Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.12.2016 - 10:05  //  aktualizácia: 23.12.2016 - 10:06  //  zobrazené: 607

09/2016 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 09/2016  |  dátum konania: 23.12.2016

Zápisnica z komisie
životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti konanej dňa 21. 11. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
3. Informácia o výsledku verejného obstarávania – údržba verejnej zelene
4. Rôzne
5. Záver.

Informácia o bezpečnostnej situácii
Poručík Komjáthy  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste do novembra tohto roku. Oboznámil prítomných s prípadmi, ktoré  za toto obdobie riešila mestská polícia – občianske spolunažívanie, porušenie cestnej premávky, držanie psov, rušenie verejného poriadku.
RSDr. P. Gomboš, predseda komisie informoval prítomných o prevádzke krízového centra pre bezdomovcov

Informácia o výsledku verejného obstarávania – údržba verejnej zelene
Ing. Braníková informovala prítomných o tom, že mesto uzatvorilo zmluvu na údržbu zelene. 
Zmluva o dielo na údržbu trávnikov, kvetinových a kríkových záhonov a zhodnotenie bioodpadu na území mesta Šaľa je výsledkom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž a následne rokovacie konanie so zverejním §70 ods. 1 písm.e).. Predpokladaná hodnota zákazky 940 000 eur bez DPH/ dĺžka kontraktu 4 roky. Verejná súťaž bola zverejnená vo vestníku 26.11.2015. Do súťaže sa prihlásili 3 uchádzači:
1. Ponuková cena Inex-Hausgarden s.r.o. – 1 417 964 eur s DPH
2. Ponuková cena Marius Pedersen a.s. – 1 263 512,09 eur s DPH
3. Ponuková cena Voma s.r.o. – 1 086 452 eur s DPH.
Keďže v priebehu súťaže nastala skutočnosť, že spoločnosť VOMA nepotvrdila platnosť predloženej ponuky, tak nám ostali dvaja uchádzači, ktorí síce splnili podmienky účasti a predložili ponuky zodpovedajúce formálnym požiadavkám verejného obstarávateľa, ale ceny, ktoré zvyšní dvaja uchádzači ponúkli boli vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky a z toho dôvodu  bola neprijateľná pre verejného obstarávateľa. Takže verejná súťaž bola dňa 23.8.2016 zrušená. Podľa zákona o verejnom obstarávaní, keďže  uchádzači v predchádzajúcej súťaži splnili podmienky účasti , tak sa pokračovalo rokovacím konaním, pričom zámerom rokovania bolo dosiahnuť lepšiu cenu. Na rokovanie boli vyzvaní a ponuku predložili:
1. Inex-Hausgarden s.r.o. ponuková cena na 4 roky - 1 118 370, 398 eur s DPH/dĺžka kontraktu 4 roky
2.  Márius Pedersen, a.s. – s ponukovou cenou 1 357 244 eur s DPH
Zmluva o dielo bola podpísaná s úspešným uchádzačom dňa 16.11.2016 so spoločnosťou r. o. Inex-Hausgarden Močenok.
UZNESENIE č.VIII/1 :
Komisia berie na vedomie informáciu o výsledku verejného obstarávania - údržba verejnej zelene.

 

 

                                                                                                                 RSDr. Peter Gomboš
                                                                                                                   Predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Braníková