil nesprávne parkovanie v protismere na Budovateľskej ul. pri budove POPLAR.
Komisia odporúča mestu osadiť dopravné značenie, ktorým sa zorganizuje parkovanie v
uvedenej lokalite.
Za správnosť : Ing. Vladimír Vicena, Ing. Zuzana Hrubá

Prílohy