Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 11.12.2019 - 08:15  //  aktualizácia: 04.02.2020 - 18:50  //  zobrazené: 2131

09/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28/11/2019

číslo: 09/2019  |  dátum konania: 28.11.2019  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

MUDr. Jozef Grell,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

 

 

Materiál číslo A 1/9/2019 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 9/2019 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

správu o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Šaľa k 30. 06. 2019,

 1. berie na vedomie

správu o výsledku kontroly stavu vývoja dlhu mesta Šaľa k 30. 06. 2019.

 

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 2/9/2019 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2020

Uznesenie č. 9/2019 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2020,

 1. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2020,

 1. poveruje

hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

Materiál číslo A 3/9/2019 -

Uznesenie č. 9/2019 – III.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,

 1. berie na vedomie

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

 

Hlasovanie č. 6

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 4/9/2019 - Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa
k 31. 10. 2019

Uznesenie č. 9/2019 – IV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo   

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2019,

 1. berie na vedomie

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2019.

 

Hlasovanie č. 7

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell

Počet neprítomných: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

Materiál číslo A 5/9/2019 - Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2018/2019 a stave v školskom roku 2019/2020

Uznesenie č. 9/2019 – V.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2018/2019 a stave v školskom roku 2019/2020,

B.schvaľuje

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2018/2019 a stave v školskom roku 2019/2020.

 

Hlasovanie č. 8

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo A 6/9/2019 - Petícia „Proti výstavbe bytových domov v lokalite priestorovo funkčný celok Nová Veča, priestorovo funkčná časť Nová Veča Juh, priestor pod ulicou Fr. Kráľa

Uznesenie č. 9/2019 – VI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

petíciu „Proti výstavbe bytových domov v lokalite priestorovo funkčný celok Nová Veča, priestorovo funkčná časť Nová Veča Juh, priestor pod ulicou Fr. Kráľa“,

 1. berie na vedomie

petíciu „Proti výstavbe bytových domov v lokalite priestorovo funkčný celok Nová Veča, priestorovo funkčná časť Nová Veča Juh, priestor pod ulicou Fr. Kráľa“.

 

Hlasovanie č. 9

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 1/9/2019 -

 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:

 • navrhujem, aby prebehla diskusia ku konkrétnemu bodu (ku konkrétnej navrhovanej zmene) zvlášť, k tomu sa prečíta stanovisko z komisie a zároveň by sa o tej konkrétnej navrhovanej zmene hlasovalo    

 

Hlasovanie č. 10

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.

 

 

3.  návrh zmeny:

P. Mikuláš Pozsonyi, konateľ spoločnosti SLOVKLIMA DEIMOS group, s.r.o. Šaľa, ako vlastník pozemkov v areáli bývalej spoločnosti Vodomont, a.s., na Murgašovej ul. v Šali, požiadal o zmenu funkčného využitia ÚPN v časti pozemkov, patriacich do Priestorovo-funkčného Celku (PFCelok) Šaľa, Priestorovo-funkčnej časti (PFČasť) „Pri železnici“. Spoločnosť navrhuje zmenu z dôvodu investičného zámeru vybudovať obytný súbor s funkciou trvalého bývania s parkovaním v samostatnom objekte.

 

Hlasovanie č. 11

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny bol prijatý.

 

 

 

4.  návrh zmeny:

P. Branislav Bokora, konateľ spoločnosť BRM78 DEVELOPMENT, s.r.o. Bratislava – Staré Mesto, vlastník obchodného centra  OC S1 na Ul. Fr. Kráľa vo Veči, požiadal o zmenu priestorového usporiadania ÚPN v lokalite  PFCelok Nová Veča, PFČasť  Nová Veča Centrum, kde sa OC S1 nachádza.

 

Hlasovanie č. 12

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny bol prijatý.

 

 

5. návrh zmeny:

Ing. Huseyin Kösetűrk, konateľ spoločnosti YUTEX PLUS s.r.o., požiadal o zmenu UPN
v PF Celok Veča, PFČasť  Veča – centrum,  na Komenského ul. vo Veči. Žiadateľ plánuje pozemok parc. č. 3132, 3133/1,  využiť na výstavbu polyfunkčného objektu (obchod, služby, materská škola, bývanie) a podlažnosťou  5NP a 1PP(podzemné podlažie)

 

Hlasovanie č. 13

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny nebol prijatý.

