Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 29.11.2016 - 14:25  //  aktualizácia: 29.11.2016 - 14:26  //  zobrazené: 686

07/2016 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 07/2016  |  dátum konania: 28.11.2016

Prítomní:  Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera, Ondrej Moťovský,  Ing. Peter Andruška,
 Ing. Tibor Baran, Ing. Radovan Braník

Neprítomná:  Ing. Katarína Machová,

Ďalej boli prítomné: JUDr. Pekárová Margita, Ing. Alena Kiácová, Ing. Alžbeta Sedliačiková, Ing. Jana Nitrayová
 


1. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2015

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2015 vo výške 74.035,85 Eur z ostatných kapitálových fondov – fondu tepelného hospodárstva  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 189
• ekonomická komisia odporúča MsZ uhradiť stratu spoločnosti vo výške 74.035,85 Eur z nerozdeleného zisku z minulých období, v prípade, že táto možnosť neexistuje, tak komisia odporúča úhradu z ostatných kapitálových fondov

 

 

2. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2016


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 190

• ekonomická komisia odporúča MsZ  zobrať na vedomie Vývoj hospodárenia mesta k 31. 10. 2016


 
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 191

• ekonomická komisia prerokovala uvedený materiál, berie na vedomie a odporúča MsZ  schváliť Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 okrem:
• Program 13.Sociálna starostlivosť – komisia odporúča MsZ vyzvať riaditeľa Organizácie sociálnej starostlivosti, aby odôvodnil návrh prerozdelenia zdrojov a použitie na výdavky v roku 2016 vo výške 51.900,- Eur ( zníženie príspevku mesta na terénnu opatrovateľskú službu )

 

 


4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019  a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 192

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť predložený Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 a Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

 


5. AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o., Nitrianska 1754/59, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o., Nitrianska 1754/59, Šaľa o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časť parcely číslo 315,zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako parkovacích miest k svojej prevádzke a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 193

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266, v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 315,zastavané plochy a nádvoria o výmere 301 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako parkovacích miest k svojej prevádzke, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 199,56 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre AUTOSERVIS HUČKO, s.r.o., Nitrianska 1754/59, Šaľa, IČO: 47 573 546, zastúpenú konateľom spoločnosti Štefanom Hučkom.


6. RNDr. Peter Patek a Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť RNDr. Peter Patek a Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01  Šaľa o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časť parcely číslo 1028/33, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 28,50 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie ku svojej garáži a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 194

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1028/33,zastavané plochy a nádvoria o výmere 28,50 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako prístupovej komunikácie ku svojej garáži, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 18,90 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre RNDr. Petra Pateka a Mgr. Boženu Patekovú, Pažitná 612/9, 927 01  Šaľa.
 
7. Oto Vincze, SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Oto Vincze, SNP 956/14, Šaľa  o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť parcely číslo 888/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2, za účelom užívania vstupnej časti do predajne „VIKO“ a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 195

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 888/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 30,50 Eur/rok, za účelom užívania vstupnej časti do predajne „VIKO“, pre Ota Vinczeho, SNP 956/14, 927 01  Šaľa, na dobu neurčitú


8. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, časť parcely číslo 2303/20, zastavané plochy a nádvoria, za účelom rozšírenia prenajatej existujúcej plochy vonkajšej letnej terasy z výmery 30 m2 na 60 m2  a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 196
• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavané plochy a nádvoria, za účelom rozšírenia prenajatej existujúcej plochy vonkajšej letnej terasy z výmery 30 m2 na 60 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, v celkovej sume 1 200,00 Eur/rok, pre Branka Pistoviča City Cafe, 925 91  Kráľová nad Váhom 662, IČO: 47 880 422, na dobu neurčitú.

