Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.01.2017 - 07:10  //  aktualizácia: 09.01.2017 - 07:12  //  zobrazené: 643

09/2016 zasadnutie komisie školstva

číslo: 09/2016  |  dátum konania: 20.12.2016

Prítomných členov KŠ privítal a rokovanie otvoril predseda komisie, Ing. Marián Krištof. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. K predloženému programu neboli vznesené žiadne pripomienky. Členom komisie bola doručená pozvánka elektronicky. Na koncoročné zasadnutie KŠ bol pozvaný primátor mesta Šaľa, Mgr. Jozef Belický, vedúca Spoločného školského úradu, Ing. Erika Velázquezová, zamestnanci SŠÚ, riaditelia škôl i školských zariadení mesta Šaľa.

 

Program zasadnutia:

Pracovná časť:

 1. Otvorenie

 2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia

 3. Spolupráca škôl a školských zariadenív Šali

 4. Aktuálne informácie

Slávnostná časť:

 1. Kultúrny program

 2. Spoločenské posedenie

 3. Záver

   

  K bodu 2  Plnenie záverov zo zasadnutia KŠ zo dňa 30.11.2016

   

  Prítomných informovala Mgr. Hamarová, tajomníčka komisie.

  Uznesenie č.1/8/2016: KŠ berie na vedomie Informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2015/16 a stave v školskom roku 2016/17 a odporúča ju schváliť na rokovaní MsZ dňa 1. 12. 2016.

  Plnenie: Informatívnu súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2015/16 a stave v školskom roku 2016/17 schválilo MsZ v Šali dňa 1.12.2016.

   

   

  Uznesenie č.2/8/2016: KŠ pri MsZ v Šali a Mestská školská rada odporúča vedúcej SŠÚ predložiť návrh na odmeny riaditeľov škôl a školských zariadení primátorovi mesta a priznať odmeny riaditeľom základných škôl, materských škôl, ZUŠ a CVČ v pôsobnosti mesta Šaľa v súlade s § 20 ods.1 písmeno a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

  Plnenie: Riaditeľom základných škôl, materských škôl, ZUŠ a CVČ v pôsobnosti mesta Šaľa boli priznané a vyplatené odmeny za kvalitné vykonávanie pracovných činností.

   

   

  Informácia: Dňa 3.11.2016 bola doručená na Mestský úrad Šaľa, adresovaná Komisii školstva pri MsZ žiadosť o pridelenie finančnej dotácie pre CVČ, v ktorej zákonní zástupcovia detí a návštevníkov CVČ žiadajú o zabezpečenie lepšieho technického stavu budovy. Členovia KŠ sa dohodli na tom, že písomnú odpoveď na žiadosť zákonných zástupcov o pridelenie finančnej dotácie pre CVČ pripraví Spoločný školský úrad.

  Vzhľadom na obmedzené finančné možnosti mestského rozpočtu boli v rozpočte na rok 2017 uprednostnené iné investičné akcie, ktoré vyžadujú naliehavé riešenie.

  Dňa 6. 12. 2016 bola zaslaná písomná odpoveď, v ktorej sa uvádza, že zlepšenie technického stavu budov CVČ je naplánované na roky 2018 a 2019 v celkovej výške 99 300 Eur. V tejto sume je zahrnutá celková rekonštrukcia sociálnych zariadení a komplexná výmena okien a dverí na hlavnej budove a v prístavbe.  V prípade priaznivého vývoja príjmov do mestského rozpočtu v roku 2017 sa budeme snažiť aspoň o čiastočnú opravu najkritickejších miest.

   

  K bodu 3 Spolupráca škôl a školských zariadení  v Šali

   

Riaditeľka MŠ P. J. Šafárika a vedúca sekcie riadenia, Danka Molnárová, krátko informovala o mestských MŠ. Vyzdvihla aktívnu spoluprácu materských škôl v pracovnej aj v záujmovej oblasti, s mestskými školami a školskými zariadeniami i s ostatnými inštitúciami. Zároveň za všetky MŠ sa poďakovala za celoročnú spoluprácu, dôveru a podporu pri výchove a vzdelávaní detí.

Ďalej PaedDr. Žaneta Gužíková, predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu – región Šaľa, oboznámila prítomných s celoročnou spoluprácou SPV s ostatnými inštitúciami a združeniami aj mimo nášho okresu (napr.: MPC, Trnavská univerzita, Terra Wag). Vzdelávania a aktivity realizované spoločnosťou boli veľmi úspešné – metodické dni, vzdelávania pedagogických zamestnancov, tvorivé dielne atď.  Poďakovala sa základným a materským školám, ktoré umožnili uskutočniť vzdelávania v ich priestoroch. Mestské materské školy mali počas roka možnosť prezentovať sa aj na odborných seminároch a konferenciách. SPV úzko spolupracuje aj s materskými partnerských miest (Oroszlány, Telč). SPV vydáva aj metodické materiály a zborníky pre učiteľov.

 

K bodu 4 Aktuálne informácie

 

Predseda KŠ, Ing. Krištof, informoval prítomných o tom, že Komisia školstva pri MsZ v Šali v roku 2016 zasadala pravidelne podľa vopred stanoveného termínu väčšinou ku koncu mesiaca, podľa schváleného ročného plánu práce KŠ, ktorý bol doplnený o aktuálnu problematiku a o prerokovanie materiálov určených na zasadnutia MsZ. V roku 2016 sa uskutočnilo 9 zasadnutí KŠ (z toho 5 v prvom polroku a 4 v druhom polroku) s 85,90 % účasťou členov.

Termín vianočných prázdnin: 23. december 2016 – 5. január 2017

Mestské materské školy budú mať prerušenú prevádzku z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí. V prevádzke bude iba MŠ Družstevná v termíne 23. 12. 2016 a 2. 1. – 5. 1. 2017.  

Ing. Velázquezová, vedúca SŠÚ, sa poďakovala riaditeľom škôl a školských zariadení za spoluprácu aj so SŠÚ a medzi školami navzájom. Poďakovala sa p. Beate Sobotovej, riaditeľke MŠ 8. mája za jej dlhoročnú kvalitnú a zodpovednú prácu pri príležitosti jej odchodu do dôchodku a zaželala jej veľa šťastia, úspechov a zdravia. Všetkým prítomným zaželala pokojné vianočné sviatky a veľa osobných aj pracovných úspechov v novom roku.

Na záver pracovnej časti Ing. Krištof poznamenal, že za dôležité pokladá spoluprácu medzi ZŠ a SŠ. Poďakoval sa riaditeľom škôl a zamestnancom školstva za vykonanú prácu, starostlivosť o deti a mládež  a poprial šťastné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2017. Zároveň pozval prítomných na slávnostnú časť zasadnutia.

 

K bodu 5 - 6 Slávnostná časť /kultúrny program a spoločenské posedenie/

Na úvod Mgr. Husáriková riaditeľka ZŠ J. C. Hronského privítala na pôde školy všetkých prítomných. V slávnostnej časti vystúpili žiaci so svojím vianočným programom, aby všetkým prítomným priblížili blížiace sa vianočné sviatky. Potom nasledoval slávnostný obed a neformálna diskusia.

 

Záver:  Predseda komisie poďakoval prítomným členom KŠ a pozvaným riaditeľom za aktívnu účasť a koncoročné zasadnutie KŠ ukončil.                                                                             

         

                                                                                                    Ing. Marián Krištof  

                                                                                                       predseda komisie

Za správnosť:  Mgr. Monika Hamarová

                         tajomníčka komisie