 

 

6. návrh zmeny:

Ing. Richard Vilkus, konateľ spoločnosti Zájarčie s.r.o., Trnavská cesta 50, Bratislava-Ružinov, požiadal o zmenu priestorového usporiadania UPN v lokalite Zájarčie, patriacej do PFCelku Veča sever 2, PFČasť Veča sever 2 – stred a PFČasť Veča sever 2 – pri Váhu. Žiadateľ má v danej lokalite investičný zámer, vybudovať obytný komplex. Žiadateľ navrhuje navýšenie podlažnosti z pôvodnej 4NP na podlažnosť 6NP. Zmenu požaduje pre  PFČasť Veča sever 2 – stred.

 

Hlasovanie č. 14

Za hlasovalo: 0

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi,

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny nebol prijatý.

 

7. návrh zmeny:

P. Libor Čomaj, konateľ spoločnosti LIMA Real Estate, s.r.o., Bratislava-Nové mesto, požiadal o zmenu funkčného využívania a priestorového usporiadania UPN v lokalite pri ul. Fr. Kráľa vo Veči, na pozemkoch parc.č. 5617/7, 5617/7, 5617/9. Pôvodná zastavovacia štúdia, ktorá bola prílohou žiadosti, bola prepracovaná na Ideový zámer riešenia daného územia. Spoločnosť PROFINEX engineering, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou LIMA Real Estate, s.r.o. pripravili ideový zámer riešenia nového funkčného využitia pozemkov parc.
č. 5617/154, 5617/153, 3198/134, 1398/3, 1398/5, 5617/7, 5617/7, 5617/9. Zámer je spracovaný na území priestorovo-funkčného (PF)celku Nová Veča, PFČasť Nová Veča-juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa a  PFCelku Večianska tabuľa. Ideový zámer zahŕňa 2 návrhy na zmenu ÚPN.

1. Návrh zmeny sa týka zvýšenia podlažnosti, ktorá je definovaná v platnom UPN, pre lokalitu PFČasti Nová Veča – Juh, v priestore pod ulicou Fraňa Kráľa, z  max.podlažnosti 4NP na podlažnosť max 5NP.

2. návrh zmeny sa týka lokality  PFCelku Večianska tabuľa, kde je v súčasnosti funkčné využívanie územia ako produkčná vegetácia.

Preto navrhujeme rozdeliť 7.návrh zmeny na návrh zmeny 7.a a 7.b

 

7.a Požadovaná zmena ÚPN lokality (PF)celku Nová Veča, PFČasť Nová Veča-juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa. 

 

Hlasovanie č. 15

Za hlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Štefan Bartošovič,

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny nebol prijatý.

 

7.b Požadovaná zmena ÚPN lokality (PF)celku Večianska tabuľa:

 

Hlasovanie č. 16

Za hlasovalo: 1

Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny nebol prijatý.

 

 

8. návrh zmeny:

JUDr. Roman Kvasnička, konateľ spoločnosti PROFINEX engineering, s.r.o., Banská Bystrica, požiadal o zmenu funkčného využívania a priestorového usporiadania UPN v časti PFCelku Večianska tabuľa, pre pozemky parc.. KN-C č. 5617/154, 5617/153. Spoločnosť PROFINEX engineering, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou LIMA Real Estate, s.r.o. pripravili ideový zámer riešenia nového funkčného využitia pozemkov parc.č. 5617/154, 5617/153, 3198/134, 1398/3, 1398/5, 5617/7, 5617/7, 5617/9. Zámer je spracovaný na území priestorovo-funkčného (PF)celku Nová Veča, PFČasť Nová Veča-juh, priestor pod ul. Fr.Kráľa a  PFCelku Večianska tabuľa. Spoločnosť PROFINEX engineering, s.r.o. žiada o zmenu UPN v lokalite  PFCelku Večianska tabuľa, kde je v súčasnosti funkčné využívanie územia ako produkčná vegetácia.

Na uvedených pozemkoch má spoločnosť záujem realizovať investičný zámer vo forme komplexného riešenia výstavby cca 80 rodinných domov do 2NP, s doplnkovou funkciou bytových domov vo výške max. do 12NP,  prislúchajúcej základnej občianskej vybavenosti,  zelene a technickej infraštruktúry, a so špecifickou vybavenosťou (dom seniorov).
V  PFCelku Večianska tabuľa,  je v súčasnosti funkčné využívanie územia ako produkčná vegetácia.

 

Hlasovanie č. 17

Za hlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny nebol prijatý.

