Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.09.2009 - 11:58  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:01  //  zobrazené: 1898

07/2009 zasadnutie komisie školstva

číslo: 07/2009  |  dátum konania: 27.08.2009

Rokovanie viedol, pre počiatočnú neprítomnosť predsedníčky komisie Ing. Psotovej, Ing. Botka.  Privítal prítomných členov komisie a pozvaných riaditeľov škôl. Ing. Psotová po príchode prevzala vedenie zasadnutia komisie. Prítomní podľa prezenčnej listiny.

Bol odsúhlasení nasledovný program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Pripravenosť škôl na šk. r. 2009/2010
4. Využívanie vzdelávacích poukazov,
5. Návrh upraveného rozpočtu Pr. 9 Vzdelávanie
6. Aktuálne informácie.
7. Záver

K bodu 2 . Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
K prerokovaným bodom neboli uznesenia, ktoré by si vyžadovali osobitné plnenie.

K bodu 3.  Pripravenosť škôl na šk. r. 2009/2010. 
V úvode podal krátku informáciu M. Vrbovský. Členovia dostali tabuľku z prehľad počtu žiakov. Znej vyplýva podstatne menší úbytok počtu žiakov v ZŠ oproti predchádzajúcemu roku. Riaditelia potom informovali o pripravenosti jednotlivých škôl. Konštatovali  vzhľadom an podmienky a možnosti optimálnu pripravenosť bez závažnejších nedostatkov. veľmi pozitívne hodnotili rozsah prác zabezpečených cez rozpočet mesta na zlepšenie technického stavu budov. M. Vrbovský vyzdvihol dobrú spoluprácu a  záslužnú organizátorskú prácu riaditeľov škôl, osobitne p. Sobotovej , riaditeľky MŠ Ul. 8. mája.
Uznesenie č. 1/7/2009 :  KŠ berie informáciu na vedomie. Konštatuje  pripravenosť škôl na otvorenie školského roka. Odporúča zriaďovateľovi v súlade so zákonom 245/2009 podať žiadosť ŠŠI o povolenie navýšenia počtu detí v MŠ. Odporúča zriaďovateľovi predložiť na schválenie  len Školské vzdelávacie programy  MŠ.
              Pozitívne hodnotí prístup vedenie mesta a poslancov k skvalitneniu technického stavu budov a prostredia škôl. Vyslovuje uznanie riaditeľom škôl za organizačné zvládnutie prác, najmä p. riaditeľke Sobotovej a kolektívu MŠ 8.Mája Odporúča primátorovi priznať mimoriadnu odmenu riaditeľke p. Betae Sobotovej podľa návrhu SŠÚ.

K bodu 4 – využitie vzdelávacích poukazov – referujú riaditelia škôl
Referovali riaditelia škôl. vyzdvihli význam poukazov pre skvalitnenie záujmovej činnosti. Konštatovali aj administratívnu náročnosť a problémy s dochádzkou ku koncu školského roka.
 Uznesenie č. 2/7/2009: KŠ berie na vedomie. Odporúča riaditeľom škôl vyvinúť max. úsilie na získanie čo najväčšieho počtu vzdelávacích poukazov a zamerať sa na kvalitu záujmovej činnosti v spolupráci s CVČ.

K bodu 5 – Návrh upraveného rozpočtu Pr. 9 vzdelávanie – tabuľka
Úvodný komentár Vrbovský predniesol M. Vrbovský. Úprava rozpočtu bola prerokovaná s riaditeľmi škôl individuálne aj na pracovnej porade. Úprava reaguje na aktualizované potreby škôl. V diskusii odpovedal M. Vrbovský na dotazy členov komisie.
Uznesenie č. 3/7/2009 -  KŠ berie na vedomie. Súhlasí s odôvodnením a úpravou rozpočtu podľa predloženého návrhu. Odporúča MsZ schváliť upravený rozpočet na rok 2009 podľa predloženého návrhu.

K bodu 6 – aktuálne informácie.
Aktuálne informácie predniesol M. Vrbovský a riaditelia škôl:
- Platnosť nových predpisov – informácia
-  Informácia o schválenom projekte OP Vzdelávanie  a výške  dofinancovania
Uznesenie č. 4/7/2009: KŠ berie informáciu na vedomie. Po spresnení odporúča spolufinancovanie projektu vo výške  5 599 Eur.
-  Riaditeľka MŠ Ul. 8. Mája pozvala členov komisie na septembrové zasadnutie do    priestorov MŠ.
-  Informácia o akciách a podujatiach
       . Otvorenie školského roka – účasť zástupcov mesta
       . privítanie prvákov
       . celoslovenská porada v Detve
- Informácia o realizácií spojenia ZŠ s MŠ J. Murgaša k 1. 9. 2009

K bodu 7  Záver. Predsedníčka informovala prítomných a aktuálnych rokovaniach na MŠ SR. Po diskusii poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.