Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.12.2019 - 10:03  //  aktualizácia: 10.12.2019 - 10:04  //  zobrazené: 528

09/2019 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 09/2019  |  dátum konania: 26.11.2019

Zápisnica z komisie

životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti zo dňa 26.11.2019

 

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Vižďáková,, Ing. Peter Sűss,           Ing. Gabriela Braníková Ing. Petra Szalayová

 

Prizvaní: Ján Komjáthy, Ing. Edita Haládiková, Mgr. Martina Nováková

 

Neprítomní: Miloš Rehák, Ing. Peter Jaroš

 

Za verejnosť:  Ing. Miroslav Bicek, Ladislav Jaroš

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Osveta v odpadovom hospodárstve
  4. Informácia o zámere mesta – projekt revitalizácie lesoparku
  5. Informácia o plnení úloh z Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018-2020
  6. Rôzne
  7. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Prítomní boli 9 členovia komisie a komisia tak bola uznášaniaschopná. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Ján Komjáthy informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac október.  Za toto obdobie MsP riešila spolu  379 priestupkov z čoho 82 bolo riešených v blokovom konaní.  Najviac priestupkov sa týkalo najmä cestnej premávky (180), verejný poriadok (35) a porušovania VZN (40). Ing. Peter Sűss sa informoval ako MsP postúpila s odstraňovaním vrakov áut zo sídlisk.               Ján Komjáthy reagoval, že vraky sa postupne odstraňujú, zatiaľ aspoň tie, ktoré majú majiteľa a MsP ho vedela ho kontaktovať.

 

UZNESENIE č. VIX/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

 

3. Osveta v odpadovom hospodárstve

Ing. Edita Haládiková  informovala prítomných členov komisie ohľadom fungovania osvety odpadového hospodárstva mesta Šaľa.  Mesto Šaľa má zmluvu s organizáciou ELEKOS, ktorá zabezpečuje osvetu formou letákov, ktoré idú do každej domácnosti a tiež sa vylepujú na vchody bytov. Letáky pre rodinné domy na  rok 2020 už sú v tlači a začiatkom roka budú aj letáky do bytov.  Táto organizácia v spolupráci s mestskými školami robí osvetu tzv. náučné hodinky o odpadoch a ich separácii. Mesto informuje a robí osvetu o odpadoch aj prostredníctvom sociálnych sietí. Nakoľko v posledných dňoch občania prostredníctvom sociálnej siete facebook podotýkali že spoločnosť na odvoz odpadu pri vývoze mieša odpad tak Ing. Haládiková informovala komisiu, že nemá informácie o takýchto prípadoch.  Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš vyzýva členov komisie aby robili vo svojom okolí osvetu v problematike odpadového hospodárstva a tiež aby si v blízkej dobe prešli všetci členovia komisie spoločne kontajnerové stojiská a skontrolovali ich.

 

4.Informácia o zámere mesta- projekt revitalizácie lesoparku

Ing. Gabriela Braníková informovala prítomných o projekte revitalizácie lesoparku. Projekt by bol spolufinancovaný z Grantu EHP a Nórska. V najbližších dňoch by mala vyjsť výzva a potom budeme vedieť konkrétnejšie veci. Výzva bude zameraná na zmierňovanie a prispôsobovanie sa na zmeny klímy. Zámerom mesta je zmeniť lesopark na oddychovú rekreačnú zónu pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

 

5.Informácia o plnení úloh z Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018-2020

PhDr. Marián Šperka informoval prítomných o začatí projektu Sila zvyku. Nakoľko do dnešného dňa nemajú žiadne správy z ministerstva tak začali realizáciu projektu bez financií.  Napriek tomu, že finančné prostriedky z Ministerstva školstva neboli poskytnuté, projekt sa rozbehol. Prvé stretnutie sa konalo 22.11.2019 a ďalšie budú pokračovať raz mesačne až do marca.  