 

 

9. návrh zmeny:

Ing. Rastislav Čačko, konateľ spoločnosti KLM Šaľa a.s, Karloveská 34, Bratislava, požiadal o zmenu UPN v lokalite na nároží ul. SNP a Kráľovskej, v PFCelku Šaľa, PFČasť Šaľa-centrum. Spoločnosť pripravuje zámer výstavby zariadenia občianskej vybavenosti (prevádzky obchodných reťazcov) na nároží  ul. SNP a Kráľovskej na parc. č. 2112/1, 2112/2, 1964/1, 1964/2 . V rámci realizácie  zámeru a jeho dopravného napojenia je spoločnosť pripravená zrealizovať rekonštrukciu dopravného uzla – križovatky ulíc Kráľovskej, SNP a Švermovej formou kruhového objazdu. Mesto Šaľa by tak zároveň získalo okrem doplnenia občianskej vybavenosti v dlhodobo neudržiavanom a nevyužívanom priestore po demoláciách bývalého mlyna a ďalších objektov, významné zvýšenie kvality dopravného vybavenia v rámci danej lokality i celého mesta.

Pre zosúladenie zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šaľa spoločnosť žiada o nasledovné zmeny v Územnom pláne obce (ÚPN O) – mesta Šaľa pre územie vyznačené na priloženej situácii:

 1. v rámci podmienok priestorovej regulácie – výšky zástavby umožniť výstavbu objektu s 1 nadzemným podlažím s celkovou výškou cca 6,0 – 7,0 m od okolitého terénu, ktorá zodpovedá výške štandardných 2 nadzemných podlaží;
 2. zrušenie urbanistickej dominanty na nároží ul. SNP a Kráľovskej. K tejto požiadavke uvádzame, že urbanistické a  architektonické riešenie zariadenia občianskej vybavenosti bude zodpovedať súčasným vysokým nárokom na výstavbu obdobných zariadení na Slovensku i v zahraničí, vrátane akcentrácie na nároží uvedených ulíc a s rešpektovaním historického objektu trafostanice tak, aby bolo prínosom v širšom centre mesta Šaľa i spádového územia;
 3. zmena hranice Centrálnej mestskej zóny Šaľa – viď grafický podklad.

 

Hlasovanie č. 18

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Tomáš Mészáros,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny bol prijatý.

 

 

10. návrh zmeny:

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení:

 • doporučujem, aby sa uvedené lokality nachádzajúce sa v priestorovo - funkčnom celku Večianska tabuľa a v priestorovo - funkčnej časti Nová Veča – Juh pod ulicou Fr. Kráľa zahrnuli do obstarávania Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Šaľa pre stavebný rozvoj,
  s určením zastavovacích podmienok spracovateľom ÚPN, s prihliadnutím na požiadavky občanov a petície z lokality pod ul. Fr. Kráľa.

 

Hlasovanie č. 19

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý.

 

 

Materiál číslo B 2/9/2019 -

 

 1. Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B4, B11 - Feketeházyho ul., Kráľovská ul. - zosúladenie a zakreslenie úprav na základe skutkového stavu

Na základe zrealizovaných investičných zámerov mesta, samospráva mesta požiadala o úpravu a zakreslenie vymedzených plôch pre zástavbu a zeleň:

 • Vnútroblok nájomných bytov na Kráľovskej ulici
 • Predĺženie obslužnej komunikácie na Feketeházyho ulici a zakreslenie vyvolaných zmien pri vežových bytových domoch na Kráľovskej ul. a Polyfunkčnom objekte HP centrum ESO s.r.o.
 • Vnútroblok City Park Šaľa, úprava zastavanej plochy a náväznosť na predĺženie obslužnej komunikácie

Financovanie zmeny ÚPN CMZ bude na náklady mesta.

 

Hlasovanie č. 20

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 1

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Návrh zmeny bol prijatý.

 

 

Uznesenie k materiálu č. B 1/9/2019:

Uznesenie č. 9/2019 – VII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na doplnenie obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa,

B.schvaľuje

obstarať spracovanie obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek,

 1. odporúča

primátorovi zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.

T: II. polrok v roku 2020

 

Hlasovanie č. 21

Za hlasovalo: 19

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Ing. Tomáš Mészáros,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 2/9/2019 -

 

 1. Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B4 – pozemok parc.č. 2009/1, Feketeházyho ul.

