Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.11.2016 - 09:39  //  aktualizácia: 22.11.2016 - 09:41  //  zobrazené: 628

10/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 10/2016  |  dátum konania: 15.11.2016

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 15. novembra 2016 (utorok) o 16,00 h v budove MsÚ

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý,  Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Jozef Bari, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková,  Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. Gabriela Lacková, Gabriela Takácsová

Neprítomní: -


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Tvorivý čin roka – prerokovanie predložených návrhov – komisia
4. Kronika mesta za rok 2015 – predseda komisie
5. Projekt Zelené oázy – Ing. Čižmáriková
6. Výzva Raiffeisen banky – Ing. Čižmáriková
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie


Prizvaní:

- zástupca MsKS
- Ing. Čižmáriková, MsÚ Šaľa


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie. Privítal prítomných členov komisie, prizvaných: Ing. Františka Botku a Ing. Martinu Čižmárikovú a  hostí: poslankyňu MsZ Ing. Gabrielu Lackovú a p. Gabrielu Takácsovú. Odprezentovali sa všetci členovia komisie v počte 11 osôb. Program rokovania obdržali členovia komisie elektronicky dňa 8.11.2016. Rokovací program uvedený v pozvánke odsúhlasili prítomní bez pripomienok, preto ďalej viedol predseda komisie rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení
Predseda komisie informoval o plnení úloh jednotlivých uznesení. Úlohy uvedené v odporúčacej  časti uznesenia zo dňa 19.10.2016 prejednal s kompetentnými osobami podľa jednotlivých bodov s pozitívnym výsledkom,  k bodu č. 4 uviedol informáciu: mesto Šaľa sa obrátilo v tejto veci na pamiatkový  úrad, stanovisko zatiaľ nedostalo. V schvaľovacej časti uznesenia boli všetky body splnené, uviedol zmenu v bode č. 3: MsZ schválilo návrh uznesenia materiálu C 3/8/2016 so zmenou umiestnenia „Interaktívneho multifunkčného ihriska“ v areáli zimného štadióna. Úloha z ukladacej časti uznesenia č. 1 bola v uvedenom termíne splnená a riešenie úlohy č. 2 je predmetom rokovania vedenia mesta s majiteľom „Domu ľudového bývania“.

3. Tvorivý čin roka – prerokovanie predložených návrhov – komisia
Tajomníčka komisie predložila členom komisie 20 doručených návrhov na udelenie ocenenia TVORIVÝ  ČIN  ROKA v oblasti kultúry za rok 2016.
Zoznam laureátov na udelenie ocenenia je uvedený v schvaľovacej časti uznesenia v bode č. 2.
Ďalej sa dohodli na doplnení ďalšej kategórie v Propozíciách TČR, čo je uvedené v bode č. 3 schvaľovacej časti uznesenia.
V ukladacej časti uznesenia v bode č. 2 sú uvedené osoby poverené komisiou prípravou scenára a termín pracovného stretnutia.
Slávnostné odovzdávanie ocenenia TČR sa bude konať  12. decembra  2016 v Mestskom dome kultúry v Šali.

4. Kronika mesta za rok 2015 – predseda komisie
Udalosti uvedené v Kronike mesta za rok 2015 zaznamenal a spracoval Mgr. František Adam, ktorý sa so zdravotných dôvodov ospravedlnil. Odprezentoval ju predseda komisie Mgr. Július Morávek.
Kronika má 95 strán, je spracovaná podľa jednotlivých tematických celkov a sú v nej zachytené dôležité informácie a udalosti o dianí v meste, o obyvateľoch, počasí, kultúrnych podujatiach, športe, zdravotníctve, inštitúciách, organizáciách, občianskych združeniach, zasadnutiach MsZ ... Je napísaná precízne a výstižne. Na záver rokovania si členovia komisie kroniku prezreli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Stanovisko komisie je uvedené v schvaľovacej časti uznesenia zo zasadnutia v bode č. 1 a úloha uložená predsedovi komisie Mgr. Júliusovi Morávkovi je uvedená v bode č. 1 ukladacej časti uznesenia.

5. Projekt Zelené oázy – Ing. Čižmáriková
Materiál k tomuto bodu poslala členom komisie Ing. Martina Čižmáriková elektronicky. Projekt spracováva Ing. Gabriela Brániková, termín podania projektu je 12.12.2016, týka sa životného prostredia.

 

6. Výzva Raiffeisen banky – Ing. Čižmáriková
Materiál k tomuto bodu poslala  členom komisie Ing. Martina Čižmáriková elektronicky. Projekt je už podaný. V mene  MsKS ho spracovala PhDr. Katarína Jamrichová, jedná sa o nákup hrnčiarskeho kruhu pre KS Večierka.

