Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 07.10.2019 - 08:27  //  aktualizácia: 28.10.2019 - 13:03  //  zobrazené: 2054

07/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 26/09/2019

číslo: 07/2019  |  dátum konania: 26.09.2019  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 3

Volebná komisia

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Bc. Dominika Jarošová,

 

Nehlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Mgr. Mária Farkašová, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

 

Materiál číslo A 1/7/2019 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 7/2019 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu z kontroly uzatvorených poistných zmlúv v školách a školských zariadeniach,

 1. berie na vedomie

správu z kontroly uzatvorených poistných zmlúv v školách a školských zariadeniach.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/7/2019 -

Uznesenie č. 7/2019 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 3/7/2019 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 06. 09. 2019

Uznesenie č. 7/2019 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 06. 09. 2019,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 06. 09. 2019.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/7/2019 - Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za
I. polrok 2019

Uznesenie č. 7/2019 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

A.prerokovalo

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019,

 1. berie na vedomie

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019.

 

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/7/2019 - Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení:

 • navrhol zriadenie pracovnej skupiny k tvorbe rozpočtu mesta Šaľa z predsedov komisií a výborov mestských častí pri meste Šaľa a zamestnancov mestského úradu, ktorí tvoria rozpočet mesta Šaľa, ktorá sa k tvorbe rozpočtu bude stretávať.  

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Zdržalo sa: 4

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.

 

Uznesenie č. 7/2019 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

A.prerokovalo

východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020,

B.odporúča

 1. pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2020 vychádzajúci z predložených východísk,
 2. zriadenie pracovnej skupiny k tvorbe rozpočtu mesta Šaľa z predsedov komisií
  a výborov mestských častí pri meste Šaľa a zamestnancov mestského úradu, ktorí tvoria rozpočet mesta Šaľa, ktorá sa k tvorbe rozpočtu bude stretávať.

 

 

 

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 12

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 7

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Jaroš,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/7/2019 - Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy
č. 18409/2019-4210-36886

Uznesenie č. 7/2019 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886,

 1. schvaľuje
 1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886 na projekt s názvom „Nová verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica – Šaľa“;
 2. zabezpečenie finančných prostriedkov maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov t. j. vo výške 264 EUR;
 3. po získaní dotácie podpis zmluvy o poskytnutí dotácie a zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;
 4. zabezpečenie ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo D 1/7/2019 - Ján Garčár a Ing. Katarína Garčárová, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Miloša Reháka v znení:

 •  

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Zdržalo sa: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Peter Jaroš,

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Procedurálny návrh Miloša Reháka bol prijatý.

 

Uznesenie č. 7/2019 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľov za zníženú cenu; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 11. septembra 2019, 

 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 109 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1199,00 Eur pre Jána Garčára a manželku
Ing. Katarínu Garčárovú, trvale bytom Gagarinova 446/19, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/7/2019 - Mgr. Erika Heráková Novotná, Orechová 401/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Petra Hlavatého v znení:

 • v predloženom návrhu na uznesenie navrhol v časti C. schvaľuje vypustiť bod 2.  

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,

Zdržalo sa: 2

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Petra Hlavatého bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 7/2019 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do záhrady vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. septembra 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností č. 594/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, v cene
0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 16,58 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Mgr. Eriku Herákovú Novotnú, Orechová 401/7, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/7/2019 - PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2019 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do objektu vo vlastníctve žiadateľa a úpravy zelene; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. septembra 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely v registri E katastra nehnuteľností č. 138/3, ostatná plocha o výmere 24 m2; časť parcely č. 136, orná pôda o výmere 73 m2; časť parcely č. 138/4, ostatná plocha o výmere 70 m2; časť parcely
č. 135/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2; časť parcely č. 134/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2; a na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri
C katastra nehnuteľností č. 2310/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, spolu
321 m2, z toho 203 m2 ako spevnená plocha v cene 6,639 Eur/m2/rok a 118 m2 ako zeleň  v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 1 425,95 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre
PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa, IČO 36 542 911.

