Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 12.09.2008 - 08:16  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:49  //  zobrazené: 1856

07/2008 zasadnutie komisie školstva

číslo: 07/2008  |  dátum konania: 03.09.2008

Prítomní na zasadnutí komisie : Podľa prezenčnej listiny
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:
K bodu 2 – Plnenie uznesení č. 6/2008
Uznesenie č. 1/7/2008
Komisia berie na vedomie a konštatuje splnenie uznesenia č.6/2008

K bodu 3 Informácia o pripravenosti na nový školský rok a otvorení nového školského roka 2008/2009
Uznesenie č. 2/7/2008
Komisia berie na vedomie.
Konštatuje dobrú pripravenosť škôl v rámci daných podmienok a možností na nový školský rok. Odporúča  neschvaľovať zriaďovateľom školské vzdelávacie programy. Vysoko pozitívne hodnotí  aktivitu riaditeľa školy a zamestnancov ZŠ J. Murgaša pri rekonštrukcii školy. Odporúča SŠÚ navrhnúť mimoriadnu odmenu pre riaditeľa školy.

K bodu 4 Využívanie vzdelávacích poukazov na záujmovú činnosť
 Uznesenie č.3/7/2008:
 Komisia berie na vedomie.

K bodu 5 Aktuálne informácie – 
Uznesenie č. 4/7/2008

a) súhlasí s organizačným a finančným zabezpečením akcií a podujatí podľa návrhu
b) súhlasí s organizačným, personálnym a ekonomickým zabezpečení nového šk. roka a s reálnymi počtami detí  v triedach MŠ prijatými podľa platných predpisov pred 1.9.2008 a kompromisným riešením problémov podľa predložených návrhov z hľadiska počtu detí a žiakov.
c) súhlasí s definitívnym znením VZN, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa s upraveným návrhom k §5 ods. (5)- možnosť odpustiť poplatky pre MŠ z dôvodu rovnakého prístupu a znovu odporúča MsZ schváliť VZN s uvedenou úpravou.
d) poveruje predsedníčku komisie zakotviť požiadavku použitia finančných prostriedkov získaných za školské budovy a pozemky v školstve v uznesení MsZ.
e) doporučuje  riaditeľke ŠZŠ zvážiť možnosť premiestnenia školy do priestorov ZŠ J.Hollého.
f) pozitívne hodnotí činnosť Spoločného školského úradu a vyslovuje poďakovanie za jeho činnosť.