Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.10.2009 - 08:23  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 09:03  //  zobrazené: 1781

08/2009 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 08/2009  |  dátum konania: 14.10.2009

Prítomní: MUDr. Grell, MUDr. Bečár, RSDr. Gomboš, Ing. Galbavá, Mgr. Mika p. Jaroš,
                  Mgr. Šperka, p. Valent, Ing. Vičíková, Mgr. Zozuláková,  JUDr. Marinčák,
Ospravedlnení: Ing. Topercerová,  MUDr. Hikkel
Prizvaní: Dr. Gáll
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.

Zasadnutie otvoril MUDr. Jozef Grell, predseda komisie. V úvode rokovania  privítal prítomných členov komisie. Skonštatoval, že účasť členov tvorí nadpolovičnú väčšinu, čím je zasadnutie komisie uznášania schopné.
Komisia rokovala podľa nasledujúceho programu:

1. Otvorenie
2. Návrh riešenia situácie v bytovom dome Narcisová 1948
3. Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č.  /2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou
4. Rôzne
5. Záver

k bodu č. 2
Návrh riešenia situácie v bytovom dome Narcisová 1948 predložil Dr. Gáll, riaditeľ Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. V krátkosti oboznámil členov komisie prečo je potrebné pristúpiť k takémuto riešeniu. Uviedol, že výraznú zmenu v podmienkach pre poskytovanie opatrovateľskej služby a tým aj pre prideľovanie bytov v DOS priniesol zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Právna úprava platná do 31.12.2008 predpokladala ako podmienku pre poskytovanie opatrovateľskej služby dôchodkový vek a nepriaznivý zdravotný stav uchádzača, pričom za nepriaznivý zdravotný stav boli považované aj bežné civilizačné ochorenia v počiatočnom štádiu ich prejavov. K žiadosti sa vyjadroval ÚPSV a R stanoviskom, či žiadateľ spĺňa predpoklady pre poskytovanie sociálnej služby. Podľa zákona o sociálnych službách účinného od 1.1.2009 musí záujemca o poskytovanie opatrovateľskej služby najprv požiadať mesto o posúdenie svojej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Podmienkou pre poskytovanie opatrovateľskej služby je, že stupeň odkázanosti žiadateľa je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. Až v okamihu, keď nadobudne vykonateľnosť rozhodnutie vydané mestom o odkázanosti žiadateľa o opatrovateľskú službu na pomoc inej fyzickej osoby, môže podať žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby a o pridelenie bytu v DOS. Nový zákon podstatne prísnejšie posudzuje potrebu poskytovania opatrovateľskej služby a kladie dôraz na odkázanosť na sociálnu službu a nie, ako tomu bolo neraz doposiaľ, na preferovanie riešenia bytovej otázky uchádzača. Materiál k uvedenému bodu tvorí prílohu zápisnice.
Členovia komisie po diskusii k uvedenému bodu prijali nasledovné uznesenie.

Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11, Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 34/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala návrh riešenia situácie v bytovom dome Narcisová 1948 a odporúča MsZ materiál schváliť  v predloženom znení.

k bodu č. 3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č.  /2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou predložil Dr. Gáll. Uviedol, že VZN mesta o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou je záväzným právnym predpisom určujúcim postupy pri nakladaní s komunálnymi bytmi na území mesta. Bližšie určuje hospodárenie s bytmi, spôsob ich prideľovania, užívania, vzniku a skončenia nájomného vzťahu k bytom. Stanovuje tiež bližšie podmienky pre nakladanie s bytmi osobitného určenia v domoch s opatrovateľskou službou. Zásadné zmeny v podmienkach a postupoch pri priznávaní a poskytovaní opatrovateľskej služby priniesol zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Pretože je vyššou právnou normou upravujúcou poskytovanie opatrovateľskej služby na území mesta, bolo nutné upraviť doteraz platné VZN č. 6/2002 o zásadách hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa najmä v časti upravujúcej hospodárenie s bytmi v domoch s opatrovateľskou službou tak, aby bola právna norma mesta v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnych službách, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2009. Okrem toho mesto plánuje útlmový režim opatrovateľskej služby v dome na Ul. Narcisovej a v tejto súvislosti aj ponechanie 4 bytov v tomto bytovom dome na byty určené ako bytová náhrada v prípade krajnej núdze, alebo v prípade ubytovania občanov mesta, ktorým je mesto povinné bytovú náhradu poskytnúť. Toto VZN rieši aj takúto situáciu občanov mesta. Materiál k uvedenému bodu tvorí prílohu zápisnice.
Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11, Proti: 0

U z n e s e n i e  č. 35/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala Návrh VZN mesta Šaľa č.  /2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou a odporúča MsZ  schváliť materiál v predloženom znení.
k bodu č. 4

V bode „ Rôzne“ komisia prerokovala petíciu občanov mesta Šaľa na ulici Partizánska, v ktorej vyjadrujú nesúhlas k zriadeniu útulku pre bezdomovcov na ulici Partizánska 1032.
V diskusii sa členovia komisie vyjadrili, že je potrebné riešiť nepriaznivú situáciu bezdomovcov avšak budovu na Partizánskej ulici odporúčajú využiť na iné sociálne účely.

Odporúčajú hľadať iné možnosti riešenia bývania pre ľudí bez domova  napr. nákupom kontajnerov a ich umiestnením v priestore mimo obytnej zóny.
Hlasovanie: Prítomní: 11, Za: 11, Proti: 0
U z n e s e n i e  č. 36/2009
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie prerokovala petíciu občanov mesta Šaľa na ulici Partizánska 1029/1 až 16, odporúča  objekt využiť na iné sociálne účely a zároveň odporúča hľadať iné možnosti riešenia bývania pre ľudí bez domova  zakúpením kontajnerov a ich  umiestnením v priestore mimo obytnej zóny.

Na záver rokovania predseda komisie MUDr. Jozef Grell sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.