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 1

RSDr. Peter Gomboš,

Zdržalo sa: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Nehlasovalo: 1

Marek Molnár,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/7/2019 - Spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“ – žiadosť o prenájom pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici
P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2019 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici
P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení rekonštrukcií schodísk, chodníkov a vo vybudovaní bezbariérových prístupov pre jednotlivé vchody, ako aj v starostlivosti o okolitú zeleň prislúchajúcu k bytovému domu; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. septembra 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časti parciel v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 524/1 ostatná plocha a 588/1 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere spolu 510 m2 v cene 1,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov  „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“, so sídlom P. J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa, IČO: 37 856 791.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/7/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali – Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa

Uznesenie č. 7/2019 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici
v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra
„C“ KN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019  vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici Dózsovej v Šali - Veči, ako  novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou 
Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky v zníženej cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 55,00 Eur, pre Alžbetu Hadnaďovú, trvale bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/7/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkuna Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Matúša Matulu a Ivanu Vríčanovú

Uznesenie č. 7/2019 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 524/35, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere 9420 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 68/2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 10. 06. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť,
a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 524/35, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere
9420 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 68/2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa 10. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zosúladení právneho a faktického stavu užívaného pozemku a v  korekcii geometrického tvaru pozemku v spoluvlastníctve žiadateľov za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j.
v  celkovej  cene 253,00 Eur, do podielového spoluvlastníctva Ing. Matúša Matulu, trvale bytom kpt. Jaroša 1304/35, 927 01 Šaľa v podiele ½ k celku a Ivany Vríčanovej, trvale bytom Hollého 1844/16, 927 05 Šaľa –Veča v podiele ½ k celku.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/7/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa

Uznesenie č. 7/2019 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

   zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade
v spoluvlastníctve žiadateľky za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene
1210,00 Eur pre Agátu Ziliziovú, trvale bytom Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa,  v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 20

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Peter Andráši,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/7/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01Nové Zámky

Uznesenie č. 7/2019 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01  Nové Zámky,

 1. konštatuje, že

nebytový priestor č. 4 nachádzajúci sa na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali, postavenej na parcele CKN č. 3080/18, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu
s.č. 1854/9 v podiele 7446/544827-tin, ako aj spoluvlastníckym podielom na pozemku CKN parcela č. 3080/18, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 4348 m2 v podiele 7446/544827, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7012, sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nebytového priestoru č. 4 nachádzajúceho sa na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali, postavenej na parcele
CKN č. 3080/18, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu s. č. 1854/9 v podiele 7446/544827-tin, ako aj spoluvlastníckym podielom na pozemku CKN parcela č. 3080/18, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 4348 m2 v podiele 7446/544827, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7012,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji nehnuteľnosti súčasnému nájomníkovi v kúpnej cene 32 500,00 EUR, uhradenej v troch rovnomerných splátkach splatných do
12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky.

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/7/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely registra C KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej ulici, za pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo vlastníctve Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 7/2019 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely registra C KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej ulici, za pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo vlastníctve Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 1330/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, odčlenená od pôvodnej  parcely registra
„C“ katastra nehnuteľností číslo 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 2879/25, ostatná plocha
a nádvorie o výmere 160 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 2879/6, ostatná plocha o výmere 2169 m2 a od pôvodnej parcely registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 2879/7, ostatná  plocha o výmere 3337 m2, ktoré sú vo vlastníctve mesta Šaľa, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spolu výmera 208 m2, podľa  geometrického plánu č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa
25. 06. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 330/2019 dňa 04. 07. 2019, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním;

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Šaľa  ako  prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkových vzťahov k užívanému pozemku ako časť záhrady a vstup do garáže pri rodinnom dome a pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa

pozemok, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1330/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 odčlenená od pôvodnej  parcely registra C KN číslo 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2, novovytvorená

parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2879/25, ostatná plocha a nádvorie o výmere 160 m2 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 2879/6, ostatná plocha o výmere 2169 m2 a od pôvodnej parcely registra C KN číslo 2879/7, ostatná  plocha o výmere 3337 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spolu výmera 208 m2, podľa geometrického plánu č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 25. 06. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 330/2019 dňa 04. 07. 2019, hodnota pozemkov predstavuje 2288 Eur;

 1. vo vlastníctve Tibora Sedláka

pozemok, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1305/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m2 od pôvodnej parcely registra E KN číslo 1766/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 270 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1412 (nesúlad doterajšieho a nového stavu v právnom stave), podľa  geometrického plánu
č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 25. 06. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 330/2019 dňa 04. 07. 2019, hodnota pozemkov predstavuje 2860 Eur;

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia
je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 20

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 10/7/2019 - Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“

 

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhol, aby sa hlasovalo o zriadení vecných bremien za jednorazovú odplatu vo výške 458,90 Eur.  

