Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.02.2024 - 09:02  //  aktualizácia: 20.02.2024 - 09:04  //  zobrazené: 428

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa v zmysle  § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) s poukazom na  § 26 ods. 1 správneho poriadku v spojení s § 25 ods. 2 zákona č. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcich sa Upovedomenia o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia č. 11855/2024, 5272/2024-9. zo dňa 15.02.2024 vo veci navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ navrhovateľa ewia a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, zastúpeného advokátskou kanceláriou Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o., Cintorínska 3/a, 81108 Bratislava,

informuje verejnosť

o doručení verejnej vyhlášky k vydaniu rozhodnutia vo veci navrhovanej činnosti

„Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”

navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

Do spisu je možné nahliadnuť (robiť si z neho kópie, odpisy, výpisy) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 821 35 Bratislava v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 na odbore práva, po predchádzajúcej dohode.   

Vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť jeho doplnenie možno v lehote do 5 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia

                                                                                                                                                                          

Mgr. Jozef Belický v.r.
primátor

Prílohy