Vlastník pozemku p. Imrich Donáth požiadal o možnosť zástavby na ploche parc.
č. 2009/1, v súčasnosti definovanej ako plocha verejnej zelene. Pôvodný pozemok vlastníka p. Imricha Donátha bol rozdelený v záujme mesta, z dôvodu  Predlženia obslužnej komunikácie na Feketeházyho ul. Preto navrhuje, na ostávajucej zelenej ploche oddelenej z jeho pozemku novou trasou obslužnej komunikácie na  Feketeházyho ul., riešiť možnosť polyfunkčnej zástavby so štruktúrovanou podlažnosťou do 2 NP medzi komunikáciou a vežovým bytovým domom a do 4 NP na nároží pred rekonštruovaným objektom bývalého Vodomontu, v súčasnosti Polyfunkčným objektom vlastníka HP centrum ESO, s.r.o. Financovanie zmeny ÚPN CMZ bude na náklady žiadateľa p. Imricha Donátha.

 

Hlasovanie č. 22

Za hlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 19

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 1

Peter Hlavatý,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny nebol prijatý.

 1. Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B11 – pozemky parc.č. 2112/1, 2112/2, 1964/1, 1964/2, ul. SNP, Kráľovská ul.

Ing. Rastislav Čačko, konateľ spoločnosti KLM Šaľa a.s, Karloveská 34, Bratislava,   požiadal o úpravu hranice CMZ, a súčasne o zmenu ÚPN mesta Šaľa, v lokalite na nároží Ul. SNP a Kráľovskej ul. Spoločnosť pripravuje zámer výstavby zariadenia občianskej vybavenosti, prevádzky obchodných reťazcov, na parc. č. 2112/1, 2112/2, 1964/1, 1964/2. Uvádza, že urbanistické a  architektonické riešenie zariadenia občianskej vybavenosti bude zodpovedať súčasným vysokým nárokom na výstavbu obdobných zariadení na Slovensku i v zahraničí, vrátane akcentrácie na nároží uvedených ulíc a s rešpektovaním historického objektu trafostanice tak, aby bolo prínosom v širšom centre mesta Šaľa i spádového územia. V rámci realizácie  zámeru a jeho dopravného napojenia je spoločnosť pripravená zrealizovať rekonštrukciu dopravného uzla – križovatky ulíc Kráľovskej, SNP a Švermovej formou kruhového objazdu. Mesto Šaľa by tak zároveň získalo okrem doplnenia občianskej vybavenosti v dlhodobo neudržiavanom a nevyužívanom priestore po demoláciách bývalého mlyna a ďalších objektov, významné zvýšenie kvality dopravného vybavenia v rámci danej lokality i celého mesta. Financovanie zmeny ÚPN CMZ bude na náklady žiadateľa.

 

Hlasovanie č. 23

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 4

Ing. Peter Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Tomáš Mészáros,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny bol prijatý.

 

 

 1. Centrálna mestská zóna (CMZ) blok B10 – pozemok parc.č. 2338/11, ul. P.Pázmaňa

Ing. Huseyin Kӧsetűrk požiadal o zmenu územného plánu CMZ vo veci využitia časti pozemku parc.č. 2338/11, za účelom možnosti vybudovania letnej terasy pre prevádzku Cukrárne na ul Pázmaňa. Uvedená parcela je vo vlastníctve mesta, navrhovateľ zároveň požiadal o dlhodobý prenájom časti pozemku vo vlastníctve mesta. Súčasne, mesto ako vlastník pozemku parc.č. 2338/11, vyhodnotilo ako vhodnejšie dispozičné riešenie zástavby určené v ÚPN CMZ, plochu určenú na zástavbu zredukovať a  rozčleniť na dve samostatné plochy, s možnosťou vybudovania terasy pri existujúcom objekte,
a s ponechaním súčasného dopravného napojenia k vežovým bytovým domom a budove občianskej vybavenosti.  Financovanie zmeny ÚPN CMZ bude na náklady žiadateľa.

Hlasovanie č. 24

Za hlasovalo: 1

Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

MUDr. Jozef Grell, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Návrh zmeny nebol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 9/2019 – VIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa,

 1. ukladá

obstarať spracovanie obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 4 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek,

 1. odporúča

primátorovi zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 4 územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek.

T: II. polrok v roku 2020

 

Hlasovanie č. 25

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo B 3/9/2019 -

Uznesenie č. 9/2019 – IX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“,

 1. schvaľuje

dodatok č. 1 interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov v predloženom znení.

Hlasovanie č. 26

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 1/9/2019 - Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2018

Uznesenie č. 9/2019 – X.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2018,

 1. odporúča

primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 104 379,67 Eur z ostatných kapitálových fondov.

 

Hlasovanie č. 27

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 2/9/2019 - Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2019

Uznesenie č. 9/2019 – XI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

vývoj hospodárenia mesta k 30. 09 2019,

B.berie na vedomie

vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2019.