 

 

 


9. Nikola Kubicová, Slnečná 1939/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku
– záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť Nikola Kubicová, Slnečná 1939/6, Šaľa – o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02, dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/88, záhrada o výmere 344 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 197

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod číslom 279/02, dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/88, záhrada o výmere 344 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 56,76 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/ rok, t.j. v sume 3,86 Eur/rok, v celkovej sume 60,62 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Nikolu Kubicovú,  Slnečná 1939/6, 927 05  Šaľa

 

10. KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01  Šaľa o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ostatné plochy o výmere 100 m2, za účelom zriadenia deviatich parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti na existujúcich spevnených plochách na vlastné náklady žiadateľa a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 198

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2811/5,ostatné plochy o výmere 100m2, za účelom zriadenia deviatich parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti na existujúcich spevnených plochách na vlastné náklady žiadateľa, v cene 0,663Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 66,30 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., 927 01  Šaľa,  IČO: 45 898 103, zastúpenú konateľom spoločnosti Karolom Trešňákom.

11. EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Komisia na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť EL.P.M, s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01  o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, parcely číslo 915/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2, parcely číslo 916/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 611 m2, za účelom užívania predmetného pozemku ako parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti a časť parcely číslo 916/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2, za účelom rozšírenia existujúcich parkovacích miest a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 199

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť prenájom pozemku, v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 915/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 pod časťou zastavanej plochy pod stavbou súpisné číslo 6789 v cene 5,311 Eur/m2/rok, t.j. v sume 302,73 Eur/rok,  parcela číslo 916/16 zastavané plochy a nádvoria o výmere 611 m2 za účelom užívania uvedeného pozemku ako parkovacích miest k svojej nehnuteľnosti a časť parcely číslo 916/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 167 m2 za účelom rozšírenia existujúcich parkovacích miest, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v  sume 515,81 Eur/rok, na dobu neurčitú,  v celkovej sume  818,54 Eur/rok pre EL.P.M., s.r.o., Murgašova 27, Šaľa 927 01, IČO: 36 815 535, zastúpenú konateľom spoločnosti Petrom Karasom


12. 35 - Bytovka, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, IČO: 35 628 146, P. Pázmaňa 54, 927 01  Šaľa – úprava nájomného vzťahu   

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala úpravu nájomného vzťahu -  35 - Bytovka, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, IČO: 35 628 146, P. Pázmaňa 54, 927 01  Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2312/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere34m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 22,54 Eur/rok, uzatvorením novej nájomnej zmluvy schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 200

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť úpravu nájomného vzťahu s 35 – Bytovka, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, IČO: 35 628 146, sídlo: P. Pázmaňa 54, 927 01 Šaľa, k pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2312/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere34m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, teda v celkovej sume 22,54 Eur/rok, uzatvorením novej nájomnej zmluvy.

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce, časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 1318, ostatná plocha o výmere cca 307 m2, časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 77 m2 a časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 8/2, záhrada o výmere cca7m2, (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v dlhodobom užívaní pozemku z dôvodu zabezpečenia zásobovania prevádzky Hotela Centrál, v cene 66,387 Eur/m2, t.j. pri výmere spolu 391 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 201

• ekonomická komisia neodporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku za Hotelom Centrál v Šali, časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 1318, ostatná plocha o výmere cca 307 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 77 m2, vedenej na liste vlastníctva č. 1 a časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 8/2, záhrada o výmere cca7m2,vedenej na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa (k schvaľovaniu prevodu bude doložený geometrický plán), z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v dlhodobom užívaní pozemku z dôvodu zabezpečenia zásobovania prevádzky Hotela Centrál, v cene 66,387 Eur/m2, t.j. pri výmere spolu 391 m2 za celkovú cenu  25 957,32 Eur, pre Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028, 925 81  Diakovce, obchodné meno Ing. Wail Zibak - HOTEL CENTRÁL ZIBAK COMPANY, adresa Nám. Sv. Trojice 3, 927 01 Šaľa, IČO: 32361769, pričom kúpna cena bude uhrádzaná formou splátkového kalendára v zmysle prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu s tým, že predávajúci zriadi záložné právo ku kupovaným nehnuteľnostiam na zaplatenie kúpnej ceny a jej príslušenstva v prospech mesta. Cez predmetné pozemky prechádzajú inžinierske siete – kanalizačné, plynové, vodovodné potrubie a elektrické vedenie NN.

