Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.10.2009 - 09:01  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:03  //  zobrazené: 1891

07/2009 zasadnutie komisie hospodársko – finančnej

číslo: 07/2009  |  dátum konania: 12.10.2009

Prítomní: Ing. Kántor Marián, Ing. Renata Petrová, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Stredanský Ľubomír,  Ing. Juraj Potúček, Ing. Tibor Lovecký,   p. Ľuboš Aláč, Karas Zoltán, Ing. Jana Lišková,  Ing. Peter Hollý, Ing. Matkovič Juraj, Ing. Monika Molnárová

Ladislav Gáll – prednosta MsÚ
Ospravedlnení:   :  Ing. Erik Mikloš

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 366 :
komisia  odporúča schváliť predložený Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009
( hlasovanie: 1 sa zdržal hlasovania, ostatní prítomní súhlasili )

2.     Návrh VZN č. ...../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení dodatku č. 1
 
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh VZN č. ...../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení dodatku č. 1 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 367 :
komisia súhlasí s predloženým Návrhom VZN č. ...../2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení dodatku č. 1 s nasledovnými pripomienkami:
- v § 7 – Súťažná komisia doplniť:
1. prednosta mestského úradu, resp. ním poverený pracovník mesta ( najmä v prípade konfliktu záujmov )
2. zamestnanec mestského úradu ako zapisovateľ bez hlasovacieho práva, v prípade neprítomnosti zapisovateľa prednosta MsÚ určí náhradného zapisovateľa
- § 4 – Priamy odpredaj, vynechať bod 1. d)3 v individuálnych prípadoch, zohľadňujúcich najmä sociálne aspekty, záujem a rozvoj mesta, o ktorých MsZ rozhodne 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
- v § 1 – Forma odpredaja doplniť bod 1 d) možnosť použiť elektronickú aukciu
( hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili )

3. Peter Tóth, Kukučínova 534/42, Šaľa – žiadosť o odkúpenie pozemku

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala o odkúpenie pozemku na ul. Kukučínovej v Šali , časť parc.č. 852/1 v zmysel GP č. 37/2006 parc.č. 852/8 o výmere 21 m2, na ktorej žiadateľ vybudoval prístupový chodník k prevádzke „Požičovňa dvd“ a kadernícky salón „Star“ , žiadateľ má na pozemok uzatvorený nájomný vzťah   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 368 :
komisia odporúča ponechať nájomný vzťah
( hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili )

4. Patrik Polák, Nádražná 710/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Budovateľskej ul.

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o prenájom pozemku, časť parc.č. 922/1 o výmere cca 110 m2 na Budovateľskej ul., pozemok sa nachádza vedľa budovy bývalej výmenníkovej stanice, ktorej vlastníkom je žiadateľ, výmenníkovú stanicu zrekonštruoval a prevádzku v nej „Pohostinstvo Fajka“, na prenajatom pozemku plánuje vybudovať parkovanie miesta pre zákazníkov pohostinstva  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 369 :
komisia odporúča prenájom pozemok za účelom vybudovanie parkoviska z rozoberateľnej dlažby
( hlasovanie: 1 sa zdržal hlasovania, ostatní prítomní súhlasili )

5. Klub priateľov petangu Svätopluk, Vinohradnícka 191/66, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť  o prenájom pozemku za účelom vybudovania ihrísk pre hru petangue. Ide o nenáročnú guľovú hru, pre ktorú je potrebné ihrisko v rozmeroch 13,50 x 4 m. Ihrisko je nenáročné na vybudovanie a nevyžaduje si veľkú investíciu. KPPS chce pre verejnú účely vybudovať 4-8 ihrísk. Ako vhodná lokalita na vybudovanie ihrísk je park. ( ako vhodné lokality si vytipovali park medzi ul. Dolná a Vlčanská, prípadne park na Dolnej ul. ) a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 370:
komisia súhlasí s prenájom pozemku za účelom vybudovania 1 ihriska pre hru petangu na ul. Okružnej
( hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili )

6. Návrh na vysporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na vysporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň nasledovným spôsobom:
1. Zámenou pozemku  v tejto lokalite v príslušnej výmere na prepočítaný spoluvlastnícky podiel – na zámenu navrhujeme pozemky vo vlastníctve mesta: parc.č. 5181/80 orná pôda o výmere 2335 m2, kde je mesto spoluvlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½, resp. parc.č. 5181/79 orná pôda o výmere 7117 m2, kde je mesto výlučným vlastníkom
2. Kúpou príslušného podielu spoluvlastníckeho podielu v cene 3,983 EUR/m2, t.j  120,-Sk/m2 ( v tejto cene mesto odkúpilo od pôvodných vlastníkov v r. 2006 za účelom výstavby hál na výrobu baliaceho materiáli )
 a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 371:
komisia súhlasí s Návrhom na vysporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň, uprednostňuje alternatívu č. 2 t.j. odkúpenie príslušného podielu spoluvlastníckeho podielu
( hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili )

7. Ing. Marcel Körösi, ul. SNP 72/12, Nová Dubnica – žiadosť o odkúpenie pozemku do majetku mesta

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o predaj pozemku, pozemok sa nachádza na Pohotovostnom sídlisku pri budova IMECO, ide o pozemok, parc.č. 8/8 o výmere 12 m2, Mesto Šaľa uzatvorilo so žiadateľom ako s prenajímateľom Nájomnú zmluvu č. 76/2009 dňa 31. 7. 2009  a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 372 :
komisia súhlasí s odkúpením pozemku do majetku mesta, parc.č. 8/8 o výmere 12 m2 od Ing. Marcela Körösiho  za cenu 11,451 EUR/m2
( hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili )

8. Strieborná čajka, občianske združenie zastúp. Mgr. Milan Kleštinec, Vlčanská 17, Šaľa – žiadosť o uzavretie zmluvy o výpožičke

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť o bezodplatné užívanie parku nachádzajúceho sa vo vnútrobloku za CVČ na ul. M.R.Štefánika, ide o pozemok, parc.č.. 39/3 o výmere 1041 m2, pozemok, ktorý slúži ako park plánujú rekonštruovať, urobiť novú výsadbu drevín, kvetinových záhonov a osadiť lavičky a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 373 :
komisia súhlasí s uzatvorením zmluvy o výpožičke na pozemok, parc.č. 393/3 o výmere 1041 m2 za účelom rekonštrukcie parku pri CVČ na dobu 5 rokov
( hlasovanie bolo nasledovné: 2 sa zdržali hlasovania, ostatní prítomní súhlasili )

9. Upustenie od vymáhania pohľadávky

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Správu od JUDr. Ľubomíra Pekára, súdneho exekútora o priebehu exekučného konania voči dlžníkovi Danielovi Rihošekovi, ul. Gen. Svobodu č. 15, Šaľa na vymoženie pohľadávky vo výške 1.108,08 EUR a jej príslušenstva, súdny exekútor všetky spôsoby uvedené v Exekučnom poriadku vyčerpal, vzhľadom na zistené majetkové pomery a zdravotný stav dlžníka zmenu majetkových pomerov nemožno očakávať a pokračovať v exekúcii by bolo nehospodárne a neefektívne   a  schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 374:
komisia odporúča upustiť od vymáhania pohľadávky Daniela Rihošeka v súlade s bodom 5 § 5 VZN č. 6/2007 – Zásady hospodárenia s majetkom mesta a odpísať pohľadávku
( hlasovanie: 1 sa zdržal hlasovania, ostatní prítomní súhlasili )

10. Žiadosť o schválenie úpravy Cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na schválenie Cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa, ktorý tvorí prílohu č. 1  Knižničného a výpožičného poriadku a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 375:
komisia súhlasí s predloženým Návrhom úpravy Cenníka služieb Mestskej knižnice Jána Johanidesa
( hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili )

11. Návrh predajne ceny nástenného kalendára 2010 „Reflexie mesta Šaľa“

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh predajne ceny nástenného kalendára 2010 „Reflexie mesta Šaľa“, výrobná cena kalendára je 9,94 € a prijala nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 376:
komisia súhlasí s Návrhom predajnej ceny nástenného kalendára 2010 „Reflexie mesta Šaľa“ za cenu 11 € za kalendár a 1,60 € za krabicu na kalendár
( hlasovanie bolo nasledovné: všetci prítomní súhlasili )

12. Návrh na zníženie počtu poslancov MsZ v budúcom volebnom období

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na zníženie počtu poslancov MsZ v budúcom volebnom období a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 377:
komisia odporúča schváliť Návrh na zníženie počtu poslancov MsZ v budúcom volebnom období v počte 18 poslancov