 

Hlasovanie č. 28

Za hlasovalo: 20

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Peter Andráši,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 3/9/2019 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
na rok 2019

Uznesenie č. 9/2019 – XII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019,

B.schvaľuje

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                       18 983 403 EUR

Bežné výdavky:                                                   18 600 087 EUR

Rozdiel:                                                                     383 316 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                 1 675 700 EUR

Kapitálové výdavky:                                              8 533 169 EUR

Rozdiel:                                                                 -6 857 469 EUR

                                                                                                                     

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:                     20 659 103 EUR

Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:                  27 133 256 EUR

Rozdiel bez finančných operácií:                          -6 474 153 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                 12 634 953 EUR

Výdavkové finančné operácie:                               5 660 800 EUR

Rozdiel:                                                                  6 974 153 EUR

 

Rozpočet na rok 2019 celkom:

Príjmy celkom:                                                   33 294 056 EUR

Výdavky celkom:                                               32 794 056 EUR

Rozdiel celkom:                                                       500 000 EUR

 1. Úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                10 694 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                              2 937 065 EUR

300 Granty a transfery                                             7 028 038 EUR

400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.               654 453 EUR

500 Prijaté úvery a fin. výpomoci                         11 980 500 EUR

600 Bežné výdavky                                               18 600 087 EUR

700 Kapitálové výdavky                                          8 533 169 EUR

800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.         5 660 800 EUR

 1. Úpravu výšky osobitne rozpočtovaných dotácií podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií  nasledovne:

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                              30 000 EUR

Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške                        16 800 EUR

Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                         38 000 EUR

HKM Slovan Duslo Šaľa vo výške                                                    33 000 EUR

Futbalovému klubu Veča vo výške                                                      2 650 EUR

 1. Prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 400 000 EUR v rozpočte mesta na rok 2019 a jeho viazanie na financovanie investičných  akcií – rekonštrukcia KD Veča, revitalizácia vnútrobloku, rekonštrukcia a vybavenie učební, výstavba ihriska MAJK.
 2. Ručenie za prijatý úver blankozmenkou.
 3. Reštrukturalizáciu existujúcich bankových úverov v maximálnej sume 4 805 000 EUR.
 4. Ručenie za reštrukturalizovaný úver blankozmenkou.

 

Hlasovanie č. 29

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo C 4/9/2019 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022;

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

 

Hlasovanie o prvom poslaneckom návrhu Ing. Marián Krištofa v znení:

 • navrhujem presunúť 5 000 Eur z údržby detských ihrísk z programu 12. na program
  9. položka rezerva v školských zariadeniach,

 

Hlasovanie č. 30

Za hlasovalo: 10

Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 7

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 3

RSDr. Peter Gomboš, Marek Molnár, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 1

MUDr. Jozef Grell,

Počet neprítomných: 0

Prvý poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý.

 

Hlasovanie o druhom poslaneckom návrhu Ing. Marián Krištofa v znení:

 • navrhujem zrušiť pri OSS detské jasle a finančnú hotovosť, ktorá sa ušetrí, presunúť na Domov dôchodcov tak, aby Domov dôchodcov mal pokrytých 100 tisíc Eur na svoju prevádzku.

 

Hlasovanie č. 31

Za hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Krištof, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 16

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 2

RSDr. Peter Gomboš, Peter Szalay,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Druhý poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý.

 

 

Uznesenie č. 9/2019 – XIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022,

B.schvaľuje

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 nasledovne:

Bežné príjmy:                                                                                    20 450 080 EUR                                                                   

Bežné výdavky:                                                                                20 027 585 EUR

Rozdiel:                                                                                                  422 495 EUR

 

Kapitálové príjmy:                                                                              1 498 050 EUR                                                            

Kapitálové výdavky:                                                                           3 353 745 EUR

Rozdiel:                                                                                              -1 855 695 EUR

 

Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:                         21 948 130 EUR

Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:                   23 381 330 EUR      

Rozdiel bez finančných operácií:                                                      -1 433 200 EUR

 

Príjmové finančné operácie:                                                               2 538 200 EUR

Výdavkové finančné operácie:                                                           1 105 000 EUR

Rozdiel:                                                                                               1 433 200 EUR

 

Rozpočet na rok 2020 celkom:

Príjmy celkom:                                                                                24 486 330 EUR                                                         

Výdavky celkom:                                                                           24 486 330 EUR

Rozdiel celkom:                                                                                               0 EUR

 

 1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 podľa hlavných ekonomických kategórií nasledovne:

100 Daňové príjmy                                                                           11 488 000 EUR

200 Nedaňové príjmy                                                                          2 849 400 EUR

300 Granty a transfery                                                                         7 610 730 EUR

400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                 708 200 EUR

