Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.12.2016 - 13:23  //  aktualizácia: 16.12.2016 - 13:25  //  zobrazené: 713

11/2016 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 11/2016  |  dátum konania: 13.12.2016

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

 

Dátum a miesto: 13. decembra 2016 (utorok) o 16,00 h v budove domu kultúry

 

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Jozef Bari, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková,  Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. František Botka, Ing. Martina Čižmáriková

 

Neprítomní: Ing. Milica Kováčová Karlubíková - ospravedlnená, Peter Hlavatý - ospravedlnený

 

 

Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola prijatých uznesení
 3. Odovzdávanie ocenení TČR 2016 – zhodnotenie
 4. Vianoce a Nový rok 2017 v činnosti MsKS – zástupca MsKS
 5. Cestovný ruch – videofilm a brožúra o meste
 6. Reprezentačný ples mesta - organizačné zabezpečenie – zástupca MsKS
 7. Hodnotenie činnosti komisie za 2. polrok 2016
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Ukončenie

 

 

Prizvaní:

 

 • zástupca MsKS
 • Ing. Čižmáriková, MsÚ Šaľa

 

 

Priebeh zasadnutia:

 

 1. Otvorenie

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie privítaním prítomných členov komisie a prizvaných: vedúceho MsKS Ing. Františka Botku a referentky  MsÚ Ing. Martiny Čižmárikovej. Odprezentovalo sa 9 členov komisie, čím sa komisia  stala uznášaniaschopnou. Program rokovania bol členom komisie zaslaný tajomníčkou komisie elektronicky dňa 9.12.2016.

Rokovací program uvedený v pozvánke prítomní členovia odsúhlasili bez pripomienok,  predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

 1. Kontrola prijatých uznesení

Predseda komisie informoval o plnení úloh uvedených v uznesení zo dňa 15.11.2016.

Úlohy uvedené v ukladacej  časti uznesenia  boli splnené.  Úloha č. 1 odporúčacej časti uznesenia bola splnená a plnenie úlohy č. 2 je dlhodobého charakteru, preto sa bude plniť priebežne.

 

 1. Odovzdávanie ocenení TČR 2016 – zhodnotenie

Predseda komisie poďakoval všetkým zainteresovaným do prípravy a realizácie podujatia,  obzvlášť však Mgr. Miroslavovi Demínovi za veľmi dobre spracovanú a prezentovanú videoprojekciu. Vyzdvihol perfektnú prácu moderátorky Ing. Miloslavy Bartíkovej, ktorá citlivo zosúladila text s videoprojekciou. Spoločenskú úroveň podujatia a program hodnotil veľmi pozitívne.

Ing. František Botka poďakoval za pomoc a podporu vedeniu mesta, predsedovi komisie Mgr. Júliusovi Morávkovi, Mgr. Miroslavovi Demínovi a Ing. Martine Čižmárikovej.

Mgr. Miroslav Demín vyjadril spokojnosť, že na odovzdávanie ocenení prišli viacerí poslanci MsZ.

Pán Marek Molnár poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na TČR, podujatie hodnotil veľmi pozitívne.

 

 1. Vianoce a Nový rok 2017 v činnosti MsKS – zástupca MsKS

Ing. František Botka informoval prítomných: Večianske vianočné trhy boli úspešné, verejnosť prejavila spokojnosť s pripraveným programom. Dnes 13.12.2016 začali Vianočné trhy v Šali o 16,00 h príhovorom primátora mesta Mgr. Jozefa Belického.

Odprezentoval kultúrny program, ktorý pripravilo MsKS  v dňoch 16. a 17.12. 2016. Ďalej uviedol termíny vianočných akadémií, ktoré pripravili základné školy v doobedňajších hodinách pre žiakov a podvečerných hodinách pre verejnosť. Ďalej MsKS pripravilo: Vianočný benefičný koncert v kostole v spolupráci s Ing. Slavomírou Tóthovou a  OZ COLOURS, Štefanskú oldies party, reprodukovanú hudbu na námestí počas vianočných trhov a  DJ počas Silvestrovského večera, Novoročný ohňostroj, MsKS tiež participuje na Vianočnom koncerte v starom kostole vo Veči, ktorý pripravuje OZ Večania...