• ekonomická komisia odporúča schváliť stanovisko MsÚ t.j.
1. odporúča zmluvný odplatný prevod pozemku za Hotelom Centrál v Šali,  časť parcely registra E katastra nehnuteľností  č. 12, zastavaná plocha a nádvorie  o  výmere cca 77 m2, vedenej na LV č. 1 a časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 8/2, záhrada  o  výmere cca 7 m2, vedenej na LV č. 1  v katastrálnom území Šaľa (k prevodu bude potrebné doložiť geometrický plán), v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, v cene 66,387 Eur/m2, t.j. pri výmerespolu84 m2 za celkovú cenu 5576,50  Eur, pre Ing. Waila Zibaka, Hlavná 1028, 925 81 Diakovce, obchodné meno Ing. Wail Zibak - HOTEL CENTRÁL ZIBAK COMPANY, adresa Nám. Sv. Trojice 3, 927 01 Šaľa, IČO: 32361769,  s tým, že kupujúci uhradí kúpnu cenu do 10 dní od podpísania kúpnej zmluvy a ku dňu podpísania kúpnej zmluvy bude mať zaplatenú poslednú splátku za  množstvový zber vo výške 274,56 Eur.
2. časť parcely registra E katastra nehnuteľností č. 1318, ostatná plocha o výmere cca 307 m2 vedenej na LV č. 7266, neodporúča odpredať, odporúča ponechať tento pozemok v nájomnom vzťahu.

 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala usporiadanie Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3135/1, záhrada o výmere 696 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku a reprezentovaní mesta jednou z najväčších zbierok kaktusov a sukulentov na Slovensku a schválila nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 202

• ekonomická komisia neodporúča MsZ zverejniť zámer prevodu pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3135/1, záhrada o výmere 696 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákonač.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku a reprezentovaní mesta jednou z najväčších zbierok kaktusov a sukulentov na Slovensku, v cene 10,00 Eur/m2, v celkovej cene 6 960,00 Eur, pre Jána Kališa, bytom mesto Šaľa, v celosti.

 

 

 

 

 

 


15. Prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali - MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali - MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1038/49, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 08/2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o., overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 10. 10. 2016 pod číslom 445/2016, ako novovytvorená parcela číslo 1038/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 203

• ekonomická komisia odporúča MsZ schváliť zmluvný odplatný prevod pozemku na Hlavnej ul.  v Šali, časť parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1038/49, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 08/2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOAKTUÁL, s.r.o., overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 10. 10. 2016 pod číslom 445/2016, ako novovytvorená parcela číslo 1038/67, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 59,75 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 896,25 Eur,pre spoločnosť MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa, IČO 36 552 186, v celosti.

 

16. Stanovisko mesta Šaľa k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. HM/061-2016/110

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Stanovisko mesta Šaľa k Zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. HM/061-2016/110 a schválila nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 204

• ekonomická komisia odporúča MsZ  súhlasiť s kúpnou cenou v celkovej sume 1720 Eur (kúpna cena je oslobodená od DPH) „rúrovej sieti 1B“ (inv. č. 5203098013), časť závlahovej vetvy A12 z AZC DN 200, dĺžky 15,93 m závlahovej stavby „ZP Šaľa – Kolárovo, rozš.“, ako predávaného prebytočného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Hydromeliorácií, štátneho podniku, so sídlom Vrakunská 29, 825 63  Bratislava, nachádzajúceho sa na pozemkoch katastra nehnuteľností registra C, parcelné číslo 5019/3, 5019/18 a 5019/19 v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, zapísaných na liste vlastníctve číslo 1.

 

 

        Ing. Tibor Baran
        predseda komisie
  


Zapísala: Anita Petkovová