Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 16.12.2021 - 10:59  //  aktualizácia: 24.03.2022 - 11:10  //  zobrazené: 627

08/2021 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14/12/2021

číslo: 08/2021  |  dátum konania: 14.12.2021  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Hlasovanie č. 2

Doplnenie programu rokovania:

  • do časti H. Rôzne bod číslo H 2/8/2021 - Slávnostné predstavenie cestopisnej knihy „Štvrťstoročie na moriach a oceánoch“ od Jozefa Varsányiho

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Hlasovanie č. 3

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Slavomír Kališ, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

 

Počet neprítomných: 5

Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

Hlasovanie č. 4

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Ing. Gabriela Lacková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

 

 

Materiál číslo A 1/8/2021 –

 

Uznesenie č. 8/2021 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

informáciu k projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“,

  1. berie na vedomie

informáciu k projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 16

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 5

Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Peter Hlavatý, Miloš Rehák,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.