 

 1. Cestovný ruch – videofilm a brožúra o meste

Mgr. Július Morávek priniesol 5 pohľadníc a propagačnú brožúru o meste Šaľa, ktoré si prítomní členovia mali možnosť prezrieť. Prezentačné video o Šali bude premietnuté na slávnostnom MsZ dňa 15.12.2016. Zostrih  prezentačného videa v dĺžke asi 4-5 minút bude zavesený na web mesta.

Predseda komisie kladne hodnotil, že vedenie mesta silne podporuje propagáciu mesta.

Mgr. Miroslav Demín uviedol, že komentár k prezentačnému videu načítal pán Marek Majeský.

 

 1. Reprezentačný ples mesta - organizačné zabezpečenie – zástupca MsKS

Reprezentačný ples mesta Šaľa sa bude konať dňa 13.1.2017  uviedol Ing. František Botka. Vstupenky sú vypredané a pracovníci MsKS začínajú dňa 3.1.2017 s výzdobou sály. Objednaný je moderátor, hudba, strava...

 

 1. Hodnotenie činnosti komisie za 2. polrok 2016

Mgr. Július Morávek informoval o činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu za 2. polrok 2016. V druhom polroku sa uskutočnilo 5 zasadnutí. Komisia rokovala v zmysle schváleného Rámcového plánu činnosti KKaCR pri MsZ na 2. polrok 2016.  Zasadnutia sa uskutočnili v  DK a  na MsÚ. Atmosféra na zasadnutiach bola dobrá a konštruktívna. Pozitívne hodnotil spoluprácu, komunikáciu a podporu zo strany MsKS,  vedenia mesta a pracovníkov mesta: Ing. Elišky Vargovej, Ing. Martiny Čižmárikovej, Mgr. Alexandry Szabovej a ďalších. Poďakoval všetkým, ktorí sa akýkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii rôznych kultúrnych podujatí, výstav... Komisia na svojich zasadnutiach preberala kultúrno-spoločenské podujatia pripravené na každý jednotlivý mesiac.

Negatívne hodnotil, že v zmysle koncepcie nebola doteraz zriadená turisticko-informačná kancelária a múzeum.

 

 1. Rôzne

Ing. František Botka:

 • MsKS zaradilo do programu na mesiac január 2017 usporiadanie výstavy fotografií súťaže „Váh – rieka, ktorá nás spája“ v termíne od 17.1.2017 do 3.2.2017 v KS Večierka, vernisáž výstavy, na ktorej budú ocenení autori vybraných fotografií, sa bude konať dňa 17.1.2017, fotografie vytlačí galéria FOCESA, stanovisko komisie je uvedené v schvaľovacej časti uznesenia, v bode č. 1,
 • MsKS vydá stolový kalendár na rok 2017, v ktorom budú použité vybrané fotografie  zo súťaže „Váh – rieka, ktorá nás spája“,  
 • MsKS pripravuje na 17.3.2017 koncert  hudobnej skupiny TUBLATANKA, 

Mgr. Miroslav Demín:

 • spýtal sa: aké nové miesto v organizačnej štruktúre schválilo MsZ na svojom zasadnutí dňa 1.12.2016? Ing. Martina Čižmáriková uviedla, že je to: kultúrno-športový referent, s platnosťou od 1.1.2017, funkcia bola zriadená z dôvodu zabezpečenia činnosti mesta v oblasti kultúry a športu,
 • navrhol dať možnosť študentom nafotiť fotografie zo Šale,  výber  sa môže použiť na propagačné účely mesta v oblasti cestovného ruchu,

Mgr. Alena Demková:

 • uviedla, že sa rozprávala s Mgr. Art. Miroslavom Regítkom, ktorý je naklonený  a ochotný vytvoriť na budúcoročné ocenenie TČR grafický návrh,
 • Mgr. Alena Demková a Mgr. Miroslav Demín spoločne prezentovali vytvorenie jedinečného ocenenia - namiesto sošky, ktorá bola oceneným odovzdaná, stanovisko komisie je uvedené v odporúčacej časti uznesenia, v bode č. 1,

Mgr.  Július Morávek:

 • prezentoval návrh p. Petra Hlavatého, ktorý poslal  elektronicky dňa 13.12.2016 a poprosil predsedu komisie o jeho prednesenie na zasadnutí komisie - citoval: „Nakoľko som si všimol, že kultúrny program vianočných trhov v Šali pred MsÚ je len v piatok a sobotu, navrhujem osloviť ZUŠ v Šali s prosbou o zabezpečenie krátkeho kultúrneho programu v nedeľu 18.12.2016 poobede“. Členovia komisie sa po diskusii a zhodnotení, aké všetky podujatia a koncerty pripravili v predvianočnom čase MsKS, CVČ a ZUŠ zhodli návrh p. Petra Hlavatého nepodporiť, čo je uvedené v uznesení  v bode č. 1 – neodporúča.
 • informoval prítomných o rozpočte na rok 2017, ktorý schválilo MsZ dňa 1.12.2016,  uviedol základné informácie rozpočtu v oblasti kultúry a cestovného ruchu: v Programe 2: Propagácia a marketing vo výške  57050,-- EUR a v Programe 11: Kultúra vo výške 624700,-- EUR,

Mgr. Ivan Aľakša:

 • navrhol zvážiť možnosť využitia vybraných amatérskych fotografií z  kolekcie  fotosúťaže Objektív Františka Kollára.

 

 1. Návrh na uznesenie

Členovia komisie schválili návrh na uznesenie. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

 

 1. Ukončenie

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil. Zaželal všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

 

Šaľa, 13. decembra 2016

 

zapísala: Jozefína Karlubíková                                  Mgr. Július Morávek

tajomníčka komisie                                        predseda komisie

 

Na vedomie:

 1. primátor mesta
 2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
 3. referát kultúry a cestovného ruchu MsÚ - Ing. Čižmáriková
 4. predseda a členovia komisie
 5. tajomníčka komisie
 6. vedúci MsKS

 

 

 

U Z N E S E N I E

zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 13.12.2016

 

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu

 

 

berie na vedomie

 

 1. informáciu o plnení uznesenia z novembra 2016
 2. informáciu o podujatí TČR 2016
 3. informáciu o  Vianočných  trhoch, vianočnom koncerte, novoročnom ohňostroji
 4. informáciu o vydaní  propagačných materiálov – videofilm, brožúra, pohľadnice
 5. informáciu o organizovaní reprezentačného plesu mesta
 6. informáciu o hodnotení komisie za 2. polrok 2016
 7. informáciu o schválenom rozpočte mesta na  rok 2017 v programoch 2 a 11 (propagácia a marketing, kultúra)

 

 

odporúča

 

 1. posúdiť formu ocenenia TČR 2017 (tvar predmetu) v priebehu 1. polroka 2017

 

 

schvaľuje

 

 1. termín výstavy fotografií o Váhu v dňoch 17.1. – 3.2. 2017 v KS Večierka, organizačne výstavu zabezpečí MsKS

 

 

neodporúča

 

 1. pripraviť kultúrny program žiakmi ZUŠ na Vianočných trhoch dňa 18.12.2016 (nedeľa)  pre množstvo kultúrnych podujatí v predvianočnom období

 

Šaľa, 13.12.2016

Július Morávek

predseda komisie

 

 

 

Účasť členov KKaCR pri MsZ na zasadnutiach za 2. polrok 2016

 

 

Meno a priezvisko

30.8.2016

26.9.2016

19.10.2016

15.11.2016

13.12.2016

Účasť

Mgr. Július Morávek

P

P

P

P

P

5

Peter Hlavatý

O

P

P

P

O

3

Ing. Peter Jaroš

P

P

P

P

P

5

Marek Molnár

P

P

P

P

P

5

Mgr. Ivan Aľakša

P

P

O

P

P

4

Jozef Bari

N

P

N

P

P

3

Mgr. Miroslav Demín

O

O

P

P

P

3

Mgr. Alena Demková

P

P

P

P

P

5

Ing. Milica Kováčová Karlubíková

N

P

P

P

O

3

Mária Lišková

P

O

P

P

P

4

Mgr. Anikó Sárkányová

P

P

P

P

P

5

Jozefína Karlubíková

P

P

P

P

P

5

 

 

                       

 

P – prítomný

N – neospravedlnený

O – ospravedlnený

 

 

V Šali dňa 13.12.2016

Vypracovala: Jozefína Karlubíková