7. Rôzne
Ing. Martina Čižmáriková:
- mesto Šaľa dostalo ponuku bezplatne uverejniť na stránke www.slovenskycestovatel.sk kultúrne pamiatky, udalosti, kultúrne podujatia,  stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti uznesenia v bode č. 2,

Ing. Gabriela Lacková:
- uviedla, že dňa 11.11.2016  sa zúčastnila  na Svätomartinskom lampiónovom sprievode v Galante, ktorý organizovalo Občianske združenie Myšlienka v spolupráci s mestom Galanta a RC Bambuľkovo, z ktorého výťažok poputuje na charitatívny účel pre OZ Dobroprajnosť, program: tvorivé dielne, maľovanie na tvár, vyrezávanie tekvíc, lampiónový sprievod, krátka legenda o sv. Martinovi. Bola to masová akcia za účasti cca 700 návštevníkov a veľmi sa jej páčila, dáva ju do pozornosti s možnosťou niečo obdobné poriadať v Šali.
Na tento príspevok reagovali viacerí členovia komisie: Mgr. Demková, Mgr. Morávek, Mgr. Aľakša, Mgr. Demín, p. Hlavatý a poukázali na množstvo charitatívnych a dobročinných akcií, ktoré sa v meste Šaľa konajú a hoci nie sú takého masového charakteru, sú veľmi hodnotné. P. Hlavatý dal do pozornosti prvú farskú oslavu so sv. Martinom, ktorú pripravuje Spoločenstvo eRko  dňa 18.11.2016 o 16,00 h a jej súčasťou bude tiež  lampiónový sprievod. 
P. Barimu sa podpora dobročinnosti masovou formou, ako prezentovala Ing. Lacková, páči.

Ing. František Botka:
- priniesol fotografie zo súťaže „Váh - rieka, ktorá nás spája“, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 1 odporúčacej časti unesenia, 

8. Návrh na uznesenie
Členovia komisie schválili návrh na uznesenie. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

 

 

 

9.  Ukončenie
Predseda komisie poďakoval prítomným členom komisie, pozvaným a  hosťom za účasť a rokovanie ukončil.

 

Šaľa, 15. november 2016

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie

 

 

Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ - Ing. Čižmáriková
4. predseda a členovia komisie
5. tajomníčka komisie
6. vedúci MsKS

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 15.11.2016

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesenia z októbra 2016
2. informáciu o projekte Zelené oázy
3. informáciu o výzve Raiffeisen banky
4. informáciu o propagácii mesta prostredníctvom webovej stránky Slovenský cestovateľ


schvaľuje

1. text kroniky mesta za rok 2015
2. ocenenie Tvorivý čin roka za rok 2016 v jednotlivých kategóriách:
1. maľba, kresba, grafika    - Mária Lišková
2. sochárstvo, rezbárstvo, úžitkové umenie - Petra Súdorová
3. fotografia - Miroslav Gupka
4. divadlo - Valentín Kozaňák
5. film - Miroslava Bartovicová
6. knižná tvorba a publicistika - Miroslav Regitko
7. etnografia (folklór) - Šaľan, Šaľanček
8. propagácia mesta - Martin Fabián
9. výstavy - Dramatické polstoročie
10. tanec - Marek Eliáš a Chaira Liusa Buttafoco
11. spev - Norbert Brand
12. mimoriadne ocenenie za dlhoročnú
aktívnu prácu v oblasti umenia  - Táňa Miškovičová

3. kategóriu hudba v ankete TČR


ukladá

1. predsedovi komisie predložiť primátorovi mesta text kroniky mesta za rok 2015
2. predsedovi komisie a členovi komisie M. Demínovi v súčinnosti s vedúcim MsKS pripraviť scenár slávnostného odovzdania ocenenia Tvorivý čin roka za rok 2016.Pracovné rokovanie sa uskutoční 18.11.2016 o 11,00 h v dome kultúry.


odporúča

1. uskutočniť vyhodnotenie fotosúťaže na tému ,,Váh“ dňa 18.11.2016. Vyhodnotenia sú zúčastnia I. Boháč, F. Botka, M. Demín, J. Morávek
2. poskytovať informácie pre webovú stránku Slovenský cestovateľ prostredníctvom referátu komunikácie MsÚ (Mgr. A. Szabová)


informuje

1. zasadnutie komisie v mesiaci december 2016 sa uskutoční 13.12.2016 (utorok) o 16,00 h v budove domu kultúry.

 

Šaľa, 15.11.2016
Július Morávek
predseda komisie