500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci                                         1 830 000 EUR

600 Bežné výdavky                                                                           20 027 585 EUR

700 Kapitálové výdavky                                                                      3 353 745 EUR

800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.                                          1 105 000 EUR

 1. Výšku príspevku pre OSS na rok 2020 v celkovej sume 747 310 EUR, z toho dotácia z MPSVaR je vo výške 188 110 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       559 200  EUR.
 2. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií  nasledovne: 

Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                            30 000 EUR

Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške                       17 000 EUR

Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                        38 000 EUR

HKM Slovan Duslo Šaľa vo výške                                                  31 000 EUR

Futbalovému klubu Veča vo výške                                                    3 000 EUR

Tenisovému klubu vo výške                                                             25 000 EUR

 1. Prijatie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na dobu neurčitú.
 2. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou.
 3. Prijatie investičného úveru vo  výške 1 000 000 EUR v rozpočte mesta na roky
  2020 – 2021 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií.
 4. Ručenie za prijatý investičný úver blankozmenkou.

C.berie na vedomie

 1. výhľadový rozpočet na rok 2021 a 2022,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.

 

Hlasovanie č. 32

Za hlasovalo: 21

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

Materiál číslo D 1/9/2019 - Mária Tranová, trvale bytom Bottova 1021/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2019 – XIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného pozemku pod garážou žiadateľkou, za zníženú cenu; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
13. novembra 2019,

 1. schvaľuje

zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali,  parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 2645/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, za zníženú cenu 11,00 Eur/m2,
t. j. v celkovej cene 209,00 Eur, pre Máriu Tranovú, trvale bytom Bottova 1021/6,
927 01 Šaľa, v podiele 1/1.

 

Hlasovanie č. 33

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 2/9/2019 - Ing. Denisa Lelovicsová, Kukučínova 541/1, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2019 – XV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do obchodných priestorov vo vlastníctve žiadateľky; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. novembra 2019,

 

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri „C“ katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, v cene
5,311 Eur/m2/rok, v celkovej cene 169,95 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, Šaľa.

 

Hlasovanie č. 34

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 3/9/2019 - Ing. Hüseyin Kösetürk, Karpatské námestie 4770/10 A, Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní letnej terasy na vlastné náklady žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. novembra 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 2338/11, zastavaná plocha a nádvorie
o celkovej výmere 80 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 1 600,00 Eur/rok pre Ing. Hüseyina Kösetürka, Karpatské námestie 4770/10 A, Bratislava, na dobu
49 rokov.

 

Hlasovanie č. 35

Za hlasovalo: 3

RSDr. Peter Gomboš, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Proti hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 0

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 4/9/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, Šaľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, Šaľa,

B.konštatuje, že

pozemok, časť parcely číslo 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, sa stáva  trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

C.schvaľuje

zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2
(k schvaľovaniu prevodu bude doložený overený geometrický plán), vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení a udržiavaní vstupu do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľky, pre Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, 927 01 Šaľa, v kúpnej cene 43,152 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1 380,86 Eur, s tým, že je na prevádzanom pozemku povinná strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie č. 36

Za hlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč,

Proti hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 0

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 5/9/2019 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2019 – XVI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

 1. prerokovalo

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v cintoríne
v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča,
za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa,

 1. konštatuje, že

      pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela č. 3198/113, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 4635 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej C KN parcely
č. 3198/113, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5735 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 1, podľa Geometrického plánu č. 92/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 09. 2018, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 09. 2018 pod č. 455/2018 a pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela
č. 484, ostatná plocha o výmere 6342 m2, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

 1. schvaľuje

zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k cintorínu a pozemkov pod verejnými chodníkmi a objektom Hasičskej zbrojnice v Šali – Veči, nasledovne:

 1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
 • pozemok registra C katastra nehnuteľností parcela č. 3198/113, zastavaná plocha
  a nádvorie o výmere 4635 m2, odčlenená a novovytvorená od pôvodnej
  C KN parcely č. 3198/113, zastavané plochy a  nádvoria o výmere 5735 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 92/2018, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 09. 2018, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 09. 2018 pod č. 455/2018, podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 125/2019 vyhotoveného znalcom Ing. Jaromírom Pšenkom, predstavuje 212 329,35 Eur,
 • pozemok registra E katastra nehnuteľností parcela č. 484, ostatná plocha o výmere  6342 m2, vedený na liste vlastníctva č. 7266, podiel 1/1; hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 2/2019 vyhotoveného znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 16 823,00 Eur,

t. j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 10 977 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve mesta predstavuje spolu 229 152,40 Eur;

