Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 23.12.2019 - 09:54  //  aktualizácia: 05.02.2020 - 11:10  //  zobrazené: 2261

10/2019 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 16/12/2019

číslo: 10/2019  |  dátum konania: 16.12.2019  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1

Schvaľovanie programu rokovania (podľa pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta):

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,

 

Hlasovanie č. 2

Návrhová komisia

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák,
Peter Szalay, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Ing. Tibor Baran, Róbert Tölgyesi,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,

 

Hlasovanie č. 3

Overovatelia zápisnice

Za hlasovalo: 15

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 2

Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková,

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,

 

 

Materiál číslo C 1/10/2019 - Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov, ktorá bude použitá ako pomoc pri likvidácii následkov havárie

Uznesenie č. 10/2019 – I.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

  1. prerokovalo

návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov, ktorá bude použitá ako pomoc pri likvidácii následkov havárie,

  1. schvaľuje

poskytnutie dotácie vo výške 3 000 EUR z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov, ktorá bude použitá ako pomoc pri likvidácii následkov havárie.

 

Hlasovanie č. 4

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

Materiál číslo D 1/10/2019 - Návrh na odpredaj SO 09.1 – NN prípojky vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 566168/577614, k bytovému domu na ulici Kráľovská, súpisné č. 2551, postaveného na parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13

Uznesenie č. 10/2019 – II.

Mestské zastupiteľstvo v Šali

  1. prerokovalo

návrh na odpredaj SO 09.1 - NN prípojky vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 566168/577614, k bytovému domu na ulici Kráľovská, súpisné č. 2551, postaveného na parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13,

  1. schvaľuje

predaj SO 09.1 - NN prípojky vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 566168/577614,
k bytovému domu na ulici Kráľovská, súpisné č. 2551, postaveného na parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v C registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 8881 v celkovej kúpnej cene 67,- EUR pre spoločnosť IC Holding, s.r.o., IČO: 50 346 342, so sídlom Bratislavská 29, 917 02  Trnava.

 

Hlasovanie č. 5

Za hlasovalo: 17

Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš,
MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Tomáš Mészáros, Marek Molnár, Miloš Rehák, Peter Szalay, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková,

Proti hlasovalo: 0

Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Počet neprítomných: 4

Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,

 

Uznesenie bolo prijaté.

 

 

 

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Veronika Jarošová, OOaS, v. r.