Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 30.10.2020 - 14:54  //  aktualizácia: 22.11.2020 - 16:35  //  zobrazené: 1998

07/2020 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23/10/2020

číslo: 07/2020  |  dátum konania: 23.10.2020  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 14

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Počet neprítomných: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár,

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 13

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 7

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár,

 

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 6

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár,

Materiál číslo B 1/7/2020 - Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2020 – XXXI. zo dňa 24. 09. 2020

Uznesenie č. 7/2020 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

  1. prerokovalo

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2020 – XXXI. zo dňa 24. 09. 2020,

  1. schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2020 – XXXI. zo dňa 24. 09. 2020 ohľadom kúpnej ceny nasledovne: slovné spojenie „v celkovej kúpnej cene 6700,- EUR“ sa ruší a nahrádza sa slovným spojením: „v kúpnej cene 33,25 EUR/m2, čo pri celkovej výmere 333 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 11 072,25 EUR.“ 

 

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,

 

Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.