 1. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:

pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58

 • parcela číslo 3625/1, ostatná plocha o výmere 8351 m2, podiel 1/1,
 • parcela číslo 3625/2, ostatná plocha o výmere 330 m2, podiel 1/1,
 • parcela číslo 2910/44, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 221 m2, podiel 1/1,

pozemok vedený v registri E katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 58

 • parcela číslo 66, ostatná plocha o výmere 512 m2, podiel 1/1,

t. j. celková výmera zamieňaných pozemkov je 9414 m2 a hodnota zamieňajúcich pozemkov vo vlastníctve cirkvi podľa znaleckého posudku č. 125/2019 vyhotoveného znalcom Ing. Jaromírom Pšenkom predstavuje 230 360,60 Eur;

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú.

 

Hlasovanie č. 37

Za hlasovalo: 20

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 6/9/2019 - Norbert Kružlík, Hlavná 497, 925 71 Trnovec nad Váhom – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali

Uznesenie č. 9/2019 – XVII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali,

B.konštatuje, že

1.   pozemok, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri „C“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 860/1, zastavaná plocha
a nádvorie v zmysle Geometrického plánu č. 82/2019 zo dňa 07. 10. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod č. G1-511/2019, ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 860/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,

2.   v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

 

C.schvaľuje

zmluvný odplatný prevod pozemku na ulici Hlavnej v Šali, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa v registri „C“ katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1,
časť parcely číslo 860/1, zastavaná plocha a nádvorie v zmysle Geometrického plánu
č. 82/2019 zo dňa 07. 10. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2019 pod
č. G1-511/2019 ako novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 860/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2
v celosti, v kúpnej cene
66,387 Eur/m2, t. j. pri výmere 20 m2 v celkovej cene 1327,74 Eur pre Norberta Kružlíka, Hlavná 497, 925 71 Trnovec nad Váhom.

 

Hlasovanie č. 38

Za hlasovalo: 18

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,
JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 2

Ing. Peter Andráši, Marek Molnár,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 1

Ing. Marián Krištof,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 7/9/2019 - KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – ponuka na odkúpenie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkčný objekt CITY PARK Šaľa“

Uznesenie č. 9/2019 – XVIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

ponuku od spoločnosti KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, na odkúpenie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkčný objekt CITY PARK Šaľa“,

B.schvaľuje

kúpu stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkčný objekt CITY PARK Šaľa“ na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3633 (resp. listoch vlastníctva zapísaných do katastra nehnuteľností katastrálneho územia Šaľa po následných prevodoch parkovacích státí vlastníkom bytov), nasledovne:

 1. stavebného objektu SO 07 Vonkajšie osvetlenie, na pozemkoch vyšpecifikovaných podľa prílohy č. 1 k uzneseniu,
 2. stavebného objektu SO 08 Komunikácie a spevnené plochy a s nimi súvisiacu časť stavebného objektu SO 04 Prípojka a vonkajšie rozvody kanalizácie – dažďová kanalizácia a časť stavebného objektu SO 10 Terénne a  sadovnícke úpravy
  – spevnené plochy a chodníky, na pozemkoch vyšpecifikovaných podľa prílohy č. 2 k uzneseniu,
 3. časť stavebného objektu SO 10 Terénne a  sadovnícke úpravy – zeleň, nespevnené plochy, detské ihrisko, na pozemkoch vyšpecifikovaných podľa prílohy č. 3 k uzneseniu,

za celkovú kúpnu cenu 1,00 Eur od spoločnosti KIARA s.r.o., so sídlom Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 36353639, za účelom zabezpečenia údržby a správy, za podmienky, že spoločnosť KIARA s.r.o. pri predaji parkovacích státí vlastníkom bytov zaviaže kupujúcich strpením  uloženia, údržby a iných súvisiacich prácach kanalizačného vedenia s príslušenstvom (uličné vpusty) v majetku mesta, na ich pozemku, bezodplatne.