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 7/2019 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

      žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“,

 1. schvaľuje

zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemok
vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela E KN č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17107 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení; v práve užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcií, modernizácií a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý je stanovený Geometrickým plánom na zameranie vecného bremena č. 015/2019 zo dňa
29. 04. 2019, vyhotoviteľ GeoLine, Ing. Roman Kiss, Petzwalova 545/15, 949 01 Nitra, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 05. 2019 pod
č. G1-234/2019, za jednorazovú odplatu vo výške 458,90 EUR, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518.

 

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Jaroš,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 11/7/2019 - GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – ponuka na odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia
SO-220 a stavebného objektu SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom PANORAMA

Uznesenie č. 7/2019 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

ponuku spoločnosti GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda na odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom PANORAMA,

B.schvaľuje

kúpu stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu SO 200 verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom PANORAMA na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa, parcele registra „C“ KN
č. 3080/210 a parcele registra „C“ KN č. 3080/212, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,
za celkovú kúpnu cenu 1,- EUR od spoločnosti GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 47599227.

 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 12

Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár,

Zdržalo sa: 2

Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 1/7/2019 - Voľba členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 7/2019 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

voľbu členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa,

 1. volí

členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa:

poslanci: Ing. Štefan Bartošovič, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková

zástupcovia verejnosti: Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Ing. Jana Nitrayová,

                                      Mgr. Jozef Varsányi  

 

Voľba členov komisie bola uskutočnená tajným hlasovaním. Na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. Výsledky volieb členov komisie (tajné hlasovanie) s uvedením počtu získaných hlasov jednotlivých kandidátov:

poslanci: Ing. Štefan Bartošovič (20)

               Róbert Tölgyesi (21)

               JUDr. Anna Torišková (20)

zástupcovia verejnosti: Bc. Andrej Holásek (7)

                                      Ing. Milica Kováčová Karlubíková (16)

                                      Ing. Jana Nitrayová (18)

                                      Mgr. Jozef Varsányi (16)  

 

 

Materiál číslo F 1/7/2019 -

Uznesenie č. 7/2019 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 448/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy bytového domu na V. Šrobára 9, 11 v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Oprava plochej strechy bytového domu na V. Šrobára 9, 11 v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 448/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy bytového domu na V. Šrobára 9, 11 v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Pavel Kutak – IZOSTAP, Pribinovo námestie 6, 927 05 Šaľa, IČO: 30022258, IČ DPH: SK1020276510.

 

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Peter Szalay,

Počet neprítomných: 1

MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/7/2019 -

Uznesenie č. 7/2019 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 493/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy objektu bývalej
MŠ Palárika 396/3 v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom „Oprava plochej strechy objektu bývalej
  MŠ Palárika 396/3 v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 493/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy objektu bývalej MŠ Palárika 396/3 v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Pavel Kutak – IZOSTAP, Pribinovo nám. 6, 927 05 Šaľa, IČO: 30022258, IČ DPH: SK1020276510.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 19

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Počet neprítomných: 1

MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 3/7/2019 - Kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 – Nákup vybavenia (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika)
pre 4 učebne na 3 ZŠ

Uznesenie č. 7/2019 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 – Nákup vybavenia (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) pre 4 učebne na 3 ZŠ,

 1. berie na vedomie 
 1. výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka na dodanie tovarov s názvom „Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali“,
 2. kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 – Nákup vybavenia (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) pre 4 učebne na 3 ZŠ – uzavreté so spoločnosťou VINMONT s. r. o., č. d. 37, 925 91 Kráľová nad Váhom,             IČO: 36846279,
 1. schvaľuje

prevod hnuteľného majetku nadobudnutého v rámci projektov

„Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“ ITMS 302021K409

„Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“ ITMS 302021K407

„Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“ ITMS 302021K408

na základe Kúpnych zmlúv č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 na dodanie tovarov a súvisiacich služieb do správy rozpočtových organizácií mesta Šaľa:

 • Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa, IČO: 37861395
 • Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa, IČO: 37863622
 • Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter alapiskola és óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa, IČO: 37861409

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

MUDr. Jozef Grell,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.