Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 19.11.2021 - 11:11  //  aktualizácia: 03.12.2021 - 13:28  //  zobrazené: 1348

06/2021 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 15/11/2021

číslo: 06/2021  |  dátum konania: 15.11.2021  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Bc. Dominika Jarošová,

Nehlasovalo: 0

 

 

Počet neprítomných: 4

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

 

Materiál číslo B 1/6/2021 – Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali
č. 5/2021 – XXX. zo dňa 04. 11. 2021

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol, aby bolo v uznesení uvedené, že vystavovateľom blankozmenky je MeT Šaľa, spol. s r.o.  a prijímateľom je SIEA.

 

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 11

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Tomáš Mészáros,

Zdržalo sa: 3

Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 4

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení:

 • navrhol  doplniť uznesenie o časť C. súhlasí:
 1. s tým, aby konatelia spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Ing. Roman Kondys
  a Ing. Peter Jaroš podpísali zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku podľa zmluvy o poskytnutí NFP,
 2. s tým, aby primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický avaloval blankozmenku ako
  Valné zhromaždenie MeT Šaľa, spol. s r.o.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Tomáš Mészáros,

Nehlasovalo: 0

 

 

Počet neprítomných: 4

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 6/2021 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2021 – XXX. zo dňa
04. 11. 2021,

 1. schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2021 – XXX. zo dňa 04. 11. 2021 tak, že pôvodný text v časti B. udeľuje súhlas sa označuje bodom 1 a dopĺňa sa bod 2 v nasledovnom znení:

2. so zabezpečením prípadnej budúcej pohľadávky Slovenská inovačná a energetická agentúra, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00002801 zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KZP-PO4-SC451-2019-50/Y421 zo dňa 19. 02. 2021 poskytnutého MeT Šaľa, spol. s r.o., so sídlom: Kvetná  4, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161, formou blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky; vystaviteľ blankozmenky: MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa, IČO:
34 115 161; blankozmenka vystavená v prospech: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 29, IČO: 00 002 801,

 1. súhlasí
 1. s tým, aby konatelia spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. Ing. Roman Kondys
  a Ing. Peter Jaroš podpísali zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku podľa zmluvy o poskytnutí NFP,
 2. s tým, aby primátor mesta Šaľa Mgr. Jozef Belický avaloval blankozmenku ako
  Valné zhromaždenie MeT Šaľa, spol. s r.o.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.