 

Hlasovanie č.39

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 3

Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Tomáš Mészáros,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 8/9/2019 - Vysporiadanie pozemkov na nároží ulíc J. Kollára
a Nešporova

Uznesenie č. 9/2019 – XIX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.  prerokovalo

vysporiadanie pozemkov na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova,

B.  schvaľuje

 1. kúpu spoluvlastníckych podielov na novovytvorenej parcele registra C KN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra C KN č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 148 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8939, podľa Geometrického plánu č. 96/2019 zo dňa 26. 08. 2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 04. 09. 2019 pod č. G1-431/2019, od jednotlivých spoluvlastníkov:
 1. Róbert Meleg a Zuzana Melegová, obaja trvale bytom SNP 929/5, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku, 
 2. Karol Zadrabaj a Zlatica Zadrabajová, obaja trvale bytom Nešporova 1015/24,
  927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku,  
 3. Alexander Boltenkov, trvale bytom Nešporova 1007/3, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku,
 1. kúpu spoluvlastníckych podielov na novovytvorenej parcele registra C KN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 a novovytvorenej parcele registra C KN
  č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, ktoré vznikli odčlenením od pôvodnej parcely registra C KN č. 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
  172 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8938, podľa Geometrického plánu č. 96/2019 zo dňa 26. 08. 2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 04. 09. 2019 pod č. G1-431/2019, od jednotlivých spoluvlastníkov:
 1. Pavol Behun a Alena Behunová, obaja trvale bytom Okružná 1025/18, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/5-ina v pomere k celku,  
 2. Štefan Straňák a Mgr. Silvia Straňáková, obaja trvale bytom ul. 8. mája 909/19,
  927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/5-ina v pomere k celku, 
 3. Enikő Križanová, trvale bytom ul. Nešporova 1013/34, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/5-ina v pomere k celku,

a to za kúpnu cenu 5,50 Eur/m2.

 

Hlasovanie č. 40

Za hlasovalo: 18

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 9/9/2019 - Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa – úprava predmetu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2019 – XX.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

úpravu predmetu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

B.konštatuje, že

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a v zabezpečení právneho vzťahu
k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. novembra 2019,

C.schvaľuje

prenájom pozemkov na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, v zmysle Geometrického plánu č. 96/2019 zo dňa 26. 08. 2019, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o.,  úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 04. 09. 2019 pod
č. G1-431/2019
ako novovytvorené parcely CKN č. 2667/47, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 3 m2 v celosti; parcela CKN č. 2667/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
1 m2 v celosti; parcela CKN č. 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 168 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 2/5-ín v pomere k celku, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 8938, a novovytvorené parcely CKN č. 2667/43, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2 v celosti a parcela CKN č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 147 m2 vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina v pomere k celku, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva
č. 8939, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 72,23 Eur/rok, na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam, pre Mgr. Mareka Slišku, trvale bytom Dolná 520/6, 927 01 Šaľa.

 

Hlasovanie č. 41

Za hlasovalo: 17

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 1

Peter Hlavatý,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 3

Ing. Marián Krištof, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo E 1/9/2019 - Návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy pri Materskej škole na ulici 8. mája

Uznesenie č. 9/2019 – XXI.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy pri Materskej škole na ulici 8. mája,

 1. schvaľuje

delegovanie zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa p. Libora Čomaja do Rady školy pri Materskej škole na ulici 8. mája.

 

Hlasovanie č. 42

Za hlasovalo: 13

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 2

Peter Hlavatý, Bc. Dominika Jarošová,

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 1/9/2019 -

Uznesenie č. 9/2019 – XXII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 492/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyniek MŠ Družstevná v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom ,,Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyniek MŠ Družstevná v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 492/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyniek MŠ Družstevná v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Krajčír, s. r. o., Dlhoveská 1411/32, 927 05 Šaľa-Veča, IČO: 36 276 197, DIČ: 2022074241.

 

Hlasovanie č. 43

Za hlasovalo: 15

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová,
Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 6

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo F 2/9/2019 -

Uznesenie č. 9/2019 – XXIII.

Mestské zastupiteľstvo v Šali 

 1. prerokovalo

Zmluvu o dielo č. 494/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie
MŠ Družstevná v Šali“,

 1. berie na vedomie
 1. výsledok verejného obstarávania s názvom ,,Rekonštrukcia elektroinštalácie
  MŠ Družstevná v Šali“,
 2. Zmluvu o dielo č. 494/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie
  MŠ Družstevná v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom EL.P.M, s. r. o., Vlčanská 6789/6A, 927 01 Šaľa, IČO: 36 815 535, DIČ: 2022429178.

 

Hlasovanie č. 44

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 7

Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Mária Farkašová, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo H 1/9/2019 - Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa

Uznesenie č. 9/2019 – XXIV.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

A.prerokovalo

návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,

 1. schvaľuje

udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre:

 • Ľudovíta Kováča
 • Imricha Šmidu

 

Hlasovanie č. 45

Za hlasovalo: 14

Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Peter Szalay,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 1

Mgr. Mária Farkašová,

Nehlasovalo: 6

Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Počet neprítomných: 0

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.