 

6. Rôzne

Na komisiu prišli vystúpiť aj zástupcovia spoločnosti EWIA, ktorí chceli aj členov komisii informovať o Centre cirkulárnej ekonomiky, ktoré by sa malo vybudovať v Šali. Ing. Miroslav Bicek priblížil členom komisie princíp fungovania cirkulárnej ekonomiky. Centrum cirkulárnej ekonomiky je zariadenie, ktoré je schopné prijať a upraviť odpad a druhotné suroviny od priemyselných zákazníkov ako aj z domácností. Pod toto centrum patrí aj zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov, ktoré je schopné premeniť odpad, ktorý nie je vhodný na recykláciu resp. na ďalšie materiálové zhodnotenie na elektrickú energiu a teplo, ktoré vie dodať do verejnej siete a pre potreby priemyselných zákazníkov.  Takéto centrum má pre kataster resp. mesto v ktorom sa nachádza priame aj nepriame benefity. Centrum cirkulárnej ekonomiky dokáže znížiť podiel odpadu ukladaného na skládku takmer na nulu. Maximum použitých zdrojov sa vracia opätovne do biosféry bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Spoločnosť komunikuje s každou obcou na okolí, ktorá bude dotknutá výstavbou. Spoločnosť má okrem Šale pripravené aj ďalšie lokality ako Trnavu, Banskú Bystricu či Žilinu. V súčasnej dobe sa odpad zo Šale vozí do obce Rišňovce, okres Nitra,  avšak tam je predpoklad plnosti do piatich rokov. Toto centrum by malo kapacitu až 130 tisíc ton a odvážať preč sa bude len popolček čo ostane, ktorý sa nedá ďalej využiť.  Ing. Bicek podotýka, že pre celú EÚ platia rovnako prísne normy  a od roku 2020 budú ešte prísnejšie čo sa týka emisií.  Ing. Peter Sűss chcel vedieť čo sa bude ďalej robiť s tou elektrickou energiou, ktorá pri tomto procese bude vznikať. Ing. Bicek mu objasnil, že táto energia pôjde do rozvodnej siete ako obnoviteľný zdroj a tá teplá voda čo zostane buď pôjde do spoločnosti Duslo a.s. alebo ak sa raz spojí Šaľa s mestskou časťou Veča môže byť z tejto teplej vody vykurované celé mesto a to by bola Šaľa prvé mesto v Slovenskej republike. Ing. Gabrielu Braníkovú zaujímalo ako sa bude nakladať s kuchynským odpadom a či je možné ho tam tiež spracovať a či budú poplatky za skladovanie stále rásť. Ing. Bicek sa vyjadril, že nakoľko EÚ tlačí na zvyšovanie poplatkov za skladovanie ceny pôjdi mierne vyššie, avšak jedným z benefitov by boli nižšie ceny pre Šaľu ak  toto centrum bude zrealizované v našom katastri. Náklady na realizáciu takéhoto centra sú približne 120 mil. eur, avšak by vedelo zamestnať okolo 200 ľudí čím ponúkne obyvateľom nové pracovné miesta. Okrem komisie životného prostredia majú v pláne zástupcovia spoločnosti vystúpiť ja na mestskom zastupiteľstve a tiež robiť osvetu medzi občanmi v čom je výhoda aj nevýhoda tohto celého projektu. Momentálne robia osvetu aj na základných školách nakoľko naučenie sa separácie a správneho triedenia odpadu je potrebné už od mladého veku.

Ing. Peter Sűss by chcel ozrejmiť list, ktorý bol rozosielaný mestom všetkým správcom spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v ktorom je uvedené, že poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi. Pre vysvetlenie prišla na komisiu referentka ekonomického oddelenia Mgr. Martina Nováková, ktorá vysvetlila členom komisie, že tento podnet vzišiel z uznesenia zo zastupiteľstva a mesto je povinné ho splniť. Ide o poslanecký návrh poslanca Ing. Petra Andrášiho.  Na Slovensku má takýto systém jedine Bratislava od roku 2002. Nakoľko to vzišlo zo zastupiteľstva bolo povinnosťou mesta zistiť či by o takúto formu vyberania poplatkov bol záujem. Je nevyhnutné zo strany mesta zistiť záujem, aby v prípade záujmu začalo mesto riešiť takýto spôsob vyberania poplatkov čo si však vyžaduje dostatok času na prípravu.. Do dňa komisie mesto obdržalo len jedno súhlasné stanovisko. 

 

 

Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

         RSDr. Peter Gomboš